Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:27

Fluorowodór w stanie ciekłym tworzy zygzakowate łańcuchy zawierające kilka cząsteczek – asocjaty.
HF asocjaty

Uzupełnij zdania wpisując poniższe określenia w odpowiedniej formie.

jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, koordynacyjne, wodorowe, van der Vaalsa
równy 0, większy od 0. słabsze, silniejsze, niższą, wyższą

W cząsteczce HF między atomami fluoru i wodoru znajdują się wiązania ............................ a jej moment dipolowy jest ...........................
Cząsteczki HF są połączone wiązaniami .................................., które są .............................. niż u innych fluorowcowodorów, co powoduje, że HF ma ......................... temperaturę topnienia niż pozostałe fluorowcowodory.Zadanie ID:147

Energia jonizacji Ej  to minimalna ilość energii jaką należy dostarczyć dla atomu, aby oderwać najsłabiej związany elektron walencyjny
Np. Na + Ej  → Na+   + e

Przy podanych sybolach atomów wpisz odpowiednie wartości pierwszej energii jonizacji z podanych poniżej.

Wartości energii jonizacji: 419, 520, 578, 1251 kJ/mol

Al: ................,  K: .................., Cl: ................., Li: ................Zadanie ID:214

  Atomy litu i atomy sodu tworzą wiązanie jonowe z tlenem poprzez oderwanie elektronu walencyjnego z ich atomów.

Uzupełnij zdanie wpisując wybrane określenia z nawiasów.

W atomie litu elektron walencyjny znajduje się ............... (bliżej jądra / dalej od jądra) niż elektron walencyjny w atomie sodu i dlatego ............. (łatwiej / trudniej) odrywa się on od atomu litu niż elektron walencyjny atomu sodu.

Atom litu po oderwaniu elektronu walencyjnego uzyskuje konfigurację elektronową atomu ................... (helu / neonu / argonu) a atom sodu konfiguracje elektronową atomu ..................... (helu / neonu / argonu)Zadanie ID:485

Cząsteczka kwasu ortodifosforowego o wzorze H4P2O7 ma podobną strukturę do kwasu ortofosforowego H3PO4 z tą różnicą, że atomy fosforu są połączone ze sobą poprzez atom tlenu.

Narysuj wzór elektronowy kreskowy kwasu ortodifosforowego z uwzględnieniem wiązań koordynacyjnych.Zadanie ID:625

Określ, jak zmieniają się podane wartości dla pierwiastków ułożonych wg wzrastającej liczby atomowej w dowolnym okresie układu okresowego.

Użyj sformułowania: nie zmienia się, wzrasta, maleje

a) wartość pierwszej energii jonizacji ...........................
b) elektroujemność                          ............................
c) liczba powłok elektronowych         ............................
d) charakter metaliczny                    ............................
e) zdolność do oddawania elektronów ...........................
f) promień atomowy                           ...........................Zadanie ID:687

Narysuj wzór elektronowy kreskowy dla

SO3, H2SO4.Zadanie ID:688

Narysuj wzór elektronowy kreskowy dla NaOH, Ca(OH)2 i uzupełnij tabelę.

liczba wiązań:  kowalencyjnych spolaryzowanych jonowych koordynacyjnych
NaOH        
Ca(OH)2        

 Zadanie ID:689

Narysuj wzór elektronowy kreskowy z uwzględnieniem wiązań spolaryzowanych cząsteczek Na2CO3 i Ca(NO2)2.Zadanie ID:711

 Określ ilość powłok elektronowych jonu Na+ i Mg2+.

Ilość powłok elektronowych jonu Na+ : ................
Ilość powłok elektronowych jonu Mg2+ : ................

Uzupełnij zdanie tak, aby było one prawdziwe.

Promień jonowy jonu Na+ jest  (większy niż / mniejszy niż / taki sam jak)  promień jonowy jonu Mg2+ ponieważ ............................................................................Zadanie ID:744

   Spośród podanych poniżej wzorów związków chemicznych wybierz te, które mają wiązanie jonowe.
H2O • CH4 • H2SO4 • NaOH • NO• K2O • SiO• HBr • H2S • K2SO4• Br2• NO2,

..............................................................................................Zadanie ID:745

   Określ liczbę wiązań σ i π w podanych cząsteczkach

  HCN CO2
Liczba wiązań σ:    
Liczba wiązań π:    

 Zadanie ID:1015

Narysuj wzór elektronowy kreskowy bromku fosforu(III) i określ kształ cząsteczki.

wzór elektronowy: ..................................................

kształt cząsteczki: ..................................................Zadanie ID:1169

Pod wpływem energii jonizacji E1 obojętny atom germanu przeszedł na stopień utlenienia +II, a następnie pod wpływem kolejnej energii jonizacji E2 na stopień utlenienia +IV.

Ge — E1 → Ge+2 — E2 → Ge+4  

a) Napisz skróconą konfiguracje elektronową atomu germanu i podkreśl część konfiguracji zawierającą elektrony walencyjne.

b) Porównaj wartości energii jonizacji wpisując odpowiedni znak =, <, >.
E1 ..... E2 

c) Określ podpowłokę, którą opuściły elektrony pod wpływem energii jonizacji E1.Zadanie ID:1824

  Określ ilość powłok elektronowych jonu O2− i Mg2+.

Ilość powłok elektronowych jonu O2− : ................

Ilość powłok elektronowych jonu Mg2+ : ................


Uzupełnij zdanie tak, aby było one prawdziwe.

Promień jonowy jonu O2− jest  [ taki sam jak /  większy niż / mniejszy niż ] promień jonowy jonu Mg2+ ponieważ .................................................Zadanie ID:2237 Uszereguj podane niżej jony wg wzrastającego promienia jonowego.
O2– , S2– , Na+, Mg2+ 

.......... < ......... < .......... < .........Zadanie ID:2241

1. Określ liczbę elektronów biorących udział w wiązaniu w cząsteczce N2.  Odpowiedź uzasadnij.
Liczba elektronów: ...
Uzasadnienie: ........................................................

2. Określ, czy cząsteczka N2 posiada moment dipolowy. Odpowiedź uzasadnij.
Moment dipolowy cząsteczka N2: .......................  [posiada / nie posiada]
Uzasadnienie ........................................

3. Określ liczbę wiązań σ i π
σ ......   π ......

4. Określ rodzaj wiązania
.............. (kowalencyjne / spolaryzowane / jonowe / koordynacyjne)Zadanie ID:2261

Za pomocą wzorów elektronowych przedstaw asocjat dwóch cząsteczek wody z zaznaczeniem wiązania wodorowego. Podaj symbol atomu, który jest donorem wiązania wodorowego.

Rysunek asocjatu .......................................

Symbol atomu, donora wiązania wodorowego ........


 Zadanie ID:2296

Określ ilość elektronów zaangażowanych w utworzenie wiązania w cząsteczce dwuatomowej, jeśli jej atomy mają kofigurację elektronową 1s22s22p3.

Ilość elektronów: .....Zadanie ID:2394

a) Pierwiastki, których symbole podano niżej uszereguj według wzrastającej I energii jonizacji.

Si, N, Mg, F, K

.....<.....<.....<.....<.....

b) Pierwiastki, których symbole podano niżej uszereguj według wzrastającego powinowactwa elektronowego.

P, Zn, K, Cl

.....<.....<.....<.....Zadanie ID:2567

a) Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki kwasu węglowego

b) określ liczbę wolnych par elektronowych: ............................

c) określ liczbę wiązań σ i liczbę wiązań π.

Liczba wiązań σ: ......... Liczba wiązań π: ...........Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.