Powrót
Zadanie ID:26

Poniżej przedstawiono konfigurację elektronową jonu X3+ pewnego pierwiastka.

 [Ar]3d6

a) podaj nazwę tego pierwiastka

.....................................

b) określ liczbę niesparowanych elektronów w atomie tego pierwiastka

.................................Zadanie ID:151

Spośród podanych niżej pierwiastków wybierz te, których atomy posiadają 2 niesparowane elektrony i napisz dla nich skróconą konfigurację elektronową.

miedź, węgiel, siarka, cynk, nikiel
 Zadanie ID:239

Napisz skróconą konfigurację elektronową atomu żelaza i  jonów  Fe2+ i Fe3+.

Uzupełnij zdanie
Większą trwałość wykazuje jon ............. (Fe2+ / Fe3+), ponieważ ............................Zadanie ID:244

Dla atomu fosforu w stanie podstawowym: 

a) napisz pełną podpowłokową konfigurację elektronową

b) podaj liczbę powłok elektronowych

c) podkreśl w konfiguracji część dotyczącą elektronów walencyjnych

d) określ liczbę niesparowanych elektronówZadanie ID:246

Podaj symbol atomu, którego konfiguracja elektronów walencyjnych jest następująca:

3s[ ↑↓ ]  3p[  ↑↓  |  ↑↓  |  ↑ ]Zadanie ID:643

Podaj symbol pierwiastka, którego atom posiada 4 powłoki elektronowe i 6 niesparowanych elektronów.Zadanie ID:670

Atom pewnego pierwiastka ma konfigurację

1s22s2 2p63s2 3p64s23d1

a) zapisz tą konfigurację za pomocą konfiguracji powłokowej.

b) podaj ilość niesparowanych elektronów Zadanie ID:674

Atom pewnego pierwiastka ma konfigurację elektronową przedstawioną schematem klatkowym
1s [↑↓]  2s[↑↓]  2p[↑ |↑ |↑ ]
Anion tego pierwiastka ma konfigurację gazu szlachetnego.

Podaj nazwę tego gazu szlachetnego.

Nazwa gazu szlachetnego: .......................................Zadanie ID:676

  Jon X3+ pewnego pierwiastka ma następującą konfigurację elektronową:
1s22s22p63s23p63d5

a) Napisz konfigurację elektronową atomu obojętnego tego pierwiastka i podaj jego nazwę.

b) Określ liczbę powłok elektronowych w obojętnym atomie.Zadanie ID:681

Atom manganu ma konfigurację 1s2 2s22p6 3s23p6 4s2 3d5.

a) Napisz konfigurację elektronową jonów Mn7+ i Mn5+.

Konfiguracja elektronowa jonu Mn7+ ........................................................

Konfiguracja elektronowa jonu Mn5+ ........................................................

b) Określ liczbę powłok elektronowych w jonach  Mn7+ i Mn5+.

Liczba powłok elektronowych .................

c) Określ ilość niesparowanych elektronów w obu jonach.

Ilość niesparowanych elektronów w Mn7+: ...........

Ilość niesparowanych elektronów w Mn5+: ...........Zadanie ID:756

   Jon X2– pewnego pierwiastka ma konfigurację elektronową argonu.

Podaj symbol tego pierwiastka.............................

Określ liczbę elektronów walencyjnych w atomie tego pierwiastka ...........................

Napisz konfigurację elektronową jonu X2– w zapisie klatkowym ......................................Zadanie ID:795

Konfiguracja elektronowa jonu X2+ pewnego pierwiastka jest następująca: [Ar]3d5.

Określ:

a) pełną konfigurację elektronową obojętnego atomu tego pierwiastka w stanie podstawowym.

b) nazwę tego pierwiastka

c) liczbę protonów w jonie X2+ tego pierwiastka

 Zadanie ID:1084

Napisz skróconą konfigurację elektronową atomu galu i podkreśl w niej część dotyczącą elektronów walencyjnych.

.................................Zadanie ID:1620

Atom pewnego pierwiastka posiada na ostatniej powłoce i podpowłoce d łącznie 11 elektronów.

Napisz symbol i skróconą konfigurację elektronową dwudodatniego jonu tego pierwiastka.

Symbol: .........
Konfiguracja elektronowa skrócona: ....................Zadanie ID:1815

Dla izotopu 3581Br:

a) Zapisz skróconą konfigurację elektronową.
....................................................................................

b) Zapisz fragment konfiguracji dotyczącej elektronów walencyjnych.
....................................Zadanie ID:1827

Atom pewnego pierwiastka ma 2 elektrony na podpowłoce 4p.

a) Napisz skróconą konfigurację elektronową atomu tego pierwiastka

b) Podaj jego symbol

 Zadanie ID:1828

Dla atomu niklu:

a. Określ ilość niesparowanych elektronów w atomie. ....................

b. Napisz fragment konfiguracji elektronowej dotyczący elektronów o najwyższej energii. ...................

c. Podaj blok energetyczny, do którego należy ten pierwiastek ..............

d. Podaj liczbę elektronów znajdujących się w rdzeniu atomowym ............Zadanie ID:2132

   Jon X2+ pewnego pierwiastka posiada 24 elektrony.

Napisz symbol tego pierwiastka: ..........................

Napisz konfigurację elektronową tego jonu w zapisie klatkowym

...............................................

Określ liczbę niesparowanych elektronów w jonie tego pierwiastka: .................Zadanie ID:2139

Podaj przyczynę trwałości jonu Mn2+.

Przyczyna trwałości jonu Mn2+: .......................................................
 Zadanie ID:2142

a) Zapisz skróconą konfigurację elektronową atomu 24Cr:
.................................................

b) Określ ilość powłok elektronowych w atomie chromu: ............................

c) Napisz skróconą konfigurację elektronową kationu chromu(III)
...........................................Zadanie ID:2236 Jony X2+ i Y mają konfigurację elektronową przedstawioną schematem klatkowym
1s [  ↑↓ ] 2s [  ↑↓ ] 2p [ ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ ] 3s [  ↑↓ ] 3p [  ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ ]

Podaj symbole atomów, które tworzą jony o takiej konfiguracji elektronowej.

Symbol atomu X: ............ Symbol atomu Y: ............Zadanie ID:2256

Pewien atom posiada konfigurację elektronową powłokową K2L8M11N2:

a) Przedstaw jego konfigurację elektronową podpowłokową

Konfiguracja podpowłokowa ......................................................................

b) podaj liczbę elektronów niesparowanych

Liczba elektronów niesparowanych .....

c) Podaj nazwę pierwiastka.

Nazwa pierwiastka .........................
 Zadanie ID:2632

Elektrony walencyjne pewnego pierwiastka opisane są konfiguracją 4s24p3.

Napisz symbol tego pierwiastka i schemat klatkowy jego elektronów walencyjnych.Zadanie ID:2831

Elektrony walencyjne atomu w stanie wzbudzonym przedstawione są konfiguracją 3s13p6.

Podaj symbol pierwiastka, który zbudowany jest z takich atomów: ................................................

Napisz konfigurację elektronów walencyjnych tego atomu w stanie podstawowym ..................

Napisz konfigurację elektronową rdzenia atomowego atomu tego pierwiastka: ............................Zadanie ID:2834

Po rozmieszczeniu 10 elektronów na poszczególnych podpowłokach otrzymuje się konfigurację elektronową, jaką posiada atom pewnego pierwiastka X, jon jednoujemny pierwiastka Y i jon jednododatni pierwiastka Z.

Napisz symbol pierwiastka X, symbol jonu Y i symbol jonu Z+.

symbol pierwiastka X: ......................................

symbol jonu Y: .................................................

symbol jonu Z+: ..................................................Zadanie ID:2984

Napisz ogólny schemat konfiguracjii elektronów walencyjnych, jaką posiadają atomy żelazowców (grupa 8).

..............................Zadanie ID:2995

Jeżeli oznaczmy konfigurację elektronową atomu pewnego gazu szlachetnego jako [X], wówczas skrócona konfiguracja elektronowa pewnego pierwiastka ma postać [X]5s24d105p4.

1. Określ nr grupy układu okresowego, w jakiej znajduje się ten pierwiastek: .........

2. Podaj liczbę elektronów walencyjnych w atomie tego pierwiastka: .........

3. Napisz symbol atomu gazu szlachetnego oznaczonego symbolem X: ........Zadanie ID:3053

Dwudodatni jon pewnego pierwiastka ma konfigurację elektronową [Ar]3d10 a jego stabilny izotop posiada 38 neutronów.

1. Napisz skróconą konfigurację elektronową atomu tego pierwiastka.

2. Napisz symbol izotopu tego pierwiastka uwzględniający jego liczbę atomową i masową.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl