Powrót
Zadanie ID:22

Wodorek wapnia to związek zbudowany z jonów Ca2+ i H .

Napisz wzór elektronowy wodorku wapnia.Zadanie ID:687

Narysuj wzór elektronowy kreskowy dla cząsteczki tlenku siarki(VI).Zadanie ID:688

Narysuj wzór elektronowy kreskowy dla NaOH, Ca(OH)2 z uwzględnieniem wiązań spolaryzowanych i napisz liczbę poszczególnych typów wiązań w cząsteczkach.

liczba wiązań NaOH Ca(OH)2
kowalencyjnych niespolaryzowanych    
kowalencyjnych spolaryzowanych    
jonowych    
koordynacyjnych    

 Zadanie ID:689

Narysuj wzory elektronowe kreskowe z uwzględnieniem wiązań spolaryzowanych cząsteczek Na2CO3 i Ca(NO2)2.Zadanie ID:1278

W cząsteczce kwasu cyjanowodorowego HCN wodór związany jest z atomem węgla. W procesie dysocjacji odłacza się on i powstaje jon CN.

Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu CN .Zadanie ID:1280

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki tlenku węgla(II)  CO.Zadanie ID:1282

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki tlenku azotu(V).Zadanie ID:1283

Tlenek żelaza(III) zbudowany jest z jonów.

Narysuj wzór elektronowy kreskowy tlenku żelaza(III).Zadanie ID:1284

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki kwasu azotowego(V).

Określ:

a) liczbę wszystkich wiązań w cząsteczce ...............

b) liczbę wiązań σ ........ i wiązań π ............

c) liczbę wolnych par elektronowych ...........Zadanie ID:1286

Jon oksoniowy H3O+ powstaje w wyniku przyłączenia kationu H+ do cząsteczki wody.

Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu oksoniowego.Zadanie ID:1287

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki kwasu chlorowego(VII) HClO4.Zadanie ID:1288

Narysuj wzór elektronowy jonu fosforanowego(V).Zadanie ID:1290

Napisz wzór elektronowy kreskowy cząsteczki kwasu siarkowego(VI).Zadanie ID:1291

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki kwasu chlorowego (V).Zadanie ID:2260

 

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki kwasu fosforowego(V).
Napisz symbol atomu, który jest donorem i symbol atomu, który jest akceptorem pary elektronowej wiązania koordynacyjnego.


Wzór elektronowy ...................................................

Donor pary elektronowej ................
Akceptor pary elektronowej ...........
 

 Zadanie ID:2322

Odnieś się do poniższych wzorów i wybierz jedną odpowiedź.
wzory elektronowe Br2

1. Tylko A jest prawidłowy
2. Tylko B. jest prawidłowy
3. Tylko C. jest prawidłowy
4. Tylko A. i B. są prawidłowe.
5. Tylko B. i C. są prawidłowe.
6. Wszystkie są prawidłowe.Zadanie ID:2567

a) Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki kwasu węglowego

b) określ liczbę wolnych par elektronowych: ............................

c) określ liczbę wiązań σ i liczbę wiązań π.

Liczba wiązań σ: ......... Liczba wiązań π: ...........Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl