Powrót
Zadanie ID:92

1. Narysuj wzór półstrukturalny węglowodoru o nazwie 2,2,5-trimetyloheptan.

2. Podaj nazwę węglowodoru o łańcuchu prostym, który jest izomerem tego węglowodoru.Zadanie ID:259

Napisz wzory półstrukturalne wszystkich izomerów alkenu o wzorze sumarycznym C4H8 i podaj ich nazwy systematyczne.Zadanie ID:617

Spośród podanych niżej wzorów cząsteczek wybierz te, które mogą istnieć w postaci izomerów cis i  trans.

I. CH2Cl−C≡C−CH2Cl
II. CH2=CCl−C2H5
III. C2H5−CH=CH−C2H5
IV. CH3−CHCl−CHCl−CH3
V. CH2Br−CH=CH−C2H4Br

 Zadanie ID:684

   Narysuj wzór półstrukturalny związku o budowie cyklicznej będącego izomerem butenu i podaj jego nazwę.

Wzór: ..............................................

Nazwa: ..........................................Zadanie ID:927

   W wyniku chlorowania butanu otrzymano związek o wzorze C4H9Cl. Jeden z izomerów tego związku jest optycznie czynny.

Uzupełnij poniższy rysunek wpisując wzory odpowiednich podstawników, aby przedstawiał on parę enancjomerów.bromowanie toluenuZadanie ID:1078

Narysuj wzór półstrukturalny (szkieletowy) cykloalkanu w konfiguracji cis o wzorze sumarycznym C5H10Zadanie ID:1159

  1. Narysuj wzory półstrukturalne wszystkich możliwych izomerów związku o wzorze C3H6Cl2.

2. We wzorze izomeru zawierającego asymetryczny atom węgla oznacz ten atom gwiazdką *C

3. Napisz równanie reakcji dla tej dichloropochodnej, która po reakcji z cynkiem utworzy propen.Zadanie ID:1226

Narysuj wzory półstrukturalne izomerów cis i trans dla związku o nazwie

1-chlorobut-1-en.

 

Izomer cis ................................................

Izomer trans ............................................Zadanie ID:1295

Narysuj wzór strukturalny węglowodoru, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

− ma 4 atomy węgla
- wszystkie atomy węgla są równocenne
- wszystkie atomy węgla mają hybrydyzację sp2 

Podaj nazwę systematyczną tego związku: ........................................Zadanie ID:1303

Napisz za pomocą wzorów półstrukturalnych wszystkie konstytucyjne izomery położenia podstawnika dla związku o wzorze sumarycznym C3H5Br.

Podaj ich nazwy systematyczne.Zadanie ID:1311

Przeprowadzono reakcję bromowania but-2-enu i otrzymano jego dibromopochodną,

Dla powstałego produktu narysuj parę steroizomerów, które są enancjomerami i parę stereoizomerów, które nie są enancjomerami.

Wykorzystaj schemat:

enencjomery matura zadania

 Zadanie ID:1314

Narysuj wzory półstrukturalne wszystkich izomerów konstytucyjnych węglowodoru o wzorze sumarycznym C4H8 i podaj ich nazwy systematyczne.

 Zadanie ID:1336

Narysuj wzór półstrukturalny związku o nazwie

trans-heks-3-en.Zadanie ID:1383

Napisz wzory półstrukturalne wszystkich izomerów alkinu mającego 5 atomów węgla.

Podaj ich nazwyZadanie ID:1487

Napisz wzory półstrukturalne wszystkich izomerów węglowodoru będącego 4-węglowym alkanem z jednym podstawionym atomem bromu i podaj ich nazwy systematyczne.Zadanie ID:1683

Narysuj wzory półstrukturalne wszystkich izomerów węglowodoru o wzorze C8H10 zawierających pierścień aromatyczny.Zadanie ID:2076

Narysuj wzory strukturalne wszystkich możliwych izomerów dichloropochodnych etenu, podaj ich nazwy systematyczne i określ, czy ich cząsteczki są polarne wg wzorca:

wzór strukturalny: .......................
nazwa systematyczna: ...............
polarny / niepolarny ...................Zadanie ID:2163

W wyniku chlorowania propanu w obecności światła otrzymano jego dichloropochodną, która jest optycznie czynna.

Uzupełnij schemat tak, aby przedstawiał wzory dwóch enancjomerów tej dichloropochodnej.
enancjomery dichloropropan

Uzupełnij.
W wyniku chlorowania propanu jego optycznie czynna pochodna ma nazwę ............................
Czynność optyczna tego związku wynika z tego, że ...................................................................
Reakcja chlorowania propanu zachodzi wg mechanizmu ........................................................... Zadanie ID:2192

Przeprowadzono reakcję substytucji n-pentanu, w wyniku której powstała monobromopochodna optycznie czynna.

Narysuj wzór półstrukturalny produktu i zaznacz asymetryczny atom węgla.Zadanie ID:3041

Wybierz określenia prawdziwe dotyczące związku o nazwie 2-bromobutan.

A. Wykazuje izomerię cis-trans.
B. Posiada asymetryczny atom węgla.
C. Jego izomerem jest  bromocyklobutan.
D. Wykazuje czynność optyczną.
E. Występuje w postaci dwóch enancjomerów.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl