Powrót
Zadanie ID:7

   1 g stopu miedzi z cynkiem wrzucono do kwasu solnego. W wyniku reakcji wydzieliło się 50 cm3 wodoru zmierzonego w warunkach normalnych.

Oblicz masę cynku i masę miedzi w tym stopie. Dokładność obliczeń 0,01.

Masa cynku: ........ Masa miedzi: ............Zadanie ID:9

19,62 g pewnego pierwiastka przereagowało z kwasem solnym i powstało 6,72dm3 wodoru i związek, w którym pierwiastek ten jest na +II stopniu utlenienia.

Wykonaj odpowiednie obliczenia. Podaj nazwę tego pierwiastka i jego masę molową.

Nazwa pierwiastka: ...............................

Masa molowa: ......................................Zadanie ID:169

   W wyniku reakcji 6,54g pewnego II-wartościowego metalu z 1,12dm3 tlenu otrzymano tlenek tego metalu.

Podaj wzór tego tlenku.

Wzór tlenku: ......................................Zadanie ID:208

  Do 2dm3 roztworu chlorku glinu o stężeniu 0,5 mol/dm3 dodano 3,5 mola NaOH.
Oblicz ilość moli powstałego osadu, jeśli powstały związek kompleksowy ma liczbę koordynacyjną 4.Zadanie ID:234

W wyniku reakcji wodorotlenku pewnego metalu z grupy litowców z tlenkiem węgla(IV) powstała sól obojętna o masie molowej 106g/mol.
Napisz wzór sumaryczny tej soli.Zadanie ID:278

5 g stopu miedzi z cynkiem dodano do 250 cm3 kwasu solnego o stężeniu 0,4 mol·dm–3.
Po reakcji stężenie jonów wodorowych w tym roztworze było równe 0,1 mol·dm–3.
Oblicz zawartość procentową miedzi w stopie.Zadanie ID:705

Wodorowęglan amonu ulega rozkładowi zgodnie z równaniem
NH4HCO3(temp.)→ NH3 + H2O + CO2 , gdzie wszystkie produkty są gazami.
Oblicz sumaryczną objętość wszystkich gazów w warunkach normalnych powstałych z rozkładu 5 moli wodorowęglanu amonu.

Objętość gazów: ............

 

 Zadanie ID:758

Do roztworu kwasu solnego wrzucono 20g stopu złożonego z 20% cynku i 80% magnezu.
Oblicz objętość wodoru wydzielonego po reakcji. Obliczenia prowadź z dokładnością do 0,1.Zadanie ID:1296

Do roztworu zawierającego 20g kwasu solnego dodano 30g sodu.
Oblicz objętość wydzielonego wodoru. 

Objętość wodoru: ........................Zadanie ID:1316

Do roztworu zawierającego 2,68g chlorku glinu dodawano kroplami roztwór wodorotlenku potasu o stężeniu 0,5 mol/dm3. Zaobserwowano wytrącenie osadu a następnie jego roztwarzanie. Dodawanie roztworu KOH przerwano w momencie całkowitego roztworzenia osadu. W wyniku doświadczenia powstał rozpuszczalny w wodzie związek koordynacyjny, w którym liczba koordynacyjna jonu centralnego wynosi 4.

Oblicz całkowitą objętość dodanego wodorotlenku potasu.Zadanie ID:2378

Oblicz ile dm3 roztworu azotanu(V) srebra(I) o stężeniu 0,5 mol/dm3 potrzeba do całkowitego roztworzenia 10g cynku.Zadanie ID:2380

Piryt to minerał, którego głównym składnikiem jest nadsiarczek żelaza(II) o wzorze FeS2. Jedną z metod otrzymywania tlenku siarki(IV) jest prażenie pirytu na powietrzu a jako produkt uboczny powstaje tlenek żelaza(III).
W czasie prażenia pirytu zawierającego 10% zanieczyszczeń wydzieliło się 10 dm3 tlenku siarki(IV) zmierzonych w warunkach normalnych.
Oblicz masę zanieczyszczonego pirytu, jaka została użyta do reakcji. (Dokładność obliczeń: 0,1)

Masa zanieczyszczonego pirytu: .....................Zadanie ID:2505

Wzory glinokrzemianów można przedstawić też wzorem sumarycznym lub tlenkowym. Np. kordieryt o wzorze Mg2Al3[Si5AlO18] można przedstawić wzorem tlenkowym 2MgO·2Al2O3·5SiO2 lub wzorem sumarycznym Mg2Al4Si5O18.

Anortyt to minerał z grupy glinokrzemianów. Masa cząsteczkowa anortytu wynosi 278,3u a jego wzór tlenkowy zawiera 20,16% tlenku wapnia, 36,65% tlenku glinu, 43,19% tlenku krzemu.

Napisz wzór sumaryczny i tlenkowy anortytu.

Wzór sumatyczny: ......................................................

Wzór tlenkowy: ...........................................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl