Powrót
Zadanie ID:14

W wyniku przemiany α pewnego izotopu powstał izotop 82 205Pb.

Napisz równanie tej przemiany: ...............................................Zadanie ID:19

 W wyniku przemiany β powstał izotop 44 99Ru.

Napisz równanie tej reakcji jądrowej.

......................................................Zadanie ID:155

Pewien pierwiastek wyemitował 2 cząstki α i 1 cząstkę β.

Napisz cykl tych przemian za pomocą wzorów ogólnych.

ZAE → .....................→ ..................... → .............................. Zadanie ID:156

Jądro pewnego pierwiastka X uległo 5 rozpadom α i 2 rozpadom β i powstał pierwiastek Y.

Określ  liczbę masową (A) i liczbę atomową (Z) pierwiastka Y.Zadanie ID:256

Izotop X uległ rozpadowi α i powstał izotop Y. Następnie izotop Y uległ rozpadowi β  i powstał izotop 207Pb.

Napisz symbole izotopów X i Y.

X: ..................

Y: ..................Zadanie ID:682

Oblicz ile cząstek α i β zostało wyemitowanych  w cyklu przemian zaczynających się od  izotopu 214Po a kończących się izotopem 210Po.Zadanie ID:776

Poniżej przedstawiono fragment szeregu promieniotwórczego uranowo-aktynowego.

92235U —1.90231Th —2.91231Pa —3.89227Ac —4.→ 90227Th

Określ rodzaj przemian (α, β), jakim uległy wymienione w nim atomy poszczególnych pierwiastków.

Przemiana 1.: ......
Przemiana 2.: ......
Przemiana 3.: ......
Przemiana 4.: ......

 Zadanie ID:807

Jednym z najczęściej występującym pierwiastkiem promieniotwórczym w skałach jest 40K. Jest on wchłaniany przez rośliny, zwierzęta i ludzi. Posiada on wyjątkowo długi okres rozpadu - 1,3 miliarda lat. Izotop ten ulega promieniotwórczemu rozpadowi, podczas którego jego jądro emituje elektron.
Drugim rodzajem rozpadu tego izotopu jest tzw. wychwyt elektronu K, podczas którego jądro atomu wchłania elektron z powłoki K. W jądrze następuje połączenie tego elektronu z protonem i tworzy się obojętny neutron.

Napisz równania obu opisanych przemian promieniotwórczych.

 Zadanie ID:814

Izotop jodu 131I jest promieniotwórczy i ulega przemianie β z okresem półtrwania 8 dni.

a) Napisz równanie tej przemiany promieniotwórczej.
b) Oblicz, ile gramów izotopu jodu 131I pozostanie z próbki o masie 5g po upływie 24 dni.Zadanie ID:1747

Sporządzono próbkę powstałą przez zmieszanie dwóch izotopów promieniotwórczych X i Y w stosunku masowym 4:1. Czas połowicznego rozpadu izotopu X wynosi 2 dni a izotopu Y 4 dni.

Oblicz czas, po ilu dniach w próbce stosunek masowy izotopu X do izotopu Y będzie równy 1:1.Zadanie ID:1808 238U uległ trzem przemianom α i dwóm przemianom β .
Zapisz w postaci ZAX symbol nuklidu powstałego w wyniku tych przemian.Zadanie ID:1830 Pewien izotop uległ dwóm rozpadom α i jednemu rozpadowi β , w wyniku czego powstał izotop Bi-212.

Napisz wzór izotopu ( ZAX), który uległ rozpadowi.Zadanie ID:2021

Jądro izotopu aktynu 22589Ac w wyniku przemiany α przekształca się w jądro fransu (Fr) z czasem połowicznego rozpadu wynoszącym 10 dni.

1. Napisz równanie chemiczne tej przemiany

...............................

2. Oblicz, jaki procent próbki aktynu przekształci się w izotop fransu po 30 dniach.

Po 30 dniach przekształci się ..... % próbki aktynu.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl