Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:4

   Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji zachodzącej wg schematu
2-metylopropen + H2O —H+ → ...................

Podaj nazwę produktu.......................................

Określ typ i mechanizm reakcji

......................................... (addycja / substytucja / eliminacja)     (rodnikowa / elektrofilowa / nukleofilowa)

Określ odczyn roztworu wodnego powstałego produktu ..........................................Zadanie ID:5

Zapisz równaniami reakcji ciąg procesów przedstawionych na schemacie

fenol —NaOH→ ...........  —CO2,H2O→ ..........

 

Równanie reakcji I.: ...........................

Równanie reakcji II.: ...........................Zadanie ID:70

Uzupełnij wzorami półstrukturalnymi schemat ciagu reakcji. W reakcji chlorowania przyjmij tylko produkt główny.

........... —Cl2,światło→C3H7Cl —NaOH,H2O→ .............. —CuO,T.→ ...................

Końcowy produkt wprowadzono do wody.
Określ odczyn powstałego roztworu.

Odczyn: ..................................Zadanie ID:221

Za pomocą równań reakcji przedstaw ciąg procesów przebiegających wg schematu

metanal —Ag2O→ związek A —NaOH→ związek B

Równanie I: ..........................................................................

Równanie II: .........................................................................Zadanie ID:225

Napisz wzory półstrukturalne i podaj nazwy związków, które mogą być substratami reakcji zachodzącej wg schematu:

.................... —Al2O3,T.→ C3H6 + H2O

 

 Zadanie ID:226

Poniżej przedstawiono wzór paracetamolu, leku przeciwbólowego.
paracetamol

Do roztworu paracetamolu dodano roztwór chlorku żelaza(III).

Napisz obserwacje z tego doświadczenia.

Obserwacje: ....................................................................................

Dokończ zdanie:

Za pomocą doświadczenia potwierdzono, że cząsteczka paracetamolu zawiera .......................................................................Zadanie ID:353

Podany niżej schemat ciągu reakcji napisz za pomocą wzorów półstrukturalnych.

propanal —H2, kat. → ....................................... —Al2O3 → propenZadanie ID:411

Napisz równanie reakcji addycji wody do but-1-enu i podaj nazwę powstałego związku.Zadanie ID:428

Uzupełnij schemat ciągu reakcji wzorami półstrukturalnymi:

....... —Cl2,hν→ ........ —NaOH, H2O→ ......... —Na→etanolan sodu

 Zadanie ID:607

Za pomoca wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji przedstawionej schematem

but-1-yn —H+,Hg2+ → ................................

Równanie reakcji: ...............................................................

   Podaj nazwę grupy funkcyjnej występującej w otrzymanym związku.

Nazwa grupy funkcyjnej: ............................................Zadanie ID:658

Napisz wzory półstrukturalne i podaj nazwy związków, które mogą powstać na drodze utleniania za pomocą K2Cr2O7 wszystkich izomerów alkoholu o wzorze sumarycznym C4H9OH.Zadanie ID:738

  Za pomocą wzorów połstrukturalnych napisz i uzupełnij schemat reakcji. Podaj nazwę produktu.

but-2-en —H+, H2O→ ...............................

nazwa produktu: .....................................Zadanie ID:746

   Podany schemat ciągu przemian uzupełnij za pomocą wzorów półstrukturalnych. Podaj nazwy systematyczne związków A i B.

2,3-dichlorobutan —KOH, etanol→    A   — H2O,H2SO4,HgSO4 →  B  

Nazwa substancji A: ...............................................

Nazwa substancji B: ..............................................Zadanie ID:766

Ustal, który z podanych niżej związków daje pozytywny efekt w próbie jodoformowej i napisz numery tych związków.
prba jodoformowa zadania

Numery związków: ..........................................Zadanie ID:970

Napisz wzory półstrukturalne reagentów w ciągu reakcji przedstawionego schematem

H3C–CH(OH)–CH3Al2O3, T. →   A   —HBr→   B   —H2O, OH→   C
oraz napisz typ reakcji z uwzględnieniem mechanizmu, w wyniku której otrzymano każdy reagent.

Reagent A: ................................................ Typ reakcji: .........................................

Reagent B: ................................................ Typ reakcji: .........................................

Reagent C: ................................................ Typ reakcji: .........................................Zadanie ID:1036

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji utleniania II-rzędowego alkoholu o wzorze sumarycznym C4H10O za pomocą tlenku miedzi(II).

 

Równanie reakcji ........................................................................Zadanie ID:1160

   a) Napisz wzory półstrukturalnych reagentów A., B. i C. biorących udział w ciągu reakcji przedstawionych schematem

A. B.  —NaOH, etanolC.

Reagent A: ..................................... Reagent B: ................................ Reagent C: ...............................

jeśli reagent A. jest alkoholem, reagent B. to 2-chlorobutan.

b) Związek C występuje w postaci pary izomerów geometrycznych.
Narysuj ich wzory półstrukturalne i podaj nazwy.

.........................................................................

 

 Zadanie ID:1395

W wyniku reakcji 2-bromobutanu z NaOH powstał związek, który występuje w postaci 2 izomerów optycznie czynnych.
a) Podaj nazwę tego związku .............................................
b) Określ, w jakim środowisku odbywa się reakcja ...................................... (wodne/alkoholowe)
c) Narysuj wzory półstrukturalne obu izomerów i zaznacz asymetryczny atom węgla.

.............................................................................Zadanie ID:2230

   Narysuj wzór półstrukturalny związku powstałego w wyniku reakcji przedstawionej schematem
utlenianie alkoholi zadania

i podaj jego nazwę.
 Zadanie ID:2249

Napisz wzór półstrukturalny i podaj nazwę systematyczną związku, którego polimeryzacja prowadzi do powstania poli(tlenku metylenu) o wzorze
poli(tlenek metylenu)

Wzór ..................................

Nazwa ................................
 Powrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.