Powrót
Zadanie ID:24

Energia aktywacji pewnej reakcji A → B wynosi 335 kJ/mol. Energia aktywacji reakcji odwrotnej B → A wynosi 295kJ/mol.

Określ efekt energetyczny reakcji AB

................................................... [egzotermiczna / endotermiczna]Zadanie ID:229

Na wykresie przedstawiono zmiany energii podczas przebiegu reakcji zachodzącej zgodnie ze schematem: A + B → AB
efekty energetyczne reakcji wykres 
Uzupełnij zdania wybierając właściwe określenia z nawiasów.

Wykres dotyczy reakcji ...................................................... (egzoenergetycznej / endoenergetycznej).

Zmiana energii E1 określa ................................................ (efekt energetyczny / energię aktywacji).

Zmiana energii E2 określa ................................................ (efekt energetyczny / energię aktywacji).Zadanie ID:519

entalpia zadania

Na wykresie I. przedstawiono profil energetyczny pewnej przemiany.

Wybierz wykres (II, III, IV, lub V), który przedstawia profil energetyczny tej samej przemiany, ale po wprowadzeniu katalizatora.Zadanie ID:895

W naczyniu o pojemności 1dm3 umieszczono 1 mol metanu i 1 mol chloru i zainicjowano reakcję, która przebiegła zgodnie z równaniem

CH4(g) + Cl2(g) → CH3Cl(g) + HCl(g)

Oblicz stężenie chloru, jaki pozostał w naczyniu po 2 minutach reakcji, jeśli przebiegała ona ze średnią szybkością 2,5•10−3 mol•dm−3•s−1 .Zadanie ID:911

W reaktorze o pojemności 1dm3 umieszczono 1 mol wodoru i 1 mol chloru i zainicjowano reakcję, która przebiegła zgodnie z równaniem

H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g)

W czasie pierwszej minuty reakcja przebiegła ze średnią szybkością 0,01 mol•dm−3•s−1. Po 2 minutach reakcji w reaktorze pozostało 0,1 mola chloru.

Oblicz średnią szybkość reakcji w drugiej minucie przebiegu reakcji.

 Zadanie ID:912

W naczyniu o pojemności 5dm3 umieszczono 4 mole jodowodoru i zainicjowano reakcję, która przebiegła zgodnie z równaniem

2HI(g) → H2(g) + I2(g)  
Po 2 minutach od rozpoczęcia reakcji w naczyniu stwierdzono obecność 0,5 mola jodu.

Oblicz średnią szybkość reakcji rozkładu jodowodoru przebiegającej w ciągu 2 minut. Wynik podaj w postaci wykładniczej z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.Zadanie ID:1111

Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem
4NH3+3O2→2N2+6H2O
Szybkość tworzenia N2 jest równa 0,5 mol ·dm–3 ·s–1

Uzupełnij zdania:

1. Szybkość tworzenia wody wynosi: ....................................

2. Szybkość zaniku amoniaku wynosi: ..................................Zadanie ID:1133

Reakcja przebiega zgodnie z równaniem:
N2(g) + O2(g) → 2NO(g)
Początkowe stężenie N2 wynosiło 1 mol/dm3. Po 0,1s stężenie N2 wynosiło 0,4 mol/dm3.

Oblicz szybkość reakcji tworzenia NO.Zadanie ID:1950 Stężenie kwasu solnego w reakcji
2Na + 2HCl → 2NaCl + H2
w ciągu 10 minut zmalało z 0,08 mol/dm3 do 0,02 mol/dm3.
Oblicz średnią szybkość tej reakcji chemicznej.


Zadanie ID:2761

Badano szybkość reakcji cynku z kwasem chlorowodorowym.  Do 1 dm3 0,1-molowego roztworu HCl wrzucono próbkę cynku o masie  0,016g.
Wyniki pomiaru masy cynku w czasie trwania reakcji zebrano w tabeli

czas 0s 4s 8s 12s 16s 20s
masa próbki 0,16g 0,14g 0,12g 0,10g 0,08g 0,06g

a) Oblicz średnią szybkość zaniku cynku wyrażoną w g cynku na sekundę.

b) Napisz jonowe równanie reakcji

c) Określ, co dzieje się ze stężeniem jonów H+ w czasie przebiegu reakcji ..............(rośnie/maleje/nie zmienia się)

d) Określ, co dzieje się ze stężeniem jonów Cl w czasie przebiegu reakcji ..............(rośnie/maleje/nie zmienia się)Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl