Powrót
Zadanie ID:522

Próbna 2013 / Zadanie 19. (0–2)

W laboratorium tlen można otrzymać między innymi podczas termicznego rozkładu manganianu(VII) potasu.

a) Zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji zachodzącej podczas doświadczenia. ............................................................................................................................

b) Narysuj schemat zestawu doświadczalnego uwzględniający otrzymywanie i zbieranie wydzielanego tlenu.Zadanie ID:844

P2013 / Zadanie 13. (0–1)

Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym schematem.

 /

Zarówno w probówce I, jak i w probówce II zaobserwowano zanik osadu i powstanie roztworu.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.


Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia można stwierdzić, że wodorotlenek glinu

A. nie reaguje ani z kwasem, ani z zasadą, bo jest rozpuszczalny w wodzie.

B. reaguje tylko z kwasem i dlatego ma właściwości zasadowe.

C. reaguje tylko z zasadą i dlatego ma właściwości kwasowe.

D. reaguje zarówno z kwasem, jak i z zasadą i dlatego ma właściwości amfoteryczne.Zadanie ID:865

P2013 / Informacja do zadań 6–8.

W celu zbadania aktywności miedzi, cynku, żelaza i srebra przeprowadzono dwa doświadczenia zilustrowane poniższym schematem

/ 

Zadanie 6 (1p.) 

Napisz, co zaobserwowano podczas doświadczenia 1. w probówkach I–III, lub zaznacz brak objawów reakcji.

Probówka I:  ...........................................................................................................
Probówka II: ............................................................................................................
Probówka III: ..........................................................................................................

Zadanie 7. (1p.)

Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji zachodzących podczas
doświadczenia 2. lub zaznacz, że w danej probówce reakcja nie zachodzi.

Probówka IV: ...................................................................................................................
Probówka V: ....................................................................................................................
Probówka VI: ...................................................................................................................

Zadanie 8. (1p.)

Po wyjęciu płytek z roztworów siarczanu(VI) miedzi(II) i azotanu(V) srebra, wysuszeniu i zważeniu, okazało się, że masa niektórych płytek zmieniła się.
Wskaż płytkę, która w obu doświadczeniach zwiększyła swoją masę, podając nazwę lub symbol metalu, z którego ją wykonano.


Nazwa lub symbol metalu, z którego wykonano płytkę zwiększającą swoją masę w obu doświadczeniach:  .....................................................................Zadanie ID:876

2017-VI / Zadanie 11.
Uczeń miał wykonać zadanie polegające na otrzymaniu stałego krystalicznego chlorku miedzi(II). Dysponował niezbędnym sprzętem laboratoryjnym oraz następującymi odczynnikami:
– wodą destylowaną
– stałym azotanem(V) miedzi(II)
– kwasem solnym
– wodnym roztworem chlorku sodu
– wodnym roztworem wodorotlenku sodu.

Zadanie 11.1. (0–1)
Poniżej przedstawiono opis doświadczenia sporządzony przez ucznia.
Etap 1.
Porcję stałego azotanu(V) miedzi(II) rozpuszczę w niewielkiej ilości wody destylowanej i do otrzymanego roztworu dodam wodny roztwór wodorotlenku sodu. Powstały niebieski galaretowaty osad oddzielę od roztworu przez odsączenie na lejku z bibuły filtracyjnej i następnie przemyję go kilkukrotnie wodą destylowaną.
Etap 2.
Po przeniesieniu osadu do czystej probówki dodam do niej wodny roztwór chlorku sodu. Powstanie stały krystaliczny chlorek miedzi(II) i roztwór wodorotlenku sodu. Następnie oddzielę kryształy soli od roztworu.
Uczeń nieprawidłowo zaplanował doświadczenie, gdyż w jednym z etapów wybrał nieodpowiedni odczynnik.
Dokończ poniższe zdanie. Podaj numer etapu doświadczenia, w którym uczeń wybrał nieodpowiedni odczynnik, oraz napisz, dlaczego nie mógł użyć tego odczynnika.
Uczeń popełnił błąd w ........... etapie doświadczenia, ponieważ wybrany przez niego odczynnik ............................................... .

Zadanie 11.2. (0–1)
Podaj nazwę lub wzór odczynnika, którego powinien użyć uczeń do przeprowadzenia reakcji w tym etapie doświadczenia, w którym popełnił błąd, oraz wyjaśnij swój wybór. Opisz prawidłowy sposób wydzielenia czystego stałego chlorku miedzi(II).
Odczynnik: ...................................................
Wyjaśnienie wyboru: .....................................
Sposób wydzielenia czystego stałego CuCl2: .............................................................................
 Zadanie ID:914

2017-VI / Zadanie 9. (0–1)
Pierwszy etap przemysłowej produkcji żelaza w wielkim piecu polega na reakcji tlenku żelaza(III) z tlenkiem węgla(II) z utworzeniem Fe3O4 i gazowego produktu utleniania tlenku węgla(II) (etap 1.). Następnie, w etapie 2., otrzymany tlenek żelaza, w którym żelazo występuje na dwóch różnych stopniach utlenienia, poddaje się reakcji z tlenkiem węgla(II), w wyniku czego powstają metaliczne żelazo oraz ten sam gazowy produkt, który powstawał w etapie 1.
Na podstawie: K.−H. Lautenschläger, W. Schröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007.

Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji etapu 1. i etapu 2. przemysłowego procesu otrzymywania żelaza w wielkim piecu.
Etap 1.: ................................................
Etap 2.: ................................................Zadanie ID:1090

2017 N / Zadanie 9. (0-1)
Próbkę czystego węglanu wapnia o masie m prażono w otwartym naczyniu. Przebiegła wtedy reakcja zilustrowana równaniem:
CaCO3 → CaO + CO2
Po przerwaniu ogrzewania stwierdzono, że w naczyniu znajdowała się mieszanina węglanu wapnia i tlenku wapnia.
Zaprojektuj doświadczenie, którym potwierdzisz, że w uzyskanej mieszaninie substancji stałych znajduje się węglan.
Uzupełnij schemat doświadczenia – podkreśl wzór jednego odczynnika, którego dodanie (w nadmiarze) do mieszaniny znajdującej się w probówce doprowadzi do potwierdzenia obecności węglanu, oraz opisz zmiany możliwe do zaobserwowania w czasie doświadczenia.

Schemat doświadczenia:
termiczny rozkład węglanu wapnia
Zmiany możliwe do zaobserwowania w czasie doświadczenia:
1. ...............................................................
2. ...............................................................Zadanie ID:1096

2017 N / Zadanie 16. (0–1)
Przeprowadzono doświadczenie, którego celem było porównanie aktywności trzech metali oznaczonych umownie literami A, X i Z. Przebieg doświadczenia zilustrowano poniższym schematem.
Metale reakcje utleniania redukcji
Zmiany zaobserwowane podczas doświadczenia pozwoliły stwierdzić, że aktywność użytych metali rośnie w szeregu A, Z, X.
Oceń, czy podane poniżej informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1. Spośród metali A, X, Z najsilniejszym reduktorem jest metal X.                P/ F
2. Spośród jonów A2+ , X2+ , Z2+ najsilniejszym utleniaczem jest jon A2+. P/ F
3. Podczas przeprowadzonego doświadczenia tylko w probówce III nie zaobserwowano objawów reakcji. P/ FZadanie ID:1114

Próbna 2013 / Zadanie 21. (0–3)

Twardość przemijająca wody jest wywołana obecnością jonów wodorowęglanowych. Ich obecność można stwierdzić za pomocą roztworu siarczanu(VI) żelaza(II).

Po dodaniu do wody zawierającej jony wodorowęglanowe świeżo sporządzonego, nasyconego roztworu siarczanu(VI) żelaza(II) obserwuje się proces zachodzący w trzech etapach. W etapie I obserwujemy zmętnienie wywołane powstaniem węglanu żelaza(II).

W etapie II na skutek hydrolizy węglanu żelaza(II) powstaje biały wodorotlenek żelaza(II).

W etapie III zachodzi natychmiastowe utlenienie wodorotlenku żelaza(II) do pomarańczowobrązowego wodorotlenku żelaza(III), a powstający osad opada na dno naczynia.

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej w etapie I oraz
w formie cząsteczkowej równania reakcji zachodzących w etapach II i III procesu wykrywania jonów wodorowęglanowych w wodzie.

Etap I: ...................................................................................................................
Etap II:...................................................................................................................
Etap III:..................................................................................................................Zadanie ID:1726

Próbna 2014 / Informacja do zadań 5.−8.

Dany jest ciąg przemian chemicznych:
zadania maturalne

Zadanie 5. (0−2)
Napisz, w formie jonowej skróconej, równanie reakcji:
a) glinu z wodorotlenkiem sodu
b)glinu z kwasem solnym
wiedząc, że w obu przemianach jednym z produktów jest ten sam gaz.

Równanie reakcji glinu z wodorotlenkiem sodu: .....................

Równanie reakcji glinu z kwasem solnym: .............................

Zadanie 6. (0−2)

a) Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, w wyniku której powstaje związek X.

Równanie reakcji otrzymywania związku X: ...........................

b) Określ charakter chemiczny związku X oraz zaprojektuj doświadczenie potwierdzające przewidywany charakter chemiczny tego związku.

Charakter chemiczny związku X: ............................................

Projekt doświadczenia
Opis doświadczenia z uwzględnieniem wzorów lub nazw użytych odczynników:
................................................

Przewidywane obserwacje:
................................................

Zadanie 7. (0−1)
Na etykietach środków do udrażniania rur można przeczytać, że jednym z głównych składników tych preparatów jest wodorotlenek sodu.

Wyjaśnij, dlaczego tego typu preparatów nie powinno stosować się do czyszczenia instalacji aluminiowych.

................................................

Zadanie 8. (0−1)
Pojemniki używane do transportu stężonego kwasu azotowego(V) mogą być wykonane z glinu.

Podaj nazwę procesu chemicznego, który to umożliwia, i wyjaśnij, na czym on polega.

................................................Zadanie ID:1727

Próbna 2014 / Zadanie 9. (0−2)

Wykonano doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na poniższym schemacie.

zadania matura

Wypełnij poniższą tabelę. Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji, które przebiegały w probówkach podczas doświadczenia. Jeżeli w danej probówce reakcja nie zachodziła, zaznacz ten fakt.

 

Nr probówki Równanie reakcji lub informacja, że reakcja nie zachodzi
I  
II  
III  
IV  

 Zadanie ID:1783

[2013] (1 pkt) Na podstawie budowy atomów pierwiastków należących do 16. i 17. grupy i trzeciego okresu układu okresowego uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i podkreśl jedno z określeń podanych w nawiasie, tak aby powstały zdania prawdziwe.

Jądro atomu fluorowca ma ładunek ( mniejszy / większy ) niż jądro atomu tlenowca.

Atom fluorowca ma ( mniejszy / większy ) promień atomowy niż atom tlenowca.

Tlenowiec jest ( bardziej / mniej ) aktywny chemicznie od fluorowca.Zadanie ID:1784

2014 / Zadanie 2. (1 pkt)

Na poniższym schemacie układu okresowego pierwiastków (bez lantanowców i aktynowców) zaznaczono położenie trzech pierwiastków oznaczonych numerami I, II oraz III.

 chemia

Wypełnij tabelę, wpisując literę P, jeżeli informacja jest prawdziwa, lub literę F, jeżeli jest fałszywa.

Informacja P/F
1. Pierwiastek I jest aktywnym metalem. Tworzy wodorek, w którym wodór przyjmuje stopień utlenienia równy – I.  
2. Atomy pierwiastka II mają silniejszą tendencję do przyłączania elektronu niż atomy pierwiastka III. W konsekwencji pierwiastek II jest silniejszym utleniaczem niż pierwiastek III  
3. Wodorki pierwiastków II oraz III, rozpuszczając się w wodzie, ulegają dysocjacji jonowej. Stała dysocjacji wodorku pierwiastka II jest większa od stałej dysocjacji wodorku pierwiastka III.  

 Zadanie ID:1785

2014 / Zadanie 1. (2 pkt)

Na rysunku przedstawiono schemat układu okresowego pierwiastków (bez lantanowców i aktynowców), na którym umieszczono strzałki A i B odpowiadające kierunkom zmian wybranych wielkości charakteryzujących pierwiastki chemiczne.

chemia zadania maturalne 

Podkreśl wszystkie wymienione poniżej wielkości, których wzrost wskazują strzałki oznaczone literami A i B.

1. Dla pierwiastków 1. grupy strzałka A wskazuje kierunek wzrostu

najwyższego stopnia utlenienia | promienia atomowego | promienia jonowego

2. Dla pierwiastków grup 1.–2. i 13.–17. okresu III strzałka B wskazuje kierunek wzrostu

najwyższego stopnia utlenienia | promienia atomowego | charakteru metalicznegoZadanie ID:1786

2013/  Zadanie 17. (4 pkt)


W wyniku reakcji litowców z wodorem, prowadzonej w podwyższonej temperaturze, powstają wodorki o wzorze ogólnym MeH. Związki te są w temperaturze pokojowej ciałami stałymi, a po stopieniu przewodzą prąd elektryczny. Po wprowadzeniu ich do wody wydziela się wodór, a roztwór po dodaniu fenoloftaleiny przyjmuje malinowe zabarwienie.

a) Uwzględniając podany opis właściwości fizycznych wodorku litu i wiedząc, że jego temperatura topnienia wynosi 692 oC, określ rodzaj wiązania występującego w tym związku oraz podaj stopień utlenienia, jaki przyjmuje wodór w tym związku.

Rodzaj wiązania: ....................................

Stopień utlenienia wodoru:....................

b) Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji otrzymywania wodorku litu oraz równanie reakcji wodorku litu z wodą.

Równanie reakcji otrzymywania wodorku litu:.............................................

Równanie reakcji wodorku litu z wodą:........................................................Zadanie ID:1787

2014 / Zadanie 7. (2 pkt)

Gal jest metalem, który roztwarza się w mocnych kwasach oraz mocnych zasadach.
W reakcjach tych tworzy sole, przechodząc na stopień utlenienia III. Drugi produkt tych reakcji jest taki sam jak w reakcjach glinu z mocnymi kwasami i zasadami. Poniżej przedstawiono schemat reakcji galu z mocnymi kwasami i zasadami.

chemia matura 

 Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.

Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji oznaczonych numerami 1 i 2.

1: .................................................................................................

2: .................................................................................................Zadanie ID:2158

2015 N / Zadanie 19. Sole można otrzymać między innymi w reakcjach:
1. tlenków metali z kwasami
2. metali z kwasami
3. wodorotlenków z kwasami.

Zadanie 19.1. (0−1). Zaprojektuj doświadczenie, które pozwoli otrzymać rozpuszczalne w wodzie sole metodą 1. (probówka I), metodą 2. (probówka II) i metodą 3. (probówka III).
Na schemacie doświadczenia wpisz wzory użytych odczynników wybranych spośród:

Ag(s)    HCl(aq)    Al(s)    CaO(s)    H2SO4(rozc)    Cu(OH)2(s)
Schemat doświadczenia:

zadania

Zadanie 19.2. (0−1)
Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji przebiegającej w probówce III.

.....................................................

 Zadanie ID:2161

2015 S / Informacja do zadań.
Krzem ulega reakcji z roztworami wodorotlenków litowców, w wyniku czego tworzy krzemiany litowców o wzorze ogólnym Me2SiO3. Krzem tworzy z wodorem związki zwane silanami, których struktura jest analogiczna do struktury węglowodorów nasyconych i wyraża się ogólnym wzorem SinH2n+2. Cząsteczka najprostszego silanu zawiera jeden atom krzemu. Wszystkie silany są nietrwałe w obecności tlenu – ich pary zapalają się w zetknięciu z powietrzem.

Zadanie 20. (1 pkt)
Napisz w formie jonowej równanie reakcji krzemu z zasadą sodową.

....................................................................................................

Zadanie 22. (1 pkt)
Napisz, stosując wzór ogólny silanów, równanie reakcji ich całkowitego spalania.

....................................................................................................Zadanie ID:2383

2016 S / Zadanie 12. (3 pkt)
Zaprojektuj doświadczenie, które pozwoli na odróżnienie rozcieńczonych wodnych roztworów: roztworu KOH znajdującego się w probówce I od roztworu H2SO4 obecnego w probówce II.

12.1. Uzupełnij schemat doświadczenia – wpisz wzór odczynnika wybranego spośród następujących:
K2CrO4 (aq)  •  KNO3 (aq)  •  KMnO4 (aq)


12.2. Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która zaszła podczas przeprowadzonego eksperymentu.
.........................................................................................
12.3. Napisz, jakie obserwacje potwierdzą, że w probówce I znajdował się wodny roztwór wodorotlenku potasu, a w probówce II – wodny roztwór kwasu siarkowego(VI). Wypełnij poniższą tabelę.

Barwa wodnego roztworu wybranego odczynnika Barwa zawartości probówki po zmieszaniu roztworów
probówka I probówka II
     

 Zadanie ID:2888

2016 N / Informacja do zadań 2.–3. W poniższej tabeli zestawiono wybrane właściwości fizyczne potasu i wapnia.

Nazwa pierwiastka Temperatura topnienia, K Gęstość, g·cm−3 
potas 336,43 0,86
wapń 1115,00 1,55

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.

Zadanie 2. (0–1) Oceń,  czy  podane  poniżej  informacje  są  prawdziwe.  Zaznacz  P,  jeśli  informacja  jest  prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
1. Podczas reakcji wapnia i potasu z wodą te metale pływają po powierzchni wody, ponieważ gęstość każdego z nich jest mniejsza od gęstości wody. P/F      
2. Atomy wapnia i potasu, oddając elektrony walencyjne, przechodzą w dodatnio naładowane jony o konfiguracji elektronowej tego samego gazu szlachetnego. P/F      
3. Atomy wapnia są mniejsze od atomów potasu; dwudodatnie jony wapnia są mniejsze od jednododatnich jonów potasu.  P/F      

Zadanie 3. (0–1) Na  podstawie  informacji  i  układu  okresowego  pierwiastków  uzupełnij  poniższe  zdania.  Wybierz i zaznacz jedno właściwe określenie spośród podanych w każdym nawiasie.
1. Węzły  sieci  krystalicznych  wapnia,  jak  i  potasu  obsadzone  są  (dodatnio  /  ujemnie) naładowanymi  jonami  zwanymi  rdzeniami  atomowymi.  Pomiędzy  rdzeniami  atomowymi  obecne  są słabo  związane  elektrony  walencyjne,  które  mogą wędrować  swobodnie  przez  kryształ   metalu.   Dlatego   zarówno   wapń,   jak   i   potas   odznaczają   się   (dużą  /  małą) przewodnością elektryczną.
2.  Temperatura  topnienia  wapnia  jest  (niższa  /  wyższa)  niż  temperatura  topnienia  potasu,    co    wynika    między    innymi    (z    silniejszego  /  ze    słabszego)    wiązania    metalicznego,    utworzonego z udziałem (mniejszej  /  większej) liczby elektronów walencyjnych. Zadanie ID:2902

2016 N / Zadanie 22. (0–1)
Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym schematem.
metale zadania matura
Celem doświadczenia było odróżnienie dwóch, oznaczonych umownie literami X i Z, metali, z których wykonano płytki. Wiadomo, że jednym metalem był cynk, a drugim – nikiel. Po pewnym czasie obie płytki wyjęto z roztworów, osuszono i zważono. Stwierdzono, że zmieniła się tylko masa płytki wykonanej z metalu X.
Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz właściwe określenie spośród podanych w każdym nawiasie oraz napisz w formie jonowej skróconej równanie zachodzącej reakcji.
Masa płytki wykonanej z metalu X się (zmniejszyła / zwiększyła).
Podczas przeprowadzonego doświadczenia przebiegła reakcja zilustrowana równaniem:
...........................................................................
Metalem Z był (cynk / nikiel).Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl