Powrót
Zadanie ID:152

  Poniżej przedstawiono wzór celobiozy.
celobioza dwucukry zadania matura LO

1. Określ, czy celobioza daje pozytywny wynik próby Tollensa i odpowiedź uzasadnij.

.....................................................................................................

2. Określ, czy celobioza występuje w postaci dwóch anomerów:  α i β  (TAK/NIE)

3. Uzupełnij nazwę wiązania glikozydowego łączącego jednostki monosacharydowe w celobiozie wpisując konfigurację (α, β) i lokanty atomów węgla.

wiązanie ....... -glikozydoweZadanie ID:361

Spośród nizej podanych odczynników wybierz ten, który po dodaniu do roztworu glukozy pozwoli udowodnić, że cząsteczki glukozy zawierają grupy hydroksylowe przy sąsiednich atomach węgla.
AgNO3(aq)., Br2(aq), Cu(OH)2, FeCl3(aq), NaOH 

Wybrany odczynniki: ..................................................................

Napisz obserwacje dokonane w tym doświadczeniu.

Obserwacje: ...............................................................................

 Zadanie ID:443

Poniżej przedstawiono wzór laktozy. 
laktoza cukry węglowodany zadania
Wybierz właściwe produkty hydrolizy laktozy.

A. α-galaktoza  B. β-galaktoza   i    C. α-glukoza   D. β-glukozaZadanie ID:743

  Narysuj wzór D-glukozy w projekcji Fischera i zaznacz gwiazdkami asymetryczne atomy węgla.Zadanie ID:772

Poniżej przedstawiono wzór D-mannozy w projekcji Fischera.
Uzupełnij schemat tak, aby przedstawiał on wzór β−D-mannozy w projekcji Hawortha.

D-mannoaza wzór Fischera projekcja HaworthaZadanie ID:1001

Do probówki z roztworem glukozy dodano roztwór AgNO3  i amoniak i zawartość probówki ogrzano.

Napisz obserwacje tego doświadczenia: ................................

Napisz wzór sumaryczny związku organicznego, jaki powstał podczas doświadczenia: .....................
 Zadanie ID:1812

Poniżej przedstawiono wzór taflowy Hawortha α-D-idozy.
alfa-D-idoza

Narysuj łańcuchowy wzór Fischera D-idozy.Zadanie ID:1905

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie.

glukoza fruktoza

Uzupełnij zdanie.

Za pomocą tego doświadczenia ....................... (można / nie można) odróżnić oba cukry, ponieważ .....................................................Zadanie ID:2028

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie.

 zadania maturalne cukry

Napisz obserwacje i wnioski wynikające z doświadczenia.

 

Probówka I

Obserwacje ...........................................................................

Wnioski ..................................................................................

Probówka II

Obserwacje ...........................................................................

Wnioski ..................................................................................Zadanie ID:2029

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione schematem.

 zadania matura cukry

Podaj obserwacje tego doświadczenia w obu probówkach.

 

Probówka I: ..............................................

Probówka II: .............................................Zadanie ID:2030

  Poniżej przedstawiono jest wzór strukturalny disacharydu trehalozy.

 zadania maturalne

Do roztworu trehalozy dodano wodorotlenek miedzi(II) a następnie zawartość probówki ogrzano.

1. Zapisz obserwacje tego doświadczenia.

......................................................................................................................

2. Uzupełnij zdanie tak, aby było ono prawdziwe.


Trehaloza ................................ [ma własności redukujące / nie ma własności redukujących] ponieważ w swojej cząsteczce .............................................

 Zadanie ID:2227

  Poniżej przedstawiono wzór D-galaktozy w projekcji Fischera.
Uzupełnij schemat tak, aby przedstawiał on wzór α-D-galaktozy w projekcji Hawortha.

galaktoza
 Zadanie ID:2553

   W probówkach I i II rozpuszczono w wodzie cukry, których wzory przedstawiono poniżej.

aldozy i ketozy odr�żnianie

Spośród niżej podanych odczynników wybierz te, które posłużą do odróżnienia obu cukrów.
NaOH(aq), CuSO4(aq), Br2(aq), HNO3, płyn Lugola, NaHCO3(aq), AgNO3,    

Wybrane odczynniki: ............................................................................

Opisz obserwacje, jakie nastąpią po dodaniu wybranego odczynnika do obu probówek.

Obserwacie w probówce I: ...............................................................................................

Obserwacje w probówce II.: .............................................................................................

Napisz równanie reakcji, jaka zaszła w probówce, w której zaobserwowano jej objawy,

Równanie reakcji: ..............................................................................................................Zadanie ID:2638

  Poniżej przedstawiono wzór D-rybozy w projekcji Fischera.
Uzupełnij schemat tak, aby przedstawiał on wzór β-D-rybozy w projekcji Hawortha.Zadanie ID:2641

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione schematem.

Napisz, co zaobserwowano w obu probówkach i wnioski wynikające z tych obserwacji.

Probówka I. Obserwacje: ................................................................................

Wniosek: ............................................................................................................

Probówka II.: Obserwacje: ..............................................................................

Wniosek: ............................................................................................................Zadanie ID:2642

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie

Określ, w których probówkach zaobserwowano pojawienie się ceglastoczerwonego osadu.

Probówki:.........Zadanie ID:2643

  Poniżej przedstawiono wzór D-mannozy i 3 różne wzory taflowe.

Określ, który ze wzorów, A., B., czy C. odpowiada wzorowi D-mannozy.Zadanie ID:2778

Poniżej przedstawiono wzór L-treozy w projekcji Fischera.
L-treoza

Narysuj wzór D-treozy w projekcji Fischera.Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl