Powrót
Zadanie ID:27

Fluorowodór w stanie ciekłym tworzy zygzakowate łańcuchy zawierające kilka cząsteczek – asocjaty.
HF asocjaty

Uzupełnij zdania wpisując poniższe określenia w odpowiedniej formie.

jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, koordynacyjne, wodorowe, van der Vaalsa
równy 0, większy od 0. słabsze, silniejsze, niższą, wyższą

W cząsteczce HF między atomami fluoru i wodoru znajdują się wiązania ............................ a jej moment dipolowy jest ...........................
Cząsteczki HF są połączone wiązaniami .................................., które są .............................. niż u innych fluorowcowodorów, co powoduje, że HF ma ......................... temperaturę topnienia niż pozostałe fluorowcowodory.Zadanie ID:147

Energia jonizacji Ej  to minimalna ilość energii jaką należy dostarczyć dla atomu, aby oderwać najsłabiej związany elektron walencyjny
Np. Na + Ej  → Na+   + e

Przy podanych symbolach atomów wpisz odpowiednie wartości pierwszej energii jonizacji z podanych poniżej.

Wartości energii jonizacji: 419, 520, 578, 1251 kJ/mol

Al: ................,  K: .................., Cl: ................., Li: ................Zadanie ID:625

Określ, jak zmieniają się podane wartości dla pierwiastków ułożonych wg wzrastającej liczby atomowej w dowolnym okresie układu okresowego.

Użyj sformułowania: nie zmienia się, wzrasta, maleje

a) wartość pierwszej energii jonizacji ...........................
b) elektroujemność                          ............................
c) liczba powłok elektronowych         ............................
d) charakter metaliczny                    ............................
e) zdolność do oddawania elektronów ...........................
f) promień atomowy                           ...........................Zadanie ID:711

 Określ ilość powłok elektronowych jonu Na+ i Mg2+.

Ilość powłok elektronowych jonu Na+ : ................
Ilość powłok elektronowych jonu Mg2+ : ................

Uzupełnij zdanie tak, aby było one prawdziwe.

Promień jonowy jonu Na+ jest  (większy niż / mniejszy niż / taki sam jak)  promień jonowy jonu Mg2+ ponieważ ............................................................................Zadanie ID:744

   Spośród podanych poniżej wzorów związków chemicznych wybierz te, które mają wiązanie jonowe.
H2O • CH4 • H2SO4 • NH4NO3 • NO• K2O • Fe2O• HBr • H2S • K2SO4• Br2• SO2• Ba(OH)2

..............................................................................................Zadanie ID:1002

Uzupełnij zdanie, aby było ono prawdziwe.

 Spośród kwasów przedstawionych wzorami HF, HCl, HBr, HI najbardziej spolaryzowane wiązanie jest w cząsteczce .........., ponieważ .......................................... 


 Zadanie ID:1169

Pod wpływem energii jonizacji E1 obojętny atom germanu zmienił się w jon Ge+2 a następnie pod wpływem kolejnej energii jonizacji E2 w jon Ge+4.

Ge — E1 → Ge+2 — E2 → Ge+4  

a) Napisz skróconą konfiguracje elektronową atomu germanu i podkreśl część konfiguracji zawierającą elektrony walencyjne.

b) Porównaj wartości energii jonizacji wpisując odpowiedni znak =, <, >.
E1 ..... E2 

c) Określ podpowłokę, którą opuściły elektrony pod wpływem energii jonizacji E1.Zadanie ID:1621

Substancje przedstawione wzorami NaCl, N2, HCl ułóż według wzrastającej temperatury wrzenia.

(oczywiście nie korzystasz z żadnych tabel)Zadanie ID:1640

Uzupełnij zdania.

Tlenek litu zbudowany jest z kryształów ............................ (kowalencyjnych, jonowych, molekularnych, metalicznych).

Prąd elektryczny ................  (przepływa / nie przepływa) przez stopiony tlenek litu ponieważ ...........................................Zadanie ID:1824

  Określ ilość powłok elektronowych jonu O2− i Mg2+.

Ilość powłok elektronowych jonu O2− : ................

Ilość powłok elektronowych jonu Mg2+ : ................


Uzupełnij zdanie tak, aby było one prawdziwe.

Promień jonowy jonu O2− jest  [ taki sam jak /  większy niż / mniejszy niż ] promień jonowy jonu Mg2+ ponieważ .................................................Zadanie ID:2064

Uzupełnij tabelę

Jon: Mg2+ Al3+
Ilość powłok elektronowych w jonie    
Całkowita ilość elektronów w jonie    
Ilość protonów w jądrze atomowym jonu    

Uzupełnij zdanie tak, aby było one prawdziwe.

Promień jonowy jonu Mg2+ jest  (większy niż / mniejszy niż / taki sam jak)  promień jonowy jonu Al3+ ponieważ ............................................................................Zadanie ID:2066

Uzupełnij tekst.

Promień atomowy rubidu jest .............................. (mniejszy niż / większy niż / taki sam jak)  promień atomowy potasu. Elektron na ostatniej powłoce atomu rubidu jest ................. (mocniej / słabiej / tak samo) związany z jądrem w porównaniu z atomem potasu i dlatego aby go oderwać potrzebna jest ................... (większa / mniejsza / taka sama) energia jonizacji w porównaniu z atomem potasu. W konsekwencji atom rubidu .............. (trudniej / łatwiej / w takim samym stopniu) tworzy jony dodatnie.

W sieci krystalicznej rubidu znajdują się .................(atomy / jony)  rubidu związane wiązaniem .......................... (kowalencyjnym niepolaryzowanym / kowalencyjnym spolaryzowanym / jonowym / metalicznym). Rubid reagują bardzo łatwo z tlenem tworząc tlenek rubidu. W tlenku rubidu występują wiązania ....................(kowalencyjne niepolaryzowane / kowalencyjne spolaryzowane / jonowe / metaliczne), przez co posiada on względnie ................ (wysoką / niską) temperaturę topnienia.Zadanie ID:2068

Uzupełnij zdanie.

W szeregu jonów  I, Br, Cl promień jonowy ................... (rośnie / maleje / pozostaje bez zmian) ponieważ ........................................Zadanie ID:2117

Wybierz właściwe dokończenie zdania.

Swobodne przemieszczanie się elektronów jest możliwe w krysztale
A. jonowym   B. molekularnym   C. metalicznym    D. kowalencyjnymZadanie ID:2237 Uszereguj podane niżej jony wg wzrastającego promienia jonowego.
O2– , S2– , Na+, Mg2+ 

.......... < ......... < .......... < .........Zadanie ID:2241

1. Określ liczbę elektronów biorących udział w wiązaniu w cząsteczce N2.  Odpowiedź uzasadnij.
Liczba elektronów: ...
Uzasadnienie: ........................................................

2. Określ, czy cząsteczka N2 jest dipolem. Odpowiedź uzasadnij.
Cząsteczka N2: .......................  [jest / nie jest]  dipolem.
Uzasadnienie ........................................

3. Określ liczbę wiązań σ i π
σ ......   π ......

4. Określ rodzaj wiązania
.............. (kowalencyjne / spolaryzowane / jonowe / koordynacyjne)Zadanie ID:2296

Określ ilość elektronów zaangażowanych w utworzenie wiązania w cząsteczce dwuatomowej, jeśli jej atomy mają konfigurację elektronową 1s22s22p3.

Ilość elektronów: .....Zadanie ID:2393

Uszereguj podane niżej pierwiastki przedstawione symbolami wg wzrastającego promienia atomowego.
Br, P, Mg, Ag

.......... < ......... < .......... < .........Zadanie ID:2394

a) Pierwiastki, których symbole podano niżej uszereguj według wzrastającej I energii jonizacji.

Si, N, Mg, F, K

.....<.....<.....<.....<.....

b) Pierwiastki, których symbole podano niżej uszereguj według wzrastającego powinowactwa elektronowego.

P, Zn, K, Cl

.....<.....<.....<.....Zadanie ID:2410

Żelazo tworzy dwa jony Fe+2 i Fe+3.

Uzupełnij zdanie wstawiając właściwe określenie
mniejszy niż / większy niż / taki sam, jak

Promień jonu Fe+3 jest .............................. promień jonu Fe+2.

Uzasadnij swój wybór .......................................................................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl