Powrót
Zadanie ID:24

Energia aktywacji pewnej reakcji A → B wynosi 335 kJ/mol. Energia aktywacji reakcji odwrotnej B → A wynosi 295kJ/mol.

Określ efekt energetyczny reakcji AB

................................................... [egzotermiczna / endotermiczna]Zadanie ID:229

Na wykresie przedstawiono zmiany energii podczas przebiegu reakcji zachodzącej zgodnie ze schematem: A + B → AB
efekty energetyczne reakcji wykres 
Uzupełnij zdania wybierając właściwe określenia z nawiasów.

Wykres dotyczy reakcji ...................................................... (egzoenergetycznej / endoenergetycznej).

Zmiana energii E1 określa ................................................ (efekt energetyczny / energię aktywacji).

Zmiana energii E2 określa ................................................ (efekt energetyczny / energię aktywacji).Zadanie ID:519

entalpia zadania

Na wykresie I. przedstawiono profil energetyczny pewnej przemiany.

Wybierz wykres (II, III, IV, lub V), który przedstawia profil energetyczny tej samej przemiany, ale po wprowadzeniu katalizatora.Zadanie ID:895

W naczyniu o pojemności 1dm3 umieszczono 1 mol metanu i 1 mol chloru i zainicjowano reakcję, która przebiegła zgodnie z równaniem

CH4(g) + Cl2(g) → CH3Cl(g) + HCl(g)

Oblicz stężenie chloru, jaki pozostał w naczyniu po 2 minutach reakcji, jeśli przebiegała ona ze średnią szybkością 2,5•10−3 mol•dm−3•s−1 .Zadanie ID:911

W reaktorze o pojemności 1dm3 umieszczono 1 mol wodoru i 1 mol chloru i zainicjowano reakcję, która przebiegła zgodnie z równaniem

H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g)

W czasie pierwszej minuty reakcja przebiegła ze średnią szybkością 0,01 mol•dm−3•s−1. Po 2 minutach reakcji w reaktorze pozostało 0,1 mola chloru.

Oblicz średnią szybkość reakcji w drugiej minucie przebiegu reakcji.

 Zadanie ID:912

W naczyniu o pojemności 5dm3 umieszczono 4 mole jodowodoru i zainicjowano reakcję, która przebiegła zgodnie z równaniem

2HI(g) → H2(g) + I2(g)  
Po 2 minutach od rozpoczęcia reakcji w naczyniu stwierdzono obecność 0,5 mola jodu.

Oblicz średnią szybkość reakcji rozkładu jodowodoru przebiegającej w ciągu 2 minut. Wynik podaj w postaci wykładniczej z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.Zadanie ID:1111

Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem
4NH3+3O2→2N2+6H2O
Szybkość tworzenia N2 jest równa 0,5 mol ·dm–3 ·s–1

Uzupełnij zdania:

1. Szybkość tworzenia wody wynosi: ....................................

2. Szybkość zaniku amoniaku wynosi: ..................................Zadanie ID:1133

Reakcja przebiega zgodnie z równaniem:
N2(g) + O2(g) → 2NO(g)
Początkowe stężenie N2 wynosiło 1 mol/dm3. Po 0,1s stężenie N2 wynosiło 0,4 mol/dm3.

Oblicz szybkość reakcji tworzenia NO.Zadanie ID:1950 Stężenie kwasu solnego w reakcji
2Na + 2HCl → 2NaCl + H2
w ciągu 10 minut zmalało z 0,08 mol/dm3 do 0,02 mol/dm3.
Oblicz średnią szybkość tej reakcji chemicznej.


Zadanie ID:2761

Badano szybkość reakcji cynku z kwasem chlorowodorowym.  Do 1 dm3 0,1-molowego roztworu HCl wrzucono próbkę cynku o masie  0,016g.
Wyniki pomiaru masy cynku w czasie trwania reakcji zebrano w tabeli

czas 0s 4s 8s 12s 16s 20s
masa próbki 0,16g 0,14g 0,12g 0,10g 0,08g 0,06g

a) Oblicz średnią szybkość zaniku cynku wyrażoną w g cynku na sekundę.

b) Napisz jonowe równanie reakcji

c) Określ, co dzieje się ze stężeniem jonów H+ w czasie przebiegu reakcji ..............(rośnie/maleje/nie zmienia się)

d) Określ, co dzieje się ze stężeniem jonów Cl w czasie przebiegu reakcji ..............(rośnie/maleje/nie zmienia się)Zadanie ID:3089

W zamkniętym reaktorze umieszczono NO2 i N2O4. Zainicjowano reakcję, która przebiega zgodnie z równaniem
2NO2 ⇄ N2O4   
Zmianę stężenia NO2 podczas przebiegu reakcji przedstawia tabela

czas [s] 0 10 20 30 40 50 60
stężenie NO2 [mol/dm3] 3,00 1,50 0,90 0,68 0,60 0,60 0,60

1. Oblicz średnią szybkość tworzenia N2O4 do czasu osiągnięcia stanu równowagi.

2. Wybierz właściwą odpowiedź
Po 60 sekundach w reaktorze
a) szybkość tworzenia N2O4 jest większa niż szybkość zaniku NO2 
b) szybkość tworzenia N2O4 jest mniejsza niż szybkość zaniku NO2 
c) szybkość tworzenia N2O4 jest taka sama, jak szybkość zaniku NO2 
d) następuje całkowite zatrzymanie reakcji i nie tworzy się już N2O4  Zadanie ID:3155

 Szybkość reakcji 2N2O5 → 4NO2 + O2 względem NO2 wynosi 0,12 mol dm−1s−1.

Oblicz szybkość reakcji rozkładu N2O5 i szybkość reakcji tworzenia O2.

Szybkość reakcji rozkładu N2O5 :.....................

Szybkość reakcji tworzenia O2: .......................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.