Powrót
Zadanie ID:1795

[2007] Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanym równaniu reakcji.  Zastosuj metodę bilansu elektronowego.

... CuS + ... HNO3 → ... Cu(NO3)2 + ... S + ...... NO + ...... H2OZadanie ID:1797

[2008] Tlenek chromu(III) stapiany z węglanem potasu w obecności tlenu przekształca się w chromian(VI) potasu. Reakcja ta zachodzi według schematu:

Cr2O3 + K2CO3 + O2(temp.)→ K2CrO4 + CO2

a) Dobierz współczynniki stechiometryczne w równaniu tej reakcji, stosując metodę bilansu elektronowego.

b) Napisz wzór substancji, która w tej reakcji pełni rolę utleniacza, i wzór substancji,
która pełni rolę reduktora.Zadanie ID:1799

[2009] Krzemian wapnia można otrzymać w wyniku reakcji przebiegającej zgodnie ze schematem:

CaSO4 + C + SiO2(temp.)→ CaSiO3 + SO2↑ + CO2

Stosując metodę bilansu elektronowego, dobierz współczynniki stechiometryczne i zapisz równanie tej reakcji.

Bilans elektronowy: ..........................
Równanie reakcji: .............................Zadanie ID:1805

[2007] Kwas octowy (etanowy) można otrzymać w reakcji etanolu (alkoholu etylowego) z dichromianem(VI) potasu.

Stosując zasadę bilansu elektronowego, dobierz współczynniki w poniższym równaniu reakcji.

CH3CH2OH + K2Cr2O7 + H2SO4 → CH3COOH + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

Podaj wzór substancji pełniącej rolę utleniacza oraz wzór substancji pełniącej rolę reduktora.

 Zadanie ID:1806

[2008] Aniony dichromianowe(VI) reagują z anionami jodkowymi w środowisku kwasowym według następującego schematu:

Cr2O7 2  + I + H+ → Cr3+ + I2 + H2O

a) Dobierz współczynniki stechiometryczne w równaniu tej reakcji, stosując metodę bilansu elektronowego.

b) Napisz wzór lub symbol jonu, który w tej reakcji pełni rolę utleniacza, i wzór lub symbol jonu, który pełni rolę reduktora.Zadanie ID:1807

[2009] Określ, jaką rolę (utleniacza czy reduktora) spełnia nadtlenek wodoru w reakcjach opisanych równaniami:

1.   PbO2 + H2O2 + 2H+ → Pb2+ + 2H2O + O2
2.   2I + H2O2 + 2H+ → I2 + 2H2OZadanie ID:1809

[2009] Tlenek żelaza(III) reaguje w obecności mocnych zasad z silnymi utleniaczami, np. z chlorem, według następującego schematu:

Fe2O3 + Cl2 + OH → FeO4 2− + Cl+ H2O


Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanym wyżej schemacie reakcji. Zastosuj metodę bilansu elektronowego.Zadanie ID:1810

[2010] Po delikatnym ogrzaniu węgiel reaguje ze stężonym roztworem kwasu azotowego(V) zgodnie ze schematem:

C + HNO3 (stęż.) → CO2↑ + NO2↑ + H2O

a) Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanym wyżej schemacie reakcji, stosując metodę bilansu elektronowego.

... C + ... HNO3 (stęż.) → ... CO2↑ + ... NO2↑ + ... H2O

b) Podaj stosunek molowy utleniacza do reduktora.

Stosunek molowy utleniacza do reduktora: ...........................Zadanie ID:1813

[2012] Tlenek srebra(I) w zetknięciu z roztworem nadtlenku wodoru reaguje zgodnie ze schematem:

Ag2O + H2O2 → Ag + O2 + H2O

a) Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanym wyżej schemacie reakcji, stosując metodę bilansu elektronowego.

Bilans elektronowy:........................................................

Równanie reakcji:

.......... Ag2O + .......... H2O2 → .......... Ag + .......... O2 + .......... H2O

b) Określ funkcję, jaką w tej reakcji pełni nadtlenek wodoru.

Nadtlenek wodoru pełni w tej reakcji funkcję ............................Zadanie ID:1816

[2012] Fosfor biały wydziela z roztworów niektóre metale, np. miedź, zgodnie z poniższym schematem.

P4 + CuSO4 + H2O → Cu + H3PO4 + H2SO4

Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanym schemacie reakcji,
stosując metodę bilansu elektronowego.

Bilans elektronowy............................................................

Równanie reakcji:

..... P4 + ..... CuSO4 + ..... H2O → ..... Cu + ..... H3PO4 + ..... H2SO4Zadanie ID:1817

[2010] Aniony dichromianowe(VI) reagują z kationami żelaza(II) w środowisku kwasowym według następującego schematu:

Cr2O72− + Fe2+ + H+ → Cr3+ + Fe3+ + H2O

a) Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równania procesów redukcji i utleniania dokonujących się w czasie tej reakcji.

Równanie procesu redukcji: ............................................................

Równanie procesu utleniania: .........................................................

b) Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.

...Cr2O7 2− + ...Fe2+ + ...H+ → ...Cr3+ + ...Fe3+ + ...H2O

c) Podaj stosunek molowy utleniacza do reduktora.

Stosunek molowy utleniacza do reduktora: ................... : .......................Zadanie ID:1818

[2010]  Określ stopnie utlenienia podkreślonych atomów węgla w cząsteczce kwasu etanowego (octowego).

a) CH3–COOH

b) CH3COOHZadanie ID:1819

[2011] Poniżej przedstawiony jest schemat reakcji:

MnO42− + H+ → MnO4 + MnO2 + H2O

a) Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równania procesów redukcji i utleniania zachodzących podczas tej przemiany.

Równanie reakcji redukcji: ...................................

Równanie reakcji utleniania:.................................

b) Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.

...MnO42− + ...H+ → ...MnO4 + ...MnO2 + ...H2O

c) Napisz, jakie funkcje pełnią jony MnO42− w tej reakcji.

.........................................................................Zadanie ID:1820

[2011]  [R]

Określ stopnie utlenienia atomów węgla (podkreślone symbole) w cząsteczkach, których wzory podano poniżej.

a) CH3CH2OH        

b) HCHO

c) HCOOHZadanie ID:1821

[2010] Aniony dichromianowe(VI) reagują z kationami żelaza(II) w środowisku kwasowym według następującego schematu:

Cr2O72− + Fe2+ + H+ → Cr3+ + Fe3+ + H2O

a) Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równania procesów redukcji i utleniania dokonujących się w czasie tej reakcji.

Równanie procesu redukcji: ............................................................

Równanie procesu utleniania: .........................................................

b) Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.

...Cr2O7 2− + ...Fe2+ + ...H+ → ...Cr3+ + ...Fe3+ + ...H2O

c) Podaj stosunek molowy utleniacza do reduktora.

Stosunek molowy utleniacza do reduktora: ................... : .......................Zadanie ID:2544

2012.V. / Zadanie 24. (2 pkt)
W reakcji z wodnym roztworem manganianu(VII) potasu eten utlenia się do etano-1,2-diolu (glikolu etylenowego).
Wyznacz stopnie utlenienia atomów węgla w cząsteczce etenu i cząsteczce etano-1,2-diolu oraz określ liczbę moli elektronów oddawanych przez 1 mol etenu w opisanej reakcji.

Stopnie utlenienia atomów węgla w cząsteczce etenu: ........................

Stopnie utlenienia atomów węgla w cząsteczce etano-1,2-diolu: ........

Liczba moli elektronów: .............................................................................Zadanie ID:2554

2012.V. / Zadanie 29. (3 pkt)
Reakcja glukozy z odczynnikiem Tollensa przebiega zgodnie z poniższym schematem:
CH2OH–(CHOH)4–CHO +Ag(NH3)2++OH→ CH2OH–(CHOH)4–COO + Ag + NH3 + H2O
a) (0-2) Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem pobranych lub oddanych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równania procesów redukcji i utleniania.
Równanie procesu redukcji:
....................................................................................................
Równanie procesu utleniania:
....................................................................................................
......................................................................................................................................................
b) (0-1) Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.
...CH2OH–(CHOH)4–CHO + ...Ag(NH3)2+ + ...OH
→ ...CH2OH–(CHOH)4–COO + ...Ag + ...NH3 + ...H2O

 Zadanie ID:2596

2012.VI. / Zadanie 18. (1 pkt)
Nadtlenek wodoru może wykazywać w reakcjach właściwości redukujące lub utleniające.
Podaj, w której reakcji (1. czy 2.) nadtlenek wodoru pełni rolę reduktora.
1) 2I + H2O2 + 2H+  → I2 + 2H2O
2) 2MnO4  + 5H2O2 + 6H+  → 2Mn2+  + 5O2 + 8H2O

Rolę reduktora nadtlenek wodoru pełni w reakcji .....................Zadanie ID:2597

2012.VI. / Zadanie 19. (3 pkt)
Poniżej przedstawiony jest schemat reakcji:
Cr(OH)3(s) + IO3  + OH  → CrO42– + I + H2O
a) Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem pobieranych lub oddawanych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równania procesów utleniania i redukcji zachodzących podczas tej reakcji.

Równanie procesu utleniania:
.............................................................................................................

Równanie procesu redukcji:
.......................................................................................................................................................

b) Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.
......Cr(OH)3(s) + ....IO3  + ....OH  → ....CrO42– + ....I + ....H2OPowrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl