Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:152

  Poniżej przedstawiono wzór celobiozy.
celobioza dwucukry zadania matura LO

Określ, czy celobioza daje pozytywny wynik próby Tollensa i odpowiedź uzasadnij.Zadanie ID:361

Spośród nizej podanych odczynników wybierz ten, który po dodaniu do roztworu glukozy pozwoli udowodnić, że cząsteczki glukozy zawierają grupy hydroksylowe przy sąsiednich atomach węgla.
AgNO3(aq)., Br2(aq), Cu(OH)2, FeCl3(aq), NaOH 

Wybrany odczynniki: ..................................................................

Napisz obserwacje dokonane w tym doświadczeniu.

Obserwacje: ...............................................................................

 Zadanie ID:471

Napisz równania reakcji przemian zachodzące wg schematu
C12H22O11 I.→ C6H12O6 II.→ C2H5OH — III.→ CO2 
i podaj nazwy każdej przemiany.

Równanie I.: .................................................................................................  
Nazwa przemiany: .......................................................................................

Równanie II.: ................................................................................................  
Nazwa przemiany: .......................................................................................

Równanie III.: ...............................................................................................  
Nazwa przemiany: ......................................................................................Zadanie ID:507

   Do roztworu jodku potasu dodano wodę chlorową i koloidalny roztwór skrobi.

Napisz obserwacje w tym doświadczeniu.

....................................................................................................................................Zadanie ID:737

   Zaprojektuj doświadczenie, na podstawie którego udowodnisz obecność skrobi w bulwie ziemniaka.

Opis doświadczenia: ...............................................

Obserwacje: ..............................................................

Wniosek: ...................................................................Zadanie ID:742

  Napisz uproszczone równanie reakcji zachodzącej podczas procesu fotosyntezy i określ, czy jest to proces egzoenergetyczny, czy endoenergetyczny.

Równanie reakcji: ...................................................

Proces jest ..............................................................Zadanie ID:743

  Narysuj wzór D-glukozy w projekcji Fischera i zaznacz gwiazdkami asymetryczne atomy węgla.Zadanie ID:763

Do probówki nr I. zawierającej 2–metylopropan–2–ol i do probówki nr II. zawierającej roztwór fruktozy dodano roztwór KMnO4.

Napisz, co zaobserwowano w obu probówkach.

Probówka nr I. ...................................................................

Probówka nr II. ..................................................................Zadanie ID:772

Poniżej przedstawiono wzór D-mannozy w projekcji Fischera.
Uzupełnij schemat tak, aby przedstawiał on wzór β−D-mannozy w projekcji Hawortha.

D-mannoaza wzór Fischera projekcja HaworthaZadanie ID:1387

Poniżej przedstawiono wzór sorbozy - cukru prostego występującego w znacznych ilościach w owocach jarzębiny.
sorboza cukier prostyźródło: Wikimedia

Określ ilość asymetrycznych atomów węgla w cząsteczce sorbozy.Zadanie ID:1905

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie.

glukoza fruktoza

Uzupełnij zdanie.

Za pomocą tego doświadczenia ....................... (można / nie można) odróżnić oba cukry, ponieważ .....................................................Zadanie ID:2028

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie.

 zadania maturalne cukry

Napisz obserwacje i wnioski wynikające z doświadczenia.

 

Probówka I

Obserwacje ...........................................................................

Wnioski ..................................................................................

Probówka II

Obserwacje ...........................................................................

Wnioski ..................................................................................Zadanie ID:2029

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione schematem.

 zadania matura cukry

Podaj obserwacje tego doświadczenia w obu probówkach.

 

Probówka I: ..............................................

Probówka II: .............................................Zadanie ID:2030

  Poniżej przedstawiono jest wzór strukturalny disacharydu trehalozy.

 zadania maturalne

Do roztworu trehalozy dodano wodorotlenek miedzi(II) a następnie zawartość probówki ogrzano.

1. Zapisz obserwacje tego doświadczenia.

......................................................................................................................

2. Uzupełnij zdanie tak, aby było ono prawdziwe.


Trehaloza ................................ [ma własności redukujące / nie ma własności redukujących] ponieważ w swojej cząsteczce .............................................

 Zadanie ID:2227

  Poniżej przedstawiono wzór D-galaktozy w projekcji Fischera.
Uzupełnij schemat tak, aby przedstawiał on wzór α-D-galaktozy w projekcji Hawortha.

galaktoza
 Zadanie ID:2553

   W probówkach I i II rozpuszczono w wodzie cukry, których wzory przedstawiono poniżej.

aldozy i ketozy odr�żnianie

Spośród niżej podanych odczynników wybierz te, które posłużą do odróżnienia obu cukrów.
NaOH(aq), CuSO4(aq), Br2(aq), HNO3, płyn Lugola, NaHCO3(aq), AgNO3,    

Wybrane odczynniki: ............................................................................

Opisz obserwacje, jakie nastąpią po dodaniu wybranego odczynnika do obu probówek.

Obserwacie w probówce I: ...............................................................................................

Obserwacje w probówce II.: .............................................................................................

Napisz równanie reakcji, jaka zaszła w probówce, w której zaobserwowano jej objawy,

Równanie reakcji: ..............................................................................................................Zadanie ID:2634

W dwóch probówkach znajdują się roztwory różnych cukrów.
Do obu probówek dodano roztwór NaOH i CuSO4 a następnie zawartość probówek ogrzano.
W probówce I. zaobserwowano wytrącenie ceglastoczerwonego osadu.
W probówce II. zaobserwowano wytrącenie czarnego osadu.

Uzupełnij zdania:

Roztwór sacharozy znajdował się w probówce nr ........

Roztwór maltozy znajdował się w probówce nr  ....................

Cukier, którego roztwór znajdował się w probówce ....  wykazuje własciwości redukujące.Zadanie ID:2635

Poniżej przedstawiono wzór ksylozy.
ksyloza wzr Fischera
Określ w jakim szeregu konfiguracyjnym (D / L) znajduje się podany związek i narysuj dla niego wzór enancjomeru w projekcji Fischera.

Szereg konfiguracyjny ................ (D / L)

Wzór enancjomeru .....................................Zadanie ID:2636

Masz do dyspozycji odczynniki: świeżo strącony osad Cu(OH)2, roztwór jodu w jodku potasu, woda bromowa.

Wbierz spośród podanych odpowiedni odczynnik w celu wykrycia skrobi w ziemniaku. Zapisz obserwacje.

Odczynnik: ........................................

Obserwacje: .....................................Zadanie ID:2638

  Poniżej przedstawiono wzór D-rybozy w projekcji Fischera.
Uzupełnij schemat tak, aby przedstawiał on wzór β-D-rybozy w projekcji Hawortha.Zadanie ID:2640

Określ, który z podanych niżej wzorów przedstawia β-D-glukozę.Zadanie ID:2641

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione schematem.

Napisz, co zaobserwowano w obu probówkach i wnioski wynikające z tych obserwacji.

Probówka I. Obserwacje: ................................................................................

Wniosek: ............................................................................................................

Probówka II.: Obserwacje: ..............................................................................

Wniosek: ............................................................................................................Zadanie ID:2642

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie

Określ, w których probówkach zaobserwowano pojawienie się ceglastoczerwonego osadu.

Probówki:.........Zadanie ID:2643

  Poniżej przedstawiono wzór D-mannozy i 3 różne wzory taflowe.

Określ, który ze wzorów, A., B., czy C. odpowiada wzorowi D-mannozy.Zadanie ID:2778

Poniżej przedstawiono wzór L-treozy w projekcji Fischera.
L-treoza

Narysuj wzór D-treozy w projekcji Fischera.Powrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.