Powrót
Zadanie ID:227

Napisz wzór półstrukturalny produktu utleniania kwasu mlekowego.

CH3–CH(OH)–COOH —[O] → ................................................Zadanie ID:498

Kwas jabłkowy to hydroksykwas dikarboksylowy o wzorze HOOC–CH2–CH(OH)–COOH. Posiada on w cząsteczce asymetryczny atom węgla i dlatego można przedstawić jego dwa enancjomery

Narysuj wzory półstrukturalne kwasu jabłkowego, aby przedstawiały parę enancjomerów.

 .............................................

 .............................................

Określ stopień utlenienia atomu wegla o lokancie 3: .................Zadanie ID:900

Do wodnego roztworu winianu disodu NaOOC–CH(OH)–CH(OH)–COONa, który jest bezbarwną cieczą wprowadzono zawiesinę wodorotlenku miedzi(II).

Opisz zmiany, jakie zaobserwowano podczas tego doświadczenia.Zadanie ID:1067

Mleczan sodu (2-hydroksypropionian sodu) to organiczny związek chemiczny stosowany jako dodatek do żywności (E325) konserwujący mięso i chroniący je przed mikroorganizmami.

Napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej pokazujące, jak zachowuje się mleczan sodu w środowisku mocnego kwasu na przykładzie kwasu chlorowodorowego.

............................................................................................................................................................Zadanie ID:1409

Napisz równanie reakcji kwasu o-hydroksybenzoesowego (salicylowego) z wodorotlenkiem sodu, jeśli obie substancje zmieszano w stosunku molowym 1:1.

Równanie reakcji ..............................................................Zadanie ID:1425

Napisz schemat reakcji utleniania kwasu 2-hydroksypropanowego.

Podaj nazwę zwyczajową kwasu 2-hydroksypropanowego.Zadanie ID:1444

Napisz równanie reakcji dekarboksylacji kwasu 2-hydroksypropanowego.

 

Równanie reakcji ...............................................................Zadanie ID:1472

W danym związku o wzorze HC≡C–CH(OH)–COOH określ liczbę atomów węgla z hybrydyzacją sp, sp2, sp3.

 

Ilość atomów węgla z hybrydyzacją

sp:....   sp2....   sp3.....Zadanie ID:1684

Narysuj wzory enancjomerów kwasu 2-hydroksybutanowego w projekcji Fischera.Zadanie ID:2037

Za pomocą wzorów Fishera narysuj parę enancjomerów kwasu mlekowego o wzorze CH3−CH(OH)−COOH.

Rysunek pary enancjomerów kwasu mlekowego: ..............................................

Określ liczbę atomów węgla w cząsteczce kwasu mlekowego
a) o hybrydyzacji sp2: .......
b) o hybrydyzacji sp3: .......

Określ stopień utlenienia atomu węgla o lokancie 3: .......Zadanie ID:2486

Na podanym wzorze kwasu mezo–winowego zaznacz gwiazdkami asymetryczne atomy węgla.
kwas winowy
Uzupełnij zdanie, aby było ono prawdziwe.

Kwas mezo–winowy ................. [jest / nie jest] związkiem optycznie czynnym ponieważ jego cząsteczka ................ [jest/nie jest] chiralna.Zadanie ID:2771

a) Napisz wzór półstrukturalny produktu reakcji kwasu mlekowego z roztworem zasady sodowej.

CH3–CH(OH)–COOH —NaOH → ..................................................

   b) Napisz wzór półstrukturalny organicznego produktu reakcji dekarboksylacji kwasu mlekowego.

CH3–CH(OH)–COOH —dekarboksylacja → ..................................................Zadanie ID:2772

Kwas winowy (kwas 2,3–dihydroksybutanodiowy) posiada 3 izomery:
kwas winowy

a) Napisz numery izomerów, które stanowią parę enancjomerów: ...................................

b) Napisz numery izomerów, które stanowią parę diastereoizomerów: ............................

c) Napisz numer izomeru, który należy do szeregu konfiguracyjnego D: ...............................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl