Powrót
Zadanie ID:471

Napisz równania reakcji przemian zachodzące wg schematu
C12H22O11 I.→ C6H12O6 II.→ C2H5OH — III.→ CO2 
i podaj nazwy każdej przemiany.

Równanie I.: .................................................................................................  
Nazwa przemiany: .......................................................................................

Równanie II.: ................................................................................................  
Nazwa przemiany: .......................................................................................

Równanie III.: ...............................................................................................  
Nazwa przemiany: ......................................................................................Zadanie ID:507

   Do roztworu jodku potasu dodano wodę chlorową i koloidalny roztwór skrobi.

Napisz obserwacje w tym doświadczeniu.

..............................................................

Napisz wzór odczynnika, który spowodował objaw reakcji.: ..............Zadanie ID:737

   Zaprojektuj doświadczenie, na podstawie którego udowodnisz obecność skrobi w bulwie ziemniaka.

Opis doświadczenia: ...............................................

Obserwacje: ..............................................................

Wniosek: ...................................................................Zadanie ID:742

  Napisz uproszczone równanie reakcji zachodzącej podczas procesu fotosyntezy i określ, czy jest to proces egzoenergetyczny, czy endoenergetyczny.

Równanie reakcji: ...................................................

Proces jest ..............................................................Zadanie ID:763

Do probówki nr I. zawierającej 2–metylopropan–2–ol i do probówki nr II. zawierającej roztwór fruktozy dodano roztwór KMnO4.

Napisz, co zaobserwowano w obu probówkach.

Probówka nr I. ...................................................................

Probówka nr II. ..................................................................Zadanie ID:1247

Każdą podaną substancję  przypisz do rodzaju kryształu, jaką ta substancja tworzy w stanie stałym.

1. chlorek sodu      2. jod       3. tlenek wapnia      4. sacharoza       5. diament        6. woda  

A. kryształ jonowy: ...................................................................

B. kryształ kowalencyjny: .........................................................

C. kryształ molekularny (cząsteczkowy): ..................................Zadanie ID:1387

Poniżej przedstawiono wzór sorbozy - cukru prostego występującego w znacznych ilościach w owocach jarzębiny.
sorboza cukier prostyźródło: Wikimedia

Określ ilość asymetrycznych atomów węgla w cząsteczce sorbozy.Zadanie ID:1689

Poniżej przedstawiono wzór βD-rybozy w projekcji Hawortha.
b-D-ryboza
Narysuj wzór enancjomeru L-rybozy w projekcji Fischera.Zadanie ID:2634

W dwóch probówkach znajdują się roztwory różnych cukrów.
Do obu probówek dodano roztwór NaOH i CuSO4 a następnie zawartość probówek ogrzano.
W probówce I. zaobserwowano wytrącenie ceglastoczerwonego osadu.
W probówce II. zaobserwowano wytrącenie czarnego osadu.

Uzupełnij zdania:

Roztwór sacharozy znajdował się w probówce nr ........

Roztwór maltozy znajdował się w probówce nr  ....................

Cukier, którego roztwór znajdował się w probówce ....  wykazuje własciwości redukujące.Zadanie ID:2635

Poniżej przedstawiono wzór ksylozy.
ksyloza wzr Fischera
Określ w jakim szeregu konfiguracyjnym (D / L) znajduje się podany związek i narysuj dla niego wzór enancjomeru w projekcji Fischera.

Szereg konfiguracyjny ................ (D / L)

Wzór enancjomeru .....................................Zadanie ID:2636

Masz do dyspozycji odczynniki: świeżo strącony osad Cu(OH)2, roztwór jodu w jodku potasu, woda bromowa.

Wbierz spośród podanych odpowiedni odczynnik w celu wykrycia skrobi w ziemniaku. Zapisz obserwacje.

Odczynnik: ........................................

Obserwacje: .....................................Zadanie ID:2640

Określ, który z podanych niżej wzorów przedstawia β-D-glukozę.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl