Powrót
Zadanie ID:373

2012.V. / Zadanie 12. (2 pkt)
a) Uzupełnij tabelę, wpisując wartość stężenia jonów OH oraz wartość pH i pOH roztworu wodnego, w którym stężenie jonów H+ jest równe 10–9 mol·dm–3.

[H+], mol·dm–3 [OH–], mol·dm–3 pH pOH
10–9        

b) Określ odczyn opisanego roztworu.
...............................................................................................................Zadanie ID:414

2012.V. / Zadanie 13. (2 pkt)
Do 150,00 cm3 wodnego roztworu NaOH o stężeniu 0,54 mol·dm–3 dodano 50,00 cm3 kwasu solnego o stężeniu 2,02 mol·dm–3.
Oblicz pH otrzymanego roztworu.

Obliczenia: ......................................

Odpowiedź: .....................................Zadanie ID:1825

[2010] Gęstość wodnego roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu cp = 20% masowych wynosi 1,22 g/cm3 (w temperaturze 20oC).

a) Oblicz, ile gramów NaOH należy odważyć, aby otrzymać 1 dm3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 20% masowych w temperaturze 20oC.

b) Podaj kolejne czynności, które należy wykonać (po obliczeniu potrzebnej ilości NaOH), aby otrzymać ten roztwór.Zadanie ID:1826

[2011] W wodnym roztworze fruktozy (C6H12O6) na jeden mol cząsteczek tego cukru przypada 9,03 · 1024 cząsteczek wody.

Oblicz stężenie procentowe tego roztworu w procentach masowych. Wynik podaj z dokładnością do liczby całkowitej. W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas molowych: C6H12O6  M = 180 g · mol −1 , H2O M = 18 g · mol −1 .Zadanie ID:1844

[2007]  Oblicz, w jakim stosunku masowym należy zmieszać ze sobą wodę destylowaną i roztwór wodorotlenku sodu o stężeniu 6,10 mol/dm3 i gęstości 1,22 g/cm3, aby otrzymać roztwór o stężeniu 10%.Zadanie ID:1845

[2007] Poniżej przedstawiono wartości iloczynu rozpuszczalności wybranych węglanów w temperaturze 25oC.
Ir MgCO3 = 3,5⋅ 10 –8
Ir CaCO3 =2,8·10 –9
Ir SrCO3 =1,1·10 –10
Ir BaCO3 =5,1·10 –9
 

a) Korzystając z przedstawionych wyżej wartości iloczynu rozpuszczalności, oceń, który z węglanów metali II grupy jest najlepiej rozpuszczalny w wodzie, i podaj jego wzór.

b) Zmieszano 100 cm3 roztworu CaCl2 o stężeniu 0,001 mol/dm3 i 100 cm3 roztworu Na2CO3 o stężeniu 0,001 mol/dm3.

Wykonaj odpowiednie obliczenia i oceń, czy po zmieszaniu roztworów nastąpiło wytrącenie osadu CaCO3.Zadanie ID:1846

[2008]  Do 100cm3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu dodawano kroplami kwas solny o stężeniu 0,2 mol/dm3 i za pomocą pehametru mierzono pH mieszaniny reakcyjnej. Otrzymane wyniki umieszczono na wykresie ilustrującym zależność pH od objętośći dodawanego HCl.

Zmiana pH matura chemia 

1. Podaj symbole lub wzory trzech rodzajów jonów, których stężenie jest największe w roztworze otrzymanym po dodaniu 120 cm3 kwasu solnego do badanego roztworu wodorotlenku sodu.

2. Z powyższego wykresu odczytaj objętość kwasu solnego potrzebną do zobojętnienia wodorotlenku sodu znajdującego się w badanym roztworze.

3. Oblicz stężenie molowe badanego roztworu wodorotlenku sodu. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.Zadanie ID:1847

[2009] Do roztworu chlorku sodu o nieznanym stężeniu (roztwór I) dodano 22,00 g stałego NaCl. Otrzymano 400,00 g roztworu o stężeniu 20% masowych.

Oblicz stężenie procentowe roztworu I w procentach masowych. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.Zadanie ID:1848

[2009]  Oblicz pH roztworu kwasu o wzorze ogólnym HR i stężeniu c0 = 0,2 mol · dm–3, jeżeli stopień dysocjacji tego kwasu α = 5%.Zadanie ID:1849

[2010]  Stężenie procentowe nasyconego wodnego roztworu chlorku potasu o temperaturze 20oC wynosi 25,37% masowych.

Rozpuszczalność w wodzie tego związku w temperaturze 40oC jest równa 40g/100g wody.

W przedziale od 0oC do 50oC zależność rozpuszczalności chlorku potasu od temperatury jest liniowa.


Korzystając z powyższych informacji oblicz rozpuszczalność w temp. 20oC i 40oC.

Narysuj wykres zależności rozpuszczalności chlorku potasu w wodzie od temperatury w przedziale od 0oC do 50oC.Zadanie ID:1850

[2010]  W 1,00 dm3 wody rozpuszczono 112,00 dm3 chlorowodoru odmierzonego w warunkach normalnych.

Oblicz stężenie procentowe otrzymanego kwasu solnego w procentach masowych. Załóż, że gęstość wody wynosi 1,00 g·cm–3. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.Zadanie ID:1852

[2011] Sporządzono 200 g roztworu zawierającego 100 g sacharozy. Sacharozę poddano reakcji hydrolizy:

C12H22O11+ H2O —  HCl→ C6H12O6 + C6H12O6

Reakcję przerwano w momencie, gdy całkowite stężenie cukrów redukujących w roztworze było równe 40% masowych.


Oblicz stężenie sacharozy, wyrażone w procentach masowych, w roztworze po przerwaniu reakcji. W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas molowych:

MC12H22O11 = 342 g · mol −1 , MC6H12O6 = 180 g · mol −1 .Zadanie ID:2343

2012.V. / Zadanie 14. (1 pkt)
Związek między mocą kwasu Bromsteda i sprzężonej z tym kwasem zasady w roztworach wodnych przedstawia zależność:
Ka·Kb = Kw 
gdzie Ka oznacza stałą dysocjacji kwasu, Kb stałą dysocjacji sprzężonej zasady, a Kw iloczyn jonowy wody, którego wartość wynosi 1,0·10–14 w temperaturze 298 K.
W poniższej tabeli podano wartości stałej dysocjacji wybranych kwasów w temperaturze 298 K.

Wzór kwasu Stała dysocjacji Ka
HF 6,3·10–4
HClO 5,0·10–8
HClO2  1,0·10–2
HNO2  2,0·10–4

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2006
Na podstawie powyższej informacji napisz wzory zasad sprzężonych z kwasami wymienionymi w tabeli uporządkowane od najsłabszej do najmocniejszej.

....................................................................................................
najsłabsza zasada                            najmocniejsza zasadaZadanie ID:2508

2012.V. /Informacja do zadań 10. i 11.
W poniższej tabeli podano wzory wszystkich kationów i anionów, których obecność stwierdzono w badanym roztworze wodnym, oraz wartości stężenia tych jonów – z wyjątkiem anionów siarczanowych(VI).

Kationy Stężenie,
mol·dm–3
Aniony Stężenie,
mol·dm–3
Mg2+  1,6 Br 1,2
K+  1,2 Cl 3,2
Na+  1,0 SO42–   x

Zadanie 10. (1 pkt)
Wiedząc, że każdy roztwór jest elektrycznie obojętny, ustal wartość stężenia molowego x anionów siarczanowych(VI) w badanym roztworze. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

.......................................................

Zadanie 11. (1 pkt)
Próbkę badanego roztworu (o składzie podanym w tabeli) poddano działaniu chloru. W wyniku reakcji roztwór zabarwił się na kolor żółtopomarańczowy. Substancją, która
spowodowała to zabarwienie, była czerwonobrunatna lotna ciecz o charakterystycznym ostrym zapachu. Substancja ta reaguje z większością metali oraz niektórymi niemetalami, a także z nienasyconymi związkami organicznymi.
Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji odpowiedniego składnika badanego roztworu z chlorem, w wyniku której powstała opisana substancja.
...............................................................................................................................Zadanie ID:2570

2012.V. / Zadanie 6. (1 pkt)
W dwóch probówkach oznaczonych numerami I i II umieszczono taką samą ilość wiórków magnezowych. Następnie do probówek wprowadzono jednakowe objętości kwasu solnego o temperaturze 25oC ale różnych stężeniach. Przebieg doświadczenia ilustruje poniższy rysunek.
stężenia pH zadania matura
Napisz numer probówki, w której reakcja kwasu solnego z magnezem zaszła szybciej.

Reakcja zaszła szybciej w probówce numer ..........................................Zadanie ID:2589

2012.VI. / Zadanie 11. (2 pkt)
Do 120,00 cm3 wodnego roztworu azotanu(V) srebra o gęstości 1,10 g·cm–3 o nieznanym stężeniu dodano wodę i otrzymano 500 cm3 roztworu o stężeniu 0,13 mol·dm–3.
Oblicz stężenie procentowe (w procentach masowych) roztworu azotanu(V) srebra przed rozcieńczeniem wodą. Wynik podaj z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku.

Obliczenia: .............................................................

Odpowiedź: ............................................................Zadanie ID:2591

2012.VI. / Zadanie 13. (3 pkt)
Do roztworu zawierającego 2 mole azotanu(V) srebra(I) dodano rozcieńczony roztwór zawierający 4 mole kwasu chlorowodorowego (reakcja I). Powstały osad odsączono, a do przesączu dodano roztwór zawierający 1 mol wodorotlenku wapnia (reakcja II).
a) Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji I i w formie jonowej skróconej równanie reakcji II.
Równanie reakcji I: ......................................................................................................................
Równanie reakcji II: .....................................................................................................................
b) Określ pH roztworu otrzymanego w reakcji przesączu z wodorotlenkiem wapnia, stosując zapis: pH=7 lub pH<7 lub pH>7.
Roztwór ma pH .............................Zadanie ID:2592

2012.VI. / Zadanie 14. (1 pkt)
Fenoloftaleina zmienia barwę w roztworze wodnym o 8,3 ≤ pH ≤ 10,0.
Z roztworów I i II o podanych stężeniach jonów wodorotlenkowych wybierz ten, w którym fenoloftaleina zabarwi się na kolor malinowy.
I.  c OH = 10-9 mol·dm3
II.  c OH  = 10-5 mol·dm3
Fenoloftaleina zabarwi się na kolor malinowy w roztworze ..............................Zadanie ID:2595

2012.VI. / Zadanie 17. (2 pkt)
W 3 dm3 wodnego roztworu kwasu o wzorze ogólnym HY w pewnej temperaturze znajduje się 5,418·1023 jonów Y i 4,50 mola niezdysocjowanych cząsteczek HY.
Oblicz stałą dysocjacji kwasu HY. Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Obliczenia ..............................................................................

Wynik: .....................................................................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl