Powrót
Zadanie ID:522

Próbna 2013 / Zadanie 19. (0–2)

W laboratorium tlen można otrzymać między innymi podczas termicznego rozkładu manganianu(VII) potasu.

a) Zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji zachodzącej podczas doświadczenia. ............................................................................................................................

b) Narysuj schemat zestawu doświadczalnego uwzględniający otrzymywanie i zbieranie wydzielanego tlenu.Zadanie ID:844

P2013 / Zadanie 13. (0–1)

Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym schematem.

 /

Zarówno w probówce I, jak i w probówce II zaobserwowano zanik osadu i powstanie roztworu.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.


Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia można stwierdzić, że wodorotlenek glinu

A. nie reaguje ani z kwasem, ani z zasadą, bo jest rozpuszczalny w wodzie.

B. reaguje tylko z kwasem i dlatego ma właściwości zasadowe.

C. reaguje tylko z zasadą i dlatego ma właściwości kwasowe.

D. reaguje zarówno z kwasem, jak i z zasadą i dlatego ma właściwości amfoteryczne.Zadanie ID:865

P2013 / Informacja do zadań 6–8.

W celu zbadania aktywności miedzi, cynku, żelaza i srebra przeprowadzono dwa doświadczenia zilustrowane poniższym schematem

/ 

Zadanie 6 (1p.) 

Napisz, co zaobserwowano podczas doświadczenia 1. w probówkach I–III, lub zaznacz brak objawów reakcji.

Probówka I:  ...........................................................................................................
Probówka II: ............................................................................................................
Probówka III: ..........................................................................................................

Zadanie 7. (1p.)

Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji zachodzących podczas
doświadczenia 2. lub zaznacz, że w danej probówce reakcja nie zachodzi.

Probówka IV: ...................................................................................................................
Probówka V: ....................................................................................................................
Probówka VI: ...................................................................................................................

Zadanie 8. (1p.)

Po wyjęciu płytek z roztworów siarczanu(VI) miedzi(II) i azotanu(V) srebra, wysuszeniu i zważeniu, okazało się, że masa niektórych płytek zmieniła się.
Wskaż płytkę, która w obu doświadczeniach zwiększyła swoją masę, podając nazwę lub symbol metalu, z którego ją wykonano.


Nazwa lub symbol metalu, z którego wykonano płytkę zwiększającą swoją masę w obu doświadczeniach:  .....................................................................Zadanie ID:1114

Próbna 2013 / Zadanie 21. (0–3)

Twardość przemijająca wody jest wywołana obecnością jonów wodorowęglanowych. Ich obecność można stwierdzić za pomocą roztworu siarczanu(VI) żelaza(II).

Po dodaniu do wody zawierającej jony wodorowęglanowe świeżo sporządzonego, nasyconego roztworu siarczanu(VI) żelaza(II) obserwuje się proces zachodzący w trzech etapach. W etapie I obserwujemy zmętnienie wywołane powstaniem węglanu żelaza(II).

W etapie II na skutek hydrolizy węglanu żelaza(II) powstaje biały wodorotlenek żelaza(II).

W etapie III zachodzi natychmiastowe utlenienie wodorotlenku żelaza(II) do pomarańczowobrązowego wodorotlenku żelaza(III), a powstający osad opada na dno naczynia.

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej w etapie I oraz
w formie cząsteczkowej równania reakcji zachodzących w etapach II i III procesu wykrywania jonów wodorowęglanowych w wodzie.

Etap I: ...................................................................................................................
Etap II:...................................................................................................................
Etap III:..................................................................................................................Zadanie ID:1726

Próbna 2014 / Informacja do zadań 5.−8.

Dany jest ciąg przemian chemicznych:
zadania maturalne

Zadanie 5. (0−2)
Napisz, w formie jonowej skróconej, równanie reakcji:
a) glinu z wodorotlenkiem sodu
b)glinu z kwasem solnym
wiedząc, że w obu przemianach jednym z produktów jest ten sam gaz.

Równanie reakcji glinu z wodorotlenkiem sodu: .....................

Równanie reakcji glinu z kwasem solnym: .............................

Zadanie 6. (0−2)

a) Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, w wyniku której powstaje związek X.

Równanie reakcji otrzymywania związku X: ...........................

b) Określ charakter chemiczny związku X oraz zaprojektuj doświadczenie potwierdzające przewidywany charakter chemiczny tego związku.

Charakter chemiczny związku X: ............................................

Projekt doświadczenia
Opis doświadczenia z uwzględnieniem wzorów lub nazw użytych odczynników:
................................................

Przewidywane obserwacje:
................................................

Zadanie 7. (0−1)
Na etykietach środków do udrażniania rur można przeczytać, że jednym z głównych składników tych preparatów jest wodorotlenek sodu.

Wyjaśnij, dlaczego tego typu preparatów nie powinno stosować się do czyszczenia instalacji aluminiowych.

................................................

Zadanie 8. (0−1)
Pojemniki używane do transportu stężonego kwasu azotowego(V) mogą być wykonane z glinu.

Podaj nazwę procesu chemicznego, który to umożliwia, i wyjaśnij, na czym on polega.

................................................Zadanie ID:1727

Próbna 2014 / Zadanie 9. (0−2)

Wykonano doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na poniższym schemacie.

zadania matura

Wypełnij poniższą tabelę. Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji, które przebiegały w probówkach podczas doświadczenia. Jeżeli w danej probówce reakcja nie zachodziła, zaznacz ten fakt.

 

Nr probówki Równanie reakcji lub informacja, że reakcja nie zachodzi
I  
II  
III  
IV  

 Zadanie ID:1783

[2013] (1 pkt) Na podstawie budowy atomów pierwiastków należących do 16. i 17. grupy i trzeciego okresu układu okresowego uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i podkreśl jedno z określeń podanych w nawiasie, tak aby powstały zdania prawdziwe.

Jądro atomu fluorowca ma ładunek ( mniejszy / większy ) niż jądro atomu tlenowca.

Atom fluorowca ma ( mniejszy / większy ) promień atomowy niż atom tlenowca.

Tlenowiec jest ( bardziej / mniej ) aktywny chemicznie od fluorowca.Zadanie ID:1784

2014 / Zadanie 2. (1 pkt)

Na poniższym schemacie układu okresowego pierwiastków (bez lantanowców i aktynowców) zaznaczono położenie trzech pierwiastków oznaczonych numerami I, II oraz III.

 chemia

Wypełnij tabelę, wpisując literę P, jeżeli informacja jest prawdziwa, lub literę F, jeżeli jest fałszywa.

Informacja P/F
1. Pierwiastek I jest aktywnym metalem. Tworzy wodorek, w którym wodór przyjmuje stopień utlenienia równy – I.  
2. Atomy pierwiastka II mają silniejszą tendencję do przyłączania elektronu niż atomy pierwiastka III. W konsekwencji pierwiastek II jest silniejszym utleniaczem niż pierwiastek III  
3. Wodorki pierwiastków II oraz III, rozpuszczając się w wodzie, ulegają dysocjacji jonowej. Stała dysocjacji wodorku pierwiastka II jest większa od stałej dysocjacji wodorku pierwiastka III.  

 Zadanie ID:1785

2014 / Zadanie 1. (2 pkt)

Na rysunku przedstawiono schemat układu okresowego pierwiastków (bez lantanowców i aktynowców), na którym umieszczono strzałki A i B odpowiadające kierunkom zmian wybranych wielkości charakteryzujących pierwiastki chemiczne.

chemia zadania maturalne 

Podkreśl wszystkie wymienione poniżej wielkości, których wzrost wskazują strzałki oznaczone literami A i B.

1. Dla pierwiastków 1. grupy strzałka A wskazuje kierunek wzrostu

najwyższego stopnia utlenienia | promienia atomowego | promienia jonowego

2. Dla pierwiastków grup 1.–2. i 13.–17. okresu III strzałka B wskazuje kierunek wzrostu

najwyższego stopnia utlenienia | promienia atomowego | charakteru metalicznegoZadanie ID:1786

2013/  Zadanie 17. (4 pkt)


W wyniku reakcji litowców z wodorem, prowadzonej w podwyższonej temperaturze, powstają wodorki o wzorze ogólnym MeH. Związki te są w temperaturze pokojowej ciałami stałymi, a po stopieniu przewodzą prąd elektryczny. Po wprowadzeniu ich do wody wydziela się wodór, a roztwór po dodaniu fenoloftaleiny przyjmuje malinowe zabarwienie.

a) Uwzględniając podany opis właściwości fizycznych wodorku litu i wiedząc, że jego temperatura topnienia wynosi 692 oC, określ rodzaj wiązania występującego w tym związku oraz podaj stopień utlenienia, jaki przyjmuje wodór w tym związku.

Rodzaj wiązania: ....................................

Stopień utlenienia wodoru:....................

b) Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji otrzymywania wodorku litu oraz równanie reakcji wodorku litu z wodą.

Równanie reakcji otrzymywania wodorku litu:.............................................

Równanie reakcji wodorku litu z wodą:........................................................Zadanie ID:1787

2014 / Zadanie 7. (2 pkt)

Gal jest metalem, który roztwarza się w mocnych kwasach oraz mocnych zasadach.
W reakcjach tych tworzy sole, przechodząc na stopień utlenienia III. Drugi produkt tych reakcji jest taki sam jak w reakcjach glinu z mocnymi kwasami i zasadami. Poniżej przedstawiono schemat reakcji galu z mocnymi kwasami i zasadami.

chemia matura 

 Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.

Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji oznaczonych numerami 1 i 2.

1: .................................................................................................

2: .................................................................................................Zadanie ID:2512

2012.V/ Informacja do zadań 15.–16.
W reakcji wodnego roztworu chlorku kobaltu(II) z wodnym roztworem wodorotlenku sodu najpierw powstaje niebieski osad hydroksosoli: chlorku wodorotlenku kobaltu(II) o wzorze Co(OH)Cl. Związek ten pod wpływem kolejnych porcji roztworu wodorotlenku sodu przechodzi w różowy osad wodorotlenku kobaltu(II), który praktycznie nie rozpuszcza się w nadmiarze tego odczynnika, ale brunatnieje wskutek utleniania obecnym w powietrzu tlenem.
Opisane przemiany ilustruje poniższy schemat.
CoCl2 (aq)(I) NaOH(aq)→ Co(OH)Cl(s)(II) NaOH (aq)→ Co(OH)2(s)(III) O2/H2O→Co(OH)3
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, t. 2, Warszawa 2005, J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna. Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa, Warszawa 2001

Zadanie 15. (3 pkt)
a) Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji oznaczonych numerami I i II.
I ..................................................
II .................................................
b) Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji oznaczonej numerem III.
III .................................................

Zadanie 16. (1 pkt)
Określ charakter chemiczny (kwasowo-zasadowy) wodorotlenku kobaltu(II).
......................................................Zadanie ID:2541

2012.V. / Zadanie 21. (3 pkt)
Do wodnego roztworu chromianu(VI) potasu dodano kilka kropli rozcieńczonego kwasu siarkowego(VI) i stwierdzono, że roztwór zmienił barwę z żółtej na pomarańczową.
Świadczyło to o powstaniu anionów dichromianowych(VI) (reakcja I). Następnie do otrzymanego roztworu wprowadzono kilka kropli roztworu wodorotlenku potasu i roztwór z powrotem stał się żółty (reakcja II).
a) Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji I i II.
I ........................................................
II .......................................................
b) Spośród poniższych zdań wybierz wszystkie, które są wnioskami wynikającymi z opisanego doświadczenia.
I. Chromiany(VI) są silnymi utleniaczami, a ich właściwości utleniające zależą od pH środowiska reakcji.
II. Przemiana anionów chromianowych(VI) w aniony dichromianowe(VI) jest reakcją odwracalną.
III.  W środowisku zasadowym trwałe są aniony chromianowe(VI), a w środowisku kwasowym – aniony dichromianowe(VI).
IV.  W środowisku zasadowym trwałe są aniony dichromianowe(VI), a w środowisku kwasowym – aniony chromianowe(VI).

Numery wybranych zdań: ................Zadanie ID:2548

2012.V. / Zadanie 26. (2 pkt)
Odczynnik Tollensa, potocznie nazywany amoniakalnym roztworem tlenku srebra, otrzymuje się przez dodanie wody amoniakalnej do wodnego roztworu AgNO3. Potoczna nazwa odczynnika nie jest poprawna, ponieważ jon O2– nie występuje w roztworach wodnych. Początkowo wytrąca się czarnobrunatny osad tlenku srebra(I). W miarę dodawania kolejnych porcji wody amoniakalnej osad ten ulega roztworzeniu, ponieważ jony srebra(I) tworzą z cząsteczkami amoniaku jony kompleksowe o wzorze Ag(NH3)2+. W wyniku tej reakcji powstaje bezbarwny roztwór, który jest odczynnikiem Tollensa.

a) Uzupełnij poniższe zapisy, tak aby otrzymać równania (w formie jonowej) opisanych reakcji. Wpisz wzory produktów oraz brakujące współczynniki stechiometryczne.
Równanie reakcji powstawania tlenku srebra(I):
..... Ag+ + ..... OH → ..................................
Równanie reakcji tlenku srebra(I) z amoniakiem:
..... Ag2O + ..... NH3 + ..... H2O → .....................
b) Określ odczyn roztworu będącego odczynnikiem Tollensa.
..................................................................................Zadanie ID:2577

2012.VI. / Zadanie 4. (1 pkt)
Poniżej przedstawiono wzory wybranych tlenków metali i niemetali.
Al2O3   CaO   SiO2   SO2  CO   Na2O   NO   P4O10 
Z powyższego zbioru wybierz i wpisz do tabeli wzory tych tlenków, które reagują z wodą w temperaturze pokojowej, tworząc zasady lub kwasy.

a) Wzory tlenków, które w reakcji z wodą tworzą zasady: .......................................................

b) Wzory tlenków, które w reakcji z wodą tworzą kwasy: .......................................................Zadanie ID:2578

2012.VI. / Zadanie 5. (1 pkt)
Pewien metal ma barwę srebrzystobiałą, wysoką temperaturę topnienia i wrzenia, nie reaguje z kwasami nieutleniającymi, ulega działaniu kwasu azotowego(V), reaguje ze stężonym, gorącym kwasem siarkowym(VI). Chlorek, bromek i jodek tego metalu są światłoczułe i rozkładają się na pierwiastki pod wpływem światła słonecznego.
Na podstawie: Encyklopedia szkolna. Chemia, Kraków 2005
Podaj symbol lub nazwę tego metalu.
...................................................................Zadanie ID:2579

2012.VI. / Zadanie 6. (2 pkt)
Wodorotlenek glinu roztwarza się zarówno w kwasach, jak i w zasadach. W tych ostatnich przechodzi w tetrahydroksoglinian lub, przy dużym nadmiarze jonów OH, w heksahydroksoglinian. Procesy te można zilustrować następującym schematem:
Al(OH)3OH→A—2OH→ B
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004
a) Uzupełnij powyższy schemat, podając wzory jonów oznaczonych literami A i B.

Wzór jonu A: ..........................................

Wzór jonu B: ..........................................

b) Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji wodorotlenku glinu z kwasem siarkowym(VI).
.................................................................................Zadanie ID:2580

2012.VI. / Zadanie 7. (2 pkt)
Wykonano dwa doświadczenia, których przebieg zilustrowano na poniższym schemacie.
HCl + Na2CO3 zadania matura
a) Napisz, co zaobserwowano podczas reakcji zachodzących w probówkach I i II.
Probówka I: ..........................................................................................................
Probówka II: .........................................................................................................
b) Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji przebiegającej w probówce II.
...............................................................................................................................Zadanie ID:2582

2012.VI. / Zadanie 8. (3 pkt)
Dysponujesz następującymi odczynnikami:
Cu     NaOH(aq)      HCl(aq)      CuSO4(aq)      H2O
a) Wybierz odczynniki spośród podanych powyżej i opisz kolejne czynności, które należy wykonać w celu otrzymania roztworu chlorku miedzi(II).
.......................................................................................................................................................

b) Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji zachodzących podczas tego doświadczenia.
.......................................................................................................................................................
 Zadanie ID:2594

2012.VI. / Zadanie 16. (1 pkt)
W trzech nieoznakowanych probówkach znajdowały się: stężony kwas siarkowy(VI), rozcieńczony kwas azotowy(V) i stężony kwas azotowy(V). W celu identyfikacji zawartości probówek przeprowadzono reakcje tych kwasów z miedzią i zanotowano obserwacje.
Probówka I: Zaobserwowano intensywne wydzielanie się brunatnego gazu.
Probówka II: Wydzielał się bezbarwny gaz o ostrym, duszącym zapachu.
Probówka III: Po delikatnym ogrzaniu zawartości probówki stwierdzono wydzielanie się bezbarwnego gazu, który po zetknięciu z powietrzem stawał się brunatny.

Napisz wzory kwasów znajdujących się w probówkach I, II i III, uwzględniając, czy kwas był stężony, czy rozcieńczony.
Probówka I: ....................................

Probówka II: ...................................

Probówka III: ..................................Zadanie ID:2598

2012.VI. / Zadanie 20. (2 pkt)
Trzy płytki metalowe o znanych masach zanurzono do roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) zgodnie z poniższym rysunkiem.
zadania matura chemia
Po pewnym czasie płytki wyjęto z roztworu, osuszono i zważono. Okazało się, że masa płytki kadmowej zmalała.
a) Określ, jak zmieniły się (wzrosły, nie uległy zmianie, zmalały) masy pozostałych płytek.
Masa płytki glinowej .....................................................................................
Masa płytki srebrnej ......................................................................................
b) Uzasadnij, dlaczego masa płytki kadmowej zmalała.
...............................................................................................................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl