Ilość pytań: 24/24
Pytanie 1906

Sporządzono roztwory o różnych pH.

I. pH=3    II. pH=5    III. pH=1

Stężenie jonów wodorowych jest

największe w roztworze I
największe w roztworze III
największe w roztworze II
takie same we wszystkich roztworach

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.