Powrót
Zadanie ID:235

Określ, które z podanych związków mogą być monomerami w reakcji polimeryzacji:

C3H6, C3H6Br2, CH2=CH−CH2−CH=CH2, C4H9Cl, C7H16   Zadanie ID:910

Pewien węglowodór ulega polimeryzacji, w wyniku której powstaje polimer o wzorze

−[−CH2−CH=CH−CH2−]−

Narysuj wzór półstrukturalny monomeru, z którego powstał ten polimer.Zadanie ID:1232

Napisz równanie reakcji polimeryzacji chloroetenu i podaj nazwę zwyczajową produktu.


Równanie reakcji: .......... 

Nazwa zwyczajowa produktu .............................Zadanie ID:1257

Napisz równanie reakcji polimeryzacji akroleiny, aldehydu o wzorze CH2=CH−CHO.Zadanie ID:1304

Uzupełnij podane równanie reakcji polimeryzacji i podaj nazwę substratu.

....... →  –[–CHCl–CHCl–]–n

 

Równanie reakcji: ...................................

Nazwa substratu .................................Zadanie ID:1305

Teflon to syntetyczny fluoropolimer mający systematyczną nazwę poli(tetrafluoroetylen).

Zapisz równanie reakcji otrzymywania teflonu na drodze polimeryzacji odpowiedniego węglowodoru. Podaj nazwę systematyczną substratu tej reakcji.

 

Równanie reakcji: ..........................................

Nazwa substratu ............................................Zadanie ID:1312

Pewien węglowodór ulega polimeryzacji, w wyniku której powstaje polimer o wzorze

polimery zadnia egzaminacyjne

Narysuj wzór półstrukturalny monomeru, z którego powstał ten polimer i podaj jego nazwę systematyczną.Zadanie ID:1350

Narysuj wzorem strukturalnym 4-węglowy fragment łańcucha polimeru, który powstał w wyniku reakcji polimeryzacji chloroetenu. Podaj nazwę tego polimeru.

 

Fragment łańcucha: ...............................................

Nazwa polimeru ....................................................Zadanie ID:3064

Napisz wzór półstrukturalny i nazwę systematyczną produktu, który powstanie w wyniku reakcji depolimeryzacji związku o wzorze
depolimeryzacja propanPowrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.