Powrót
Zadanie ID:771

2012.VI. / Zadanie 13. (3 pkt)
Do roztworu zawierającego 2 mole azotanu(V) srebra(I) dodano rozcieńczony roztwór zawierający 4 mole kwasu chlorowodorowego (reakcja I). Powstały osad odsączono, a do przesączu dodano roztwór zawierający 1 mol wodorotlenku wapnia (reakcja II).
a) Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji I i w formie jonowej skróconej równanie reakcji II.
Równanie reakcji I: ......................................................................................................................
Równanie reakcji II: .....................................................................................................................
b) Określ pH roztworu otrzymanego w reakcji przesączu z wodorotlenkiem wapnia, stosując zapis: pH=7 lub pH<7 lub pH>7.
Roztwór ma pH .............................Zadanie ID:1562

P2013 / Zadanie 4. (1p)

Związek między mocą kwasu Brønsteda i sprzężonej z tym kwasem zasady w roztworach wodnych przedstawia zależność:

Ka • Kb = Kw
gdzie Ka oznacza stałą dysocjacji kwasu, Kb stałą dysocjacji sprzężonej zasady, a Kw iloczyn jonowy wody.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Najsłabszą spośród następujących zasad: NO2 , CH3COO , I , HS  jest

A. NO2      B. CH3COO    C. I       D. HS Zadanie ID:1566

P2013 / Zadanie 11. (1p.)
Dokończ zdanie, zaznaczając wniosek A. albo B. i jego uzasadnienie 1. albo 2.

Jeśli do kwasu fluorowodorowego dodamy kryształek fluorku potasu, to po jego rozpuszczeniu pH roztworu [A / B], ponieważ stopień dysocjacji kwasu ulegnie [1 / 2].

A. wzrośnie   B. zmaleje

1. zwiększeniu   2. zmniejszeniuZadanie ID:1571

P2013 / Zadanie 18. (0–1)

Na zajęciach koła chemicznego uczestnicy zaplanowali otrzymanie osadu jodku ołowiu(II). Trzech uczestników zaprojektowało doświadczenia, które przedstawili na poniższych rysunkach.

zadania maturalne

Przeanalizuj przedstawione projekty doświadczeń i napisz numer tego, które zostało zaplanowane poprawnie. Wyjaśnij, dlaczego pozostałe projekty były błędne.

Numer doświadczenia: .................................................................................................................
Wyjaśnienie: ...............................................................................................................................Zadanie ID:1898

[2008]  [R]

W wyniku badania próbki wody stwierdzono w niej niewielką zawartość jonów ołowiu(II).

a) Korzystając z poniższego fragmentu tablicy rozpuszczalności, ustal i zapisz wzór soli sodowej, której wodnego roztworu należy użyć, aby praktycznie całkowicie usunąć jony Pb2+ z badanej wody.

Jon Na+ Pb2+
Cl bezbarwny roztwór
(osad nie strąca się)
biały osad
(może się strącić, jeżeli stężenia roztworów są duże)
NO3- bezbarwny roztwór
(osad nie strąca się)
bezbarwny roztwór
(osad nie strąca się)
SO4- bezbarwny roztwór
(osad nie strąca się)
biały osad
(praktycznie nierozpuszczalny w wodzie)

Na podstawie: W. Mizerski łbdquo;Tablice chemicznełrdquo;, Warszawa 1997

b) Opisz przewidywane obserwacje, uwzględniając barwy użytych i otrzymanych roztworów lub osadów.

c) Napisz w formie jonowej skróconej równanie zachodzącej reakcji.

 Zadanie ID:1899

[2008]  [R]

Wskaźnikami pH są słabe kwasy bądź słabe zasady organiczne, które reagując z wodą tworzą układy sprzężone kwas-zasada. Kwasowa i zasadowa postać wskaźnika mają albo różnezabarwienia, albo tylko jedna z nich jest zabarwiona. Wskaźnik (indykator In) o charakterze kwasowym reaguje z wodą w myśl równania:
InH + H2O <=> In+ H3O+
Gdy stężenie InH jest dużo większe od stężenia In, roztwór ma barwę charakterystyczną dla postaci kwasowej wskaźnika, gdy zaś stężenie InH jest dużo mniejsze od stężenia In, roztwór przybiera zabarwienie zasadowej postaci wskaźnika. Przykładem wskaźnika o charakterze kwasowym jest błękit bromotymolowy. W roztworze o pH < 6 przyjmuje on barwę żółtą, a w roztworze o pH > 7,6 barwę niebieską (błękitną).

Na podstawie: Minczewski, Marczenko łbdquo;Chemia analityczna. Chemiczne metody analizy ilościowejłrdquo;, Warszawa 1998; Jones, Atkins łbdquo;Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcjełrdquo;, Warszawa 2004

 

Zad.1. Napisz wzory wszystkich drobin (cząsteczek i jonów), które są zasadami i kwasami Brłouml;nsteda w reakcji zilustrowanej powyższym równaniem.

Zad.2. Napisz wyrażenie na stałą równowagi opisanej reakcji.

Zad.3. Wskaż postać wskaźnika (InH lub In), której stężenie wzrośnie po dodaniu do roztworu mocnej zasady.

Zad.4. Określ barwę postaci kwasowej (InH) oraz barwę postaci zasadowej (In) błękitu bromotymolowego.

Zad.5. Sporządzono bezbarwny wodny roztwór, którego pH zawiera się w przedziale 6<pH<7,6.
Określ barwę, jaką roztwór ten uzyska po dodaniu do niego kilku kropli błękitu bromotymolowego.

 Zadanie ID:1900

[2008]  [R]

Sporządzono wodny roztwór propanianu sodu (CH3CH2COONa) i stwierdzono, że ma on odczyn zasadowy.

a) Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji powodującej zasadowy odczyn roztworu.

b) Z podanego zbioru wybierz i podkreśl symbole lub wzory wszystkich drobin (cząsteczek i jonów) obecnych w tym roztworze.

CH3CH2COONa    CH3CH2COOH    CH3CH2COO    NaOH    Na+    OH

 Zadanie ID:1901

[2009]  [R]

Określ, jaką rolę (kwasu czy zasady) pełnią według teorii Brłouml;nsteda siarkowodór i amoniak w roztworach wodnych. Uzasadnij swoją odpowiedź, zapisując w formie jonowej równania reakcji tych gazów z wodą.Zadanie ID:1902

[2009]  Zbadano zachowanie cynku, miedzi i srebra w roztworach soli.

zadania maturalne

 

Podaj numery probówek, w których zaobserwowano objawy reakcji.Zadanie ID:1903

[2009]  [R]

Korzystając z tabeli rozpuszczalności, zaproponuj sposób usunięcia kationów Ba2+ z roztworu zawierającego jony Ba2+ i Mg2+.

a) Spośród odczynników o podanych niżej wzorach wybierz jeden, który pozwoli usunąć wyłącznie jony Ba2+, i uzasadnij wybór.

Na2CO3 (aq)      Na2SO4 (aq)     Na3PO4 (aq)
 

Wybrany odczynnik: .................................................................
Uzasadnienie wyboru odczynnika: ........................................

 

b) Zapisz w formie jonowej skróconej równanie zachodzącej reakcji.Zadanie ID:1912

[2010]  [R]

Pewna roślina rosnąca na glebie o odczynie kwasowym ma kwiaty w kolorze niebieskim, a gdy odczyn gleby jest zasadowy, jej kwiaty mają zabarwienie różowoczerwone. Gleba, na której posadzono tę roślinę, pierwotnie miała odczyn obojętny, ale do jej użyźnienia zastosowano siarczan(VI) amonu.


a) Określ kolor, na jaki zabarwiły się kwiaty tej rośliny po użyciu siarczanu(VI) amonu.
 

Kwiaty zabarwiły się na kolor ...................................................................


b) Uzasadnij swoją odpowiedź, zapisując w formie jonowej skróconej odpowiednie równanie reakcji.


Równanie reakcji: .....................................................................................Zadanie ID:1913

[2010]  [R]

W teorii Brłouml;nsteda sprzężoną parą kwas-zasada nazywa się układ złożony z kwasu oraz zasady, która powstaje z tego kwasu przez odłączenie protonu.


Dla przemiany przedstawionej równaniem:

CH3NH2 + H2O ⇄ CH3NH3+ + OH
napisz wzory kwasów i zasad, które w tej reakcji tworzą sprzężone pary
.

 

Sprzężona para 1. Kwas 1: ................... Zasada 1:.....................

Sprzężona para 2: Kwas 2: ................... Zasada 2:.....................Zadanie ID:1914

[2010]  [R]

Poniżej podano wartości stopnia dysocjacji trzech kwasów karboksylowych w ich wodnych roztworach o stężeniu 0,1 mol/dm3 w temperaturze 25oC.

HCOOH                       4,15%
CH3COOH                  1,33%
C6H5COOH                 2,50%
Na podstawie: Z. Dobkowska: Szkolny poradnik chemiczny, Warszawa 1990

Na podstawie podanych wartości stopnia dysocjacji uszereguj podane kwasy od najsłabszego do najmocniejszego.Zadanie ID:1915

[2010]  [R]

Przygotowano wodne roztwory kwasów HX i HY oraz ich soli NaX i NaY, wszystkie o stężeniach 1 mol/dm3. Stałe dysocjacji kwasowej HX i HY w temperaturze 25 oC są odpowiednio równe: Ka(HX) = 4,0·10–5, Ka(HY) = 2,3·10–2.
 

a) Posługując się zapisem w formie cząsteczkowej, dopisz do podanych substratów produkty reakcji lub napisz, że przemiana nie zachodzi.


NaX + HY → ....................................................................................................
NaY + HX → ....................................................................................................


b) Wskaż kwas (HX lub HY), którego roztwór o stężeniu 1 mol/dm3 ma wyższe pH.Zadanie ID:1916

[2010]  [R]

Do oceny mocy elektrolitu stosuje się stopień dysocjacji oraz stałą dysocjacji, jednak w tablicach chemicznych zwykle podawane są wartości stałej dysocjacji.


Wyjaśnij, dlaczego stała dysocjacji lepiej charakteryzuje moc elektrolitu.Zadanie ID:1920

[2011]  [R]

Zgodnie z teorią Brłouml;nsteda kwas i sprzężona z nim zasada różnią się o jeden proton, przy czym im silniejszy jest kwas, tym słabsza jest sprzężona z nim zasada.


a) Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując wzory brakującej sprzężonej zasady i brakującego sprzężonego kwasu.

Kwas Zasada
NH3  
  CH3NH2


b) Korzystając z zamieszczonej powyżej informacji, wskaż najsłabszą spośród
następujących zasad: Cl , HS , CH3COO , C6H5O .Zadanie ID:1921

[2011]  [R]

Zmierzono pH wodnych roztworów czterech soli o stężeniu 0,01 mol · dm−3 i wyniki zestawiono w poniższej tabeli.

Wzór soli  RCOONH4 R1COONH4 R1COONa R2COONa
pH 6,0 6,5 7,9 8,1

Na podstawie: A. Hulanicki, Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej, Warszawa 1992

a) Uszereguj kwasy RCOOH, R2COOH, R2COOH od najsłabszego do najmocniejszego.

........................................................................................................................................

b) Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji hydrolizy soli o wzorze R2COONa.

..............................................................................................................................Zadanie ID:1922

[2011]  [R]

W probówkach 1–4 znajdują się (w nieznanej kolejności) wodne roztwory następujących substancji: AgNO3, BaCl2, ZnSO4, NaCl. W celu zidentyfikowania zawartości probówek zbadano odczyn wodnego roztworu każdej soli oraz zmieszano kolejno ze sobą roztwory z poszczególnych probówek. Wyniki przeprowadzonych doświadczeń zapisano w poniższej tabeli.

  1 2 3 4 Odczyn
1   kwasowy
2   kwasowy
3   obojętny
4   obojętny

Oznaczenia zastosowane w tabeli: ↓- strącanie osadu lub zmętnienie roztworu; – - brak objawów reakcji

a) Korzystając z powyższej informacji, napisz wzory substancji znajdujących się w probówkach 1–4.

Probówki:
1: ...........................
2: ...........................
3: ...........................
4: ...........................


b) Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji, które umożliwiły identyfikację substancji znajdującej się w probówce 3.

Równania reakcji:
...............................................................................................................................

 Zadanie ID:1923

[2011]  [R]

Rozpuszczalność substancji trudno rozpuszczalnej charakteryzują dwie wielkości:

• iloczyn rozpuszczalności (KSO), który opisuje stan równowagi między osadem trudno rozpuszczalnej substancji a stężeniem jej jonów w roztworze

• rozpuszczalność molowa (S), która wyrażona jest stężeniem molowym substancji w jej roztworze nasyconym.

Substancja Iloczyn rozpuszczalności KSO Rozpuszczalność molowa S, mol · dm−3
Sc(OH)3 2,22 · 10 − 31 9,5 · 10 − 9
Sn(OH)2 5,45 · 10 − 27 1,1 · 10 − 9

 Wartości liczbowe podane są dla temperatury 25 oC.

Na podstawie: J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Gdańsk 2002

Korzystając z powyższej informacji, napisz wzór wodorotlenku, który jest lepiej rozpuszczalny w wodzie, oraz napisz, czy dokonując tego wyboru, należało  porównać wartości rozpuszczalności molowych, czy też wartości iloczynów  rozpuszczalności substancji.

Wzór wodorotlenku:.............................................................

Należało porównać wartości ............................................Zadanie ID:1924

2013 / Zadanie 6. (2 pkt)

Dane są wzory:

HCl, LiOH, Ra(OH)2, C6H5OH, H3O+, NO2 , S2−, OH

Spośród wymienionych powyżej wzorów wybierz:

a) wzory wszystkich kwasów i wzory wszystkich zasad w teorii Arrheniusa.

Kwasy ....................................

Zasady....................................

b) wzory wszystkich drobin, które w roztworach wodnych mogą pełnić rolę kwasów i wzory wszystkich drobin, które w roztworach wodnych mogą pełnić rolę zasad w teorii Bronsteda.

Kwasy..............................................

Zasady...........................................

 Zadanie ID:1933

2013 / Informacja do zadań 11.–13.

W 1 dm3 pewnego wodnego roztworu znajdowało się 1,0*10–10 mola jonów Cl , 1,0*1010 mola jonów I  oraz jony Na+. Do roztworu wprowadzono kroplę roztworu AgNO3 zawierającą 1,0*10–5 mola tej soli.

Iloczyny rozpuszczalności AgCl i AgI w temperaturze T, w której przeprowadzono doświadczenie, wynoszą:

KSO = [Ag+]·[Cl ] = 1,8*10–10  i KSO = [Ag+]·[I ] = 8,5*10–17

Na podstawie: J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Gdańsk 2002.


Zadanie 11. (1 pkt)

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która zaszła jako pierwsza podczas opisanego doświadczenia.

.............................................................................................................................

Zadanie 12. (1 pkt)

Oceń, czy w temperaturze T może istnieć roztwór, w którym iloczyn stężeń molowych kationów srebra i anionów chlorkowych wynosiłby 2*10–5. Uzasadnij swoje stanowisko.

...............................................................................................................................

Zadanie 13. (1 pkt)

Do wodnego roztworu zawierającego aniony chlorkowe (Cl ) i cząsteczki amoniaku (NH3) wprowadzono roztwór zawierający kationy srebra (Ag+). Nie zaobserwowano jednak wytrącenia osadu, który świadczyłby o powstaniu chlorku srebra (AgCl).

Wynika to z faktu, że dla jonów Ag+ reakcją uprzywilejowaną w stosunku do reakcji tworzenia AgCl jest reakcja tworzenia jonu kompleksowego o liczbie koordynacyjnej 2, w którym rolę ligandów pełnią cząsteczki amoniaku.

Napisz w formie jonowej równanie reakcji prowadzącej do powstania opisanego jonu kompleksowego.
...............................................................................................................................Zadanie ID:2540

2012.V. / Informacja do zadań 18.–20.
Bufory pH to roztwory zawierające sprzężoną parę kwas–zasada Brönsteda w podobnych stężeniach. Roztwory te mają zdolność do utrzymywania stałej wartości pH po dodaniu do nich niewielkich ilości mocnych kwasów lub zasad. Działanie buforu pH polega na tym, że po dodaniu mocnego kwasu zasada Brönsteda reaguje z jonami H3O+, a po dodaniu mocnej zasady kwas Brönsteda reaguje z jonami OH. Przykładem roztworu buforowego jest bufor amonowy, który otrzymuje się przez rozpuszczenie w wodzie amoniaku NH3 i chlorku amonu NH4Cl. Sprzężoną parę kwas–zasada stanowią obecne w nim kationy amonowe i cząsteczki amoniaku.
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, t. 1, Warszawa 2005


Zadanie 18. (2 pkt)
Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji, które zachodzą w buforze amonowym po dodaniu mocnego kwasu (reakcja I) i mocnej zasady (reakcja II).
I ..................................................................................................................................................
II ..................................................................................................................................................

Zadanie 19. (1 pkt)
W buforze amonowym reakcja cząsteczek amoniaku z cząsteczkami wody zachodzi w stopniu, który można pominąć. Przyczyną cofnięcia tej reakcji jest obecność kationów
amonowych wprowadzonych do roztworu przez rozpuszczenie chlorku amonu, który jest całkowicie zdysocjowany.
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wpisz do tabeli literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli jest fałszywe.
1. W próbce buforu amonowego liczba moli jonów NH4+ jest równa liczbie moli chlorku amonu wprowadzonego do roztworu. P/F
2. W próbce buforu amonowego liczba moli jonów OH jest równa liczbie moli amoniaku wprowadzonego do roztworu. P/F
3. W próbce buforu amonowego liczba moli cząsteczek NH3 jest równa liczbie moli amoniaku wprowadzonego do roztworu.P/F

Zadanie 20. (1 pkt)
O pH roztworu buforowego decyduje rodzaj zawartej w nim sprzężonej pary kwas–zasada oraz stosunek stężenia kwasu i sprzężonej z nim zasady.
Oceń, jak wpłynie na pH buforu amonowego rozcieńczenie go wodą destylowaną. Uzupełnij poniższe zdanie, wpisując określenie wzrośnie, zmaleje lub nie zmieni się.

Po rozcieńczeniu buforu amonowego jego pH ............................................................................Zadanie ID:2584

2012.VI. / Zadanie 10. (2 pkt)
Poniżej przedstawiono wzory wybranych jonów i cząsteczek.
HSO4     OH    NH4+    CO32–    H2O    H3O+    HCl
a) Wybierz  wzory cząsteczek i jonów, które zgodnie z teorią Brönsteda są w roztworach wodnych wyłącznie kwasami, oraz te, które są wyłącznie zasadami.

Kwasy: ..........................................................

Zasady: .........................................................

b) Spośród wymienionych wyżej drobin wybierz te, które tworzą sprzężone pary kwas-zasada. Napisz ich wzory w tabeli.

  wzór kwasu wzór zasady
sprzężona para I    
sprzężona para II    

 Zadanie ID:2590

2012.VI. / Zadanie 12. (1 pkt)
Ortofosforan(V) baru można wytrącić, mieszając roztwory: chlorku baru i wodoroortofosforanu(V) sodu (Na2HPO4).
Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji otrzymywania ortofosforanu(V) baru przedstawioną metodą.


...............................................................................................................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl