Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:7

   1 g stopu miedzi z cynkiem wrzucono do kwasu solnego. W wyniku reakcji wydzieliło się 50 cm3 wodoru zmierzonego w warunkach normalnych.

Oblicz masę cynku i masę miedzi w tym stopie. Dokładność obliczeń 0,01.

Masa cynku: ........ Masa miedzi: ............Zadanie ID:9

19,62 g pewnego pierwiastka przereagowało z kwasem solnym i powstało 6,72dm3 wodoru i związek, w którym pierwiastek ten jest na +II stopniu utlenienia.

Wykonaj odpowiednie obliczenia. Podaj nazwę tego pierwiastka i jego masę molową.

Nazwa pierwiastka: ...............................

Masa molowa: ......................................Zadanie ID:208

  Do 2dm3 roztworu chlorku glinu o stężeniu 0,5 mol/dm3 dodano 3,5 mola NaOH.
Oblicz ilość moli powstałego osadu, jeśli powstały związek kompleksowy ma liczbę koordynacyjną 4.Zadanie ID:234

W wyniku reakcji wodorotlenku pewnego metalu z grupy litowców z tlenkiem węgla(IV) powstała sól obojętna o masie molowej 106g/mol.
Napisz wzór sumaryczny tej soli.Zadanie ID:278

5 g stopu miedzi z cynkiem dodano do 250 cm3 kwasu solnego o stężeniu 0,4 mol·dm–3.
Po reakcji stężenie jonów wodorowych w tym roztworze było równe 0,1 mol·dm–3.
Oblicz zawartość procentową miedzi w stopie.Zadanie ID:957

   Blaszkę cynkową o masie 50 g zanurzono w wodnym roztworze Cu(NO3)2. Po pewnym czasie blaszkę wyjęto z roztworu, osuszono i zważono. Jej masa wyniosła 49 g. W opisanym doświadczeniu zaszła reakcja opisana równaniem:
Cu2+ + Zn → Cu + Zn2+
Oblicz, ile gramów miedzi wydzieliło się w czasie doświadczenia.
Obliczenia wykonuj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.Zadanie ID:2380

Piryt to minerał, którego głównym składnikiem jest nadsiarczek żelaza(II) o wzorze FeS2. Jedną z metod otrzymywania tlenku siarki(IV) jest prażenie pirytu na powietrzu a jako produkt uboczny powstaje tlenek żelaza(III).
W czasie prażenia pirytu zawierającego 10% zanieczyszczeń wydzieliło się 10 dm3 tlenku siarki(IV) zmierzonych w warunkach normalnych.
Oblicz masę zanieczyszczonego pirytu, jaka została użyta do reakcji. (Dokładność obliczeń: 0,1)

Masa zanieczyszczonego pirytu: .....................Zadanie ID:2505

Anortyt to minerał z grupy glinokrzemianów. Wzory glinokrzemianów można przedstawić wzorem sumarycznym lub tlenkowym. Masa cząsteczkowa anortytu wynosi 278,3u a jego wzór tlenkowy zawiera 20,16% tlenku wapnia, 36,65% tlenku glinu, 43,19% tlenku krzemu.

Napisz wzór sumaryczny i tlenkowy anortytu.

Wzór sumatyczny: ......................................................

Wzór tlenkowy: ...........................................................Powrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.