Powrót
Zadanie ID:651

Masz do dyspozycji sód, miedź, rozcieńczony kwas azotowy(V) i wodę.

Zaprojektu trzyetapowe doświadczenie, gdzie końcowym produktem będzie wodorotlenek miedzi(II). Dla każdego etapu zapisz równanie reakcji i obserwacje.

Etap I.
Równanie reakcji: ...................................
Obserwacje: ...........................................

Etap II.
Równanie reakcji: ...................................
Obserwacje: ...........................................

Etap III.
Równanie reakcji: ...................................
Obserwacje: ...........................................Zadanie ID:751

  Przeprowadzono doświadczenie zobrazowane na schemacie.
Ag + HNO3 objawy reakcji

Napisz obserwacje: .................................................................................................................

Napisz równanie reakcji: .........................................................................................................

Napisz równanie reakcji jonowe uproszczone: ..................................................................Zadanie ID:972

Uzupełnij.

Do roztworu chlorku żelaza(III) dodano niewielką ilość roztworu wodorotlenku sodu i zaobserwowano ..................................... Następnie roztwór tego wodorotlenku dodano w nadmiarze i zaobserwowano ....................................Zadanie ID:1195

1) Napisz równanie cząsteczkowe i jonowe skrócone reakcji stężonego kwasu siarkowego(VI) z miedzią w podwyższonej temperaturze.

Równanie cząsteczkowe: ........................................................................

Równanie jonowe skrócone...................................................................

2) Określ barwę powstałego roztworu i które indywiduum chemiczne tą barwę powoduje.

Barwa .........................

powstałą barwę powoduje ..................Zadanie ID:1217

   Do wodnego roztworu chromianu(VI) potasu dodano roztwór kwasu siarkowego.
Zapisz równanie reakcji w formie jonowej skróconej i obserwacje.

Równanie jonowe ..........................................

Obserwacje .........................................Zadanie ID:1219

  Przeprowadzono doświadczenie, podczas którego zaszły reakcje opisane schematem

chlorek żelaza(II) → ....................... → wodorotlenek żelaza(III)

Do dyspozycji masz substancje:
chlorek żelaza(II), chlorek potasu, wodorotlenek potasu, kwas chlorowodorowy, kwas solny, nadtlenek wodoru

Napisz równania chemiczne przedstawione za pomocą schematu.

Równanie 1.: ............................................................................................

Równanie 2.: ............................................................................................Zadanie ID:1224

Napisz równanie reakcji termicznego rozkładu wodorotlenku żelaza(III).Zadanie ID:1664 Do probówki zawierającej 10 cm3 1 M roztworu wodorotlenku sodu dodano kroplę 1 M roztworu siarczanu(VI) cynku.
Zapisz obserwacje i odpowiednie równania reakcji.

Obserwacje: ........................................................

Równania reakcji ..................................................Zadanie ID:1669

Reakcja chromu z kwasem chlorowodorowym przebiega inaczej w środowisku beztlenowym i z dostępem tlenu. 

Napisz równania tych reakcji.


Równanie reakcji w środowisku beztlenowym: ..............................................

Równanie reakcji w środowisku tlenowym: ....................................................

 Zadanie ID:1672

Stop miedzi z glinem dodano do stężonego kwasu azotowego(V).

Zapisz obserwacje tego doświadczenia i równania reakcji w postaci cząsteczkowej i jonowej skróconej.
 Zadanie ID:2145 Napisz równanie reakcji otrzymywania chromu z tlenku chromu(III) metodą aluminotermii.


Zadanie ID:2148

Uzupełnij równanie reakcji:

K2Cr2O7 + 3H2O2 + 4H2SO4 → .................. + Cr2(SO4)3 + ................ +7H2OZadanie ID:2153

I. Do roztworu azotanu(V) miedzi(II) dodano niewielką ilość roztworu wodorotlenku potasu.
Napisz równania reakcji w formie cząsteczkowej opisujące ten proces oraz obserwacje.

Równania reakcji cząsteczkowe....................................................................
Obserwacje .....................................................................................................

II. Następnie dodano nadmiar roztworu wodorotlenku potasu. Powstał związek kompleksowy miedzi, w którym liczba koordynacyjna wynosi 4.
Napisz równania reakcji w formie cząsteczkowej opisujące ten proces oraz obserwacje. Podaj nazwę produktu końcowego.

Równania reakcji cząsteczkowe....................................................................
Obserwacje .....................................................................................................

Nazwa produktu końcowego .........................................................................Zadanie ID:2362

Do probówki ze świeżo strąconym osadem wodorotlenku miedzi(II) dodano nadmiar amoniaku.

Napisz cząsteczkowe równanie reakcji, jaka zaszła w probówce i podaj nazwę produktu końcowego.

Równanie reakcji .........................................................

Nazwa produktu ...........................................................Zadanie ID:2513

Do zlewki zawierającej roztwór siarczanu(VI) żelaza(II) dodano zasady sodowej. Zaobserwowano wytrącenie białego osadu. Osad odsączono i pozostawiono wilgotny na powietrzu. Po pewnym czasie zaobserwowano zmianę barwy osadu na brunatną.

Napisz równania reakcji, jakie zaszły w opisanym doświadczeniu.

Równanie I.: .........................................................

Równanie II. .........................................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.