Powrót
Zadanie ID:89

2019 N / Zadanie 2. (0–1)

Poniższy diagram fazowy tlenku węgla(IV) przedstawia wartości temperatury i ciśnienia, w których CO2 występuje w różnych fazach: w stanie stałym, ciekłym lub gazowym. Linie ciągłe określają warunki temperatury i ciśnienia, w których istnieje trwała równowaga między dwiema fazami. W punkcie oznaczonym symbolem P3 (T = 216 K i p = 5100 hPa) CO2 występuje w trzech fazach znajdujących się w stanie równowagi.

matura 2019 chemia zadania

Na podstawie: K. Pigoń, Z. Ruziewicz, Chemia fizyczna. Podstawy fenomenologiczne, Warszawa 2007.

Oceń, czy podane poniżej informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
1. Pod ciśnieniem wyższym od 5100 hPa tlenek węgla(IV) nie występuje w ciekłym stanie skupienia.     P F
2. W temperaturze 195 K i pod ciśnieniem 1013 hPa stały tlenek węgla(IV) może ulegać sublimacji.    P F
3. Zmianę wartości temperatury topnienia tlenku węgla(IV) w zależności od ciśnienia ilustruje krzywa oznaczona numerem 2.    P FZadanie ID:103

2018 N / Zadanie 5. (0–1)
W wysokiej temperaturze węgiel reaguje z tlenkiem węgla(IV) i ustala się równowaga chemiczna:
CO2 (g) + C (s) ⇄ 2CO (g)
Objętościową zawartość procentową CO i CO2 w gazie pozostającym w równowadze z węglem w zależności od temperatury (pod ciśnieniem atmosferycznym 1013 hPa) przedstawiono na poniższym wykresie.

matura 2018 chemia zadania

Oceń, czy reakcja pomiędzy tlenkiem węgla(IV) i węglem jest procesem endo- czy egzoenergetycznym. Odpowiedź uzasadnij.Zadanie ID:107

2019 N / Zadanie 8. (0–2)
W zamkniętym reaktorze o pojemności 1 dm3 znajdowały się gazowe substancje A i B zmieszane w stosunku stechiometrycznym. Reagenty ogrzano do temperatury T i zainicjowano reakcję przebiegającą zgodnie z poniższym schematem.
A (g) + 2B (g) ⇄ 3C (g) + D (g) 
Przez jedną minutę, co 10 sekund, oznaczano liczbę moli substancji A w mieszaninie reakcyjnej. Wyniki zestawiono w poniższej tabeli.

Czas, s 0 10 20 30 40 50 60
Liczba moli substancji A, mol 3,60 2,80 2,20 1,95 1,90 1,90 1,90

Uzupełnij poniższą tabelę, a następnie narysuj wykres przedstawiający zależność stężenia substancji C od czasu trwania reakcji, czyli w przedziale <0s , 60s>.

Czas, s 0 10 20 30 40 50 60
Liczba moli substancji C, mol                                                 

maturalne równowagi chemiczneZadanie ID:218

2018 N / Informacja do zadań 14.–15.
Dwa gazy A i B zmieszane w stosunku molowym nA : nB =1 : 4 zajmują w warunkach normalnych objętość 1 dm3. Tę mieszaninę umieszczono w reaktorze o stałej pojemności 1 dm3 i w temperaturze T zainicjowano reakcję. W tej temperaturze ustalił się stan równowagi opisany równaniem:
A (g) + 2B (g) ⇄ 2C (g)          ΔH < 0
W stanie równowagi stężenie substancji C było równe 0,004 mol · dm–3.

Zadanie 14. (0–2)
Oblicz stężeniową stałą równowagi (Kc) opisanej reakcji w temperaturze T.

Zadanie 15. (0–1)
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1. W stałej temperaturze T ciśnienie w reaktorze w stanie równowagi było niższe niż w chwili początkowej.    P F
2. W warunkach izotermicznych (T = const) wzrost ciśnienia wywołany sprężeniem mieszaniny gazów w stanie równowagi poskutkuje spadkiem wydajności otrzymywania substancji C.    P F
3. W warunkach izobarycznych (p = const) wzrost temperatury mieszaniny gazów w stanie równowagi poskutkuje spadkiem wydajności otrzymywania substancji C. P FZadanie ID:327

2019 N / Zadanie 6. (0–1)
W przemyśle wodór można otrzymać w procesie konwersji metanu będącego głównym składnikiem gazu ziemnego. W mieszaninie gazu ziemnego i pary wodnej w pewnej temperaturze T i w obecności katalizatora niklowego zachodzą m.in. reakcje opisane poniższymi równaniami.
I CH4 (g) + H2O (g) ⇄ CO (g) + 3H2 (g)
II CH4 (g) + 2H2O (g) ⇄ CO2 (g) + 4H2 (g)
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.
Oceń, czy podane poniżej informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
1. Obniżenie ciśnienia w warunkach izotermicznych (T = const) w reaktorze skutkuje wzrostem wydajności otrzymywania wodoru w reakcjach I i II.    P F
2. Wzbogacenie gazu ziemnego metanem skutkuje spadkiem wydajności otrzymywania wodoru w reakcjach I i II.    P F
3. Gdy do mieszaniny reakcyjnej w stanie równowagi wprowadzi się katalizator   niklowy, to nastąpi wzrost wydajności otrzymywania wodoru w reakcjach I i II.   P FZadanie ID:363

2018 S / Zadanie 8. (1 pkt)
Na poniższym wykresie zilustrowano zmianę energii potencjalnej podczas reakcji opisanej
równaniem X2 (g) + Y2 (g) ⇄ 2XY (g).
zadania matura 2018 kinetyka
Oceń, czy zmieni się (wzrośnie albo zmaleje), czy też nie ulegnie zmianie wydajność reakcji otrzymywania produktu XY, jeżeli w układzie będącym w stanie równowagi nastąpi
• wzrost temperatury w warunkach izobarycznych (p = const)
............................................................
• wzrost ciśnienia w warunkach izotermicznych (T = const).
.............................................................Zadanie ID:386

2019 N / Zadanie 7. (0–2)
W reaktorze o stałej pojemności znajdowały się tlenek węgla(II) i para wodna zmieszane w stosunku masowym 1 : 1, a sumaryczna liczba moli tych reagentów była równa 20.
Stężeniowa stała równowagi reakcji
CO (g) + H2O (g) ⇄ CO2 (g) + H2 (g)
w warunkach prowadzenia procesu wynosi 1.

Oblicz, ile moli wodoru znajdowało się w reaktorze po osiągnięciu stanu równowagi przez układ.Zadanie ID:423

2017 VI /
W zamkniętym naczyniu pomiędzy substancjami X, Y oraz Z, które w temperaturze T i pod ciśnieniem p są gazami, ustala się stan równowagi chemicznej. Zmianę liczby moli reagentów X, Y oraz Z w trakcie procesu przedstawia poniższy wykres.
zadania egzaminacyjne fosforan wapnia

Zadanie 22. (0–1) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
W naczyniu, w trakcie procesu, zachodzi reakcja chemiczna przedstawiona schematycznym równaniem
A. X ⇄ 2Y + Z
B. 2X ⇄ 2Y + 2Z
C. 2X ⇄ Y + 2Z
D. 2X ⇄ 2Y + Z

Zadanie 23. (0–2)
Reakcja, dla której zmianę liczby moli reagentów przedstawiono na wykresie, przebiegała w reaktorze o pojemności 4 dm3. W temperaturze T i pod ciśnieniem p do reaktora wprowadzono substrat reakcji X i badano zmiany liczby moli reagentów w trakcie trwania procesu prowadzącego do ustalenia stanu równowagi dynamicznej.
Oblicz stężeniową stałą równowagi Kc opisanego procesu w temperaturze T.Zadanie ID:482

2017 VI / Zadanie 23. (0–2)
W zamkniętym naczyniu pomiędzy substancjami X, Y oraz Z, które w temperaturze T i pod ciśnieniem p są gazami, ustala się stan równowagi chemicznej. Zmianę liczby moli reagentów X, Y oraz Z w trakcie procesu przedstawia poniższy wykres.


Zadanie 24. (0–2)
Podczas reakcji, dla której zmianę liczby moli reagentów przedstawiono na wykresie, wydziela się ciepło. Naczynie reakcyjne, w którym został osiągnięty stan równowagi, podgrzano do temperatury T1 wyższej od temperatury T. Poniżej przedstawiono opinię dotyczącą szybkości reakcji chemicznych w stanie równowagi
dynamicznej w temperaturze T1 oraz wartości Kc1 w tej temperaturze.
„Po podgrzaniu układu do temperatury T1 ustala się nowy stan równowagi dynamicznej. Wartość Kc1 w tej temperaturze jest większa od wartości Kc w temperaturze T. W stanie równowagi dynamicznej w wyższej temperaturze następuje wzrost szybkości reakcji przekształcenia substratu w produkty oraz spadek szybkości reakcji odwrotnej (w porównaniu do analogicznych wartości szybkości reakcji w stanie równowagi opisanych wartością Kc)”.

Oceń, czy informacja jest poprawna. Podkreśl właściwe określenie w każdym nawiasie i uzasadnij swoją ocenę.
Informacja (jest / nie jest) poprawna.
1. Wartość Kc1 w temperaturze T1 jest (większa / mniejsza) od wartości Kc w temperaturze T.
Uzasadnienie: ..........................................................................................
2. W stanie równowagi układu w temperaturze T1 szybkość reakcji przekształcania substratu X w produkty jest (większa / mniejsza) niż w temperaturze T. W temperaturze T1 szybkość reakcji odwrotnej jest (większa / mniejsza) niż w temperaturze T.
Uzasadnienie: .............................................................................................Zadanie ID:675

2017-VI / Zadanie 10.
W przemyśle metanol otrzymuje się z gazu syntezowego w katalitycznej reakcji
CO + 2H2 ⇄ CH3OH
Stężenie metanolu w mieszaninie równowagowej zależy od temperatury, ciśnienia oraz stosunku molowego n H2  : nCO w gazie syntezowym.
Zależność równowagowego stężenia metanolu w mieszaninie gazowej od stosunku molowego  n H2  : nCO i ciśnienia w temperaturze T przedstawiono na poniższym wykresie.

 

Na podstawie: E. Grzywa, J. Molenda, Technologia podstawowych syntez organicznych, Warszawa 2008.

Zadanie 10.1. (0–1)
Podaj liczbę moli wodoru, jaka musi przypadać na 2 mole tlenku węgla(II) przy ciśnieniu 10,0 MPa, aby w mieszaninie równowagowej znajdowało się 10% objętościowych metanolu. Oceń, czy wzrost ciśnienia – przy stałym stosunku molowym n H2  : nCO – poskutkuje zmniejszeniem, czy też zwiększeniem wydajności reakcji otrzymywania metanolu w warunkach izotermicznych.
Liczba moli wodoru: .................
Ocena: ...................................

Zadanie 10.2. (0–1)
Na podstawie analizy wykresu uzupełnij poniższe zdania.
Im większą wartość ma stosunek molowy n H2  : nCO, tym równowagowe stężenie alkoholu (% obj.) jest ......................... .
Dla każdej wartości ciśnienia zwiększenie wartości stosunku molowego n H2  : nCO powoduje zmianę równowagowego stężenia metanolu, tzn. ................... stężenia metanolu.
Wpływ wartości stosunku molowego n H2  : nCO na równowagowe stężenie metanolu jest najwyraźniej widoczny dla ciśnienia .............. MPa.Zadanie ID:1086

2017 N / Zadanie 5. (0–1)
W poniższej tabeli zestawiono wartości stałej równowagi reakcji syntezy amoniaku
w różnych temperaturach.

Temperatura, K 673 723 773 823 873
Stał równowagi 1,82⋅10−4 4,68⋅10−5 1,48⋅10−5 5,25⋅10−6 2,14⋅10−6

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.
Przeanalizuj dane dotyczące syntezy amoniaku. Następnie uzupełnij zdania wyrażeniami spośród podanych poniżej.
zmaleje         wzrośnie           nie zmieni się 

Jeżeli w układzie będącym w stanie równowagi nastąpi wzrost temperatury w warunkach izobarycznych (p = const), to wydajność reakcji syntezy amoniaku
..................., natomiast przy wzroście ciśnienia w warunkach izotermicznych (T = const) wydajność tego procesu ..........................
Jeżeli zmaleje temperatura w układzie, to szybkość reakcji syntezy amoniaku .......................... .

 Zadanie ID:1105

2017 N / Informacja do zadań 24.–25.
W wysokiej temperaturze może zachodzić rozkład metanu na substancje proste zgodnie z równaniem:
CH4 (g)⇄C(s) + 2H2 (g)
Miarą wydajności tej reakcji jest równowagowy stopień przemiany metanu x, który wyraża się wzorem:
      n0[CH4] - n[CH4]
x = ———————-−
             n0[CH4]
W tym wzorze n0[CH4] oznacza początkową liczbę moli metanu, a n[CH4] – liczbę moli tego gazu pozostałego po ustaleniu się stanu równowagi. Poniżej przedstawiono zależność równowagowego stopnia przemiany metanu x od temperatury dla trzech wartości ciśnienia.
kinetyka  równowagi zadania
Na podstawie: P. Schmidt-Szałowski, M. Szafran, E. Bobryk, J. Sentek, Technologia chemiczna. Przemysł nieorganiczny, Warszawa 2013.
Zadanie 24. (0–1)
Określ, czy ΔH opisanej reakcji rozkładu metanu jest większa od zera, czy – mniejsza od zera. Odpowiedź uzasadnij.
............................................................................

Zadanie 25. (0–1)
Wyjaśnij, dlaczego wydajność opisanej reakcji maleje ze wzrostem ciśnienia.
............................................................................Zadanie ID:1258

2019 S / Zadanie 14. (1 pkt)
Tlenek azotu(II) można otrzymać w łuku elektrycznym w wyniku endotermicznej reakcji odwracalnej zilustrowanej poniższym równaniem.
N2 (g) + O2 (g) ⇄ 2NO (g)
Uzupełnij zdania wyrażeniami wybranymi spośród podanych poniżej.
zmaleje wzrośnie nie ulegnie zmianie

Jeśli w układzie będącym w stanie równowagi nastąpi wzrost temperatury, to wartość stałej równowagi opisanej reakcji ........................
Jeśli w układzie będącym w stanie równowagi nastąpi wzrost ciśnienia (T=const), to wydajność opisanej reakcji ..................................
Jeśli do układu będącego w stanie równowagi wprowadzi się katalizator, to ilość NO w układzie ................................................ .
Jeśli z układu będącego w stanie równowagi usunie się część azotu, to ilość tlenu w układzie ................................................Zadanie ID:1321

2019 VI N / Zadanie 4. (0–2)
Stężeniowa stała równowagi reakcji
CO(g) + H2O(g) ⇄ CO2(g) + H2(g)  
w temperaturze 1000 K jest równa 1.
Na podstawie: J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Gdańsk 2001.
W reaktorze o stałej pojemności znajdowało się 6 moli tlenku węgla(II).
Oblicz, ile moli wody (w postaci pary wodnej) należy wprowadzić do reaktora, aby po ustaleniu się równowagi w temperaturze 1000 K liczba moli wodoru była dwa razy większa od liczby moli tlenku węgla(II).Zadanie ID:1531

2020 N / Zadanie 12. (0–2)
Do zbiornika, z którego wypompowano powietrze, wprowadzono tlenek azotu(IV) o wzorze NO2 i po zamknięciu utrzymywano temperaturę 25 °C do momentu osiągnięcia przez układ stanu równowagi opisanej poniższym równaniem:
2NO2 ⇄ N2O4 ΔH < 0
Zmiany stężenia obu reagentów przedstawiono na poniższym wykresie.
stęzenie molowe czas reakcji
Na podstawie: J. McMurry, R. Fay, Chemistry, Upper Saddle River 2001.

Oblicz stężeniową stałą równowagi opisanej reakcji w temperaturze 25 °C oraz uzupełnij zdanie – wybierz i podkreśl jedną odpowiedź spośród podanych w nawiasie.

Stężeniowa stała równowagi opisanej reakcji w temperaturze wyższej niż 25 °C jest (mniejsza niż / większa niż / taka sama jak) stężeniowa stała równowagi tej reakcji
w temperaturze 25 °C.Zadanie ID:1555

2014 / Informacja do zadań 31.–33. Reakcja kwasu etanowego (octowego) z etanolem prowadzona w obecności mocnego kwasu jest reakcją odwracalną, która przebiega według równania:
CH3COOH + CH3CH2OH    H+⇌ CH3COOCH2CH3 + H2O
Stężeniowa stała równowagi tej reakcji w temperaturze 25oC wynosi Kc = 4,0.

Badając kinetykę reakcji kwasu etanowego z etanolem w środowisku wodnym, stwierdzono, że względny rząd reakcji dla etanolu i kwasu etanowego wynosi 1, a całkowity rząd reakcji jest równy 2. Rząd reakcji ze względu na wybrany substrat to wykładnik potęgi, w której stężenie molowe danego substratu występuje w równaniu kinetycznym tej reakcji.

Na podstawie: P. Mastalerz, Chemia organiczna, Wrocław 2000.

Zadanie 31. (1 pkt) Napisz równanie kinetyczne opisanej reakcji estryfikacji.

.........................................

Zadanie 32. (2 pkt) W naczyniu o objętości V zmieszano w temperaturze 25oC 1 mol kwasu etanowego i 1 mol etanolu. Do otrzymanej mieszaniny dodano niewielką ilość stężonego kwasu siarkowego(VI).
Oblicz, ile moli kwasu etanowego pozostało w mieszaninie po ustaleniu się stanu równowagi.

Zadanie 33. (1 pkt) Podkreśl wszystkie wymienione poniżej działania, które spowodują zwiększenie wydajności opisanej reakcji estryfikacji w temperaturze 25oC.

dodanie etanolu         dodanie wody         dodanie katalizatora

dodanie obojętnej wobec reagentów substancji higroskopijnejZadanie ID:1649

[2009]  Oceń, jak zmieni się (wzrośnie czy zmaleje) wydajność reakcji tworzenia SO2 zilustrowanej równaniem:

2H2S(g) + 3O2 (g) ⇄ 2SO2(g) + 2H2O(g)        ΔH = –1038 kJ

jeżeli w układzie będącym w stanie równowagi

a) podwyższymy temperaturę

b) usuniemy część wody:Zadanie ID:1652

[2010]  W temperaturze 700 K stężeniowa stała równowagi reakcji opisanej równaniem:
CO (g) + H2O (g) ⇄ CO2 (g)+ H2 (g)   ma wartość 9,0.

Do reakcji tej użyto pary wodnej (H2O) oraz gazu syntezowego, czyli mieszaniny CO i H2, zamiast czystego CO. Reakcję prowadzono w układzie zamkniętym. Po osiągnięciu stanu równowagi w temperaturze 700 K stężenia CO, CO2, H2 były odpowiednio równe:
[CO] = 0,3 mol/dm3, [CO2] = 6,3 mol/dm3, [H2] = 12,9 mol/dm3.

Zad.1. Oblicz stężenie równowagowe pary wodnej w temperaturze 700 K. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Zad.2. Korzystając z podanych w informacji wartości stężeń równowagowych reagentów, oblicz i napisz, w jakim stosunku molowym występowały CO i H2 w gazie syntezowym użytym do realizacji opisanej przemiany.Zadanie ID:1653

2011 /  Zadanie 12 (0-2p.)  

W reaktorze o objętości 1 dm3 przebiegła przemiana zgodnie z równaniem A+B⇄C+D.

Do reakcji użyto 2 mole substancji A i nadmiar substancji B. Po ustaleniu się stanu równowagi stwierdzono, że w mieszaninie poreakcyjnej znajduje się 0,4 mola substancji A.

Stała równowagi tej reakcji w temperaturze prowadzenia procesu jest równa 1.

Oblicz, ile moli substancji B użyto do tej reakcji. Wynik podaj z dokładnością do liczby całkowitej.Zadanie ID:1657

2013 / Zadanie 10. (2 pkt)

W reaktorze o objętości 1 dm3 przebiega w stałej temperaturze T reakcja opisana schematem

A (g) + B (g) ⇄ 2C (g) + D (g)

Po zmieszaniu substratów A i B w stosunku molowym 1 : 1 zainicjowano reakcję.
W mieszaninie równowagowej stężenie substancji D było równe 2 mol*dm–3 , a stosunek stężeń molowych reagentów B i C wynosił [B]:[C] = 1 : 2,3.

Oblicz stałą równowagi tej reakcji w temperaturze T. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.Zadanie ID:1753

2020 S / Zadanie 9. (2 pkt)
Reakcja tlenku siarki(IV) z tlenem przebiega zgodnie z równaniem:
2SO2(g) + O2(g)V2O5 → 2SO3(g)     ΔH= –98,98 kJ·mol−1  
Reakcję prowadzi się w temperaturze 650K–850K w obecności katalizatora. W tej temperaturze wszystkie reagenty są gazami.
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.

Uzupełnij poniższe zdania – wybierz i podkreśl jedną odpowiedź spośród podanych w nawiasie.
1. W warunkach izotermicznych wydajność reakcji tlenku siarki(IV) z tlenem (nie zależy / zależy) od ciśnienia panującego w reaktorze.
2. W warunkach izobarycznych podwyższenie temperatury, w której prowadzona jest reakcja tlenku siarki(IV) z tlenem, poskutkuje (spadkiem / wzrostem) wydajności reakcji tworzenia tlenku siarki(VI).
3. W warunkach izobarycznych podwyższenie temperatury, w której prowadzona jest reakcja tlenku siarki(IV) z tlenem, poskutkuje (spadkiem / wzrostem) szybkości reakcji tworzenia tlenku siarki(VI).Zadanie ID:1754

2020 S / Zadanie 10. (2 pkt)
W temperaturze 1000 K przeprowadzono reakcję opisaną równaniem:
CO(g) + H2O(g) ⇄ CO2(g) + H2(g)   
Mieszaninę zawierającą 2,00 mole tlenku węgla(II) i 8,00 moli pary wodnej umieszczono w reaktorze o stałej pojemności równej 1 dm3 i zainicjowano reakcję, przy czym utrzymywano temperaturę 1000K. Po ustaleniu się równowagi stwierdzono, że powstało 1,68 mola tlenku węgla(IV).

Oblicz stężeniową stałą równowagi opisanej reakcji w temperaturze 1000 K.Zadanie ID:2175 2015 S / Zadanie 15. (2 pkt)
W zamkniętym reaktorze o stałej pojemności (1dm3) umieszczono n moli jodowodoru i utrzymywano stałą temperaturę. W reaktorze zachodziła reakcja rozkładu jodowodoru opisana równaniem:
2HI (g) ⇌ H2 (g) + I2 (g)
Po ustaleniu się stanu równowagi stwierdzono, że rozkładowi uległo 16,7% początkowej liczby moli jodowodoru.

Oblicz stężeniową stałą równowagi rozkładu jodowodoru w opisanych warunkach.


Zadanie ID:2287

2016 S / Zadanie 7. (2 pkt)
W temperaturze 800 K stężeniowa stała równowagi reakcji przebiegającej zgodnie z równaniem
CO (g) + H2O (g) ⇄ CO2 (g) + H2 (g)
jest równa 4.
Oblicz, ile moli wody (w postaci pary wodnej) należy wprowadzić do reaktora o pojemności 1 dm3, w którym znajduje się 30 moli tlenku węgla(II), aby otrzymać 10 moli wodoru w temperaturze 800 K. Reakcja pary wodnej i tlenku węgla(II) przebiega w zamkniętym reaktorze.Zadanie ID:2455

2016 S / Zadanie 4. (1 pkt)
Poniżej przedstawiono diagram fazowy wody. Diagram ten określa wartości ciśnienia i temperatury, w których trwała jest dana faza (stała, ciekła, gazowa). Linie ciągłe wyznaczają warunki, w których ustala się równowaga między dwiema fazami. Trzy fazy współistnieją w stanie równowagi jedynie w punkcie potrójnym PP (p=6,105hPa, t=0,0075oC).
diagram fazowy wody
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.
Na podstawie diagramu fazowego wody uzupełnij poniższe zdania. W zdaniu 1. wybierz i zaznacz jedno określenie spośród podanych w nawiasie, a w zdaniu 2. wpisz wartość temperatury.
1. Temperatura wrzenia wody przy zmianie ciśnienia zewnętrznego z 1013 hPa do 900 hPa (nie ulega zmianie / wzrasta / maleje).
2. Temperatura, poniżej której – przy odpowiednim ciśnieniu – możliwa jest sublimacja lodu, jest równa .......................... oC.Zadanie ID:2583

2012.VI. / Zadanie 9. (2 pkt)
W dwóch reaktorach przebiegały reakcje:
1) H2(g) + I2(g) ⇄ 2HI(g)               ΔH° = 53 kJ
2) 3H2 (g) + N2 (g) ⇄ 2NH3 (g)      ΔH° = –92 kJ
Po pewnym czasie w obu reaktorach ustalił się stan równowagi.
Określ, jak zmieni się wydajność reakcji otrzymywania jodowodoru oraz otrzymywania amoniaku (wzrośnie, zmaleje, nie ulegnie zmianie), jeżeli
a) po ustaleniu stanu równowagi zostanie zwiększone ciśnienie w warunkach izotermicznych.

Wydajność reakcji 1) ........................................................
Wydajność reakcji 2) ........................................................

b) po ustaleniu stanu równowagi zwiększona zostanie temperatura w warunkach izobarycznych.
Wydajność reakcji 1) ...................................................................................................................
Wydajność reakcji 2) ...................................................................................................................Zadanie ID:3072

2021 V / Informacja do zadań 5.–6.
W wysokiej temperaturze węgiel reaguje z tlenkiem węgla(IV) i ustala się równowaga chemiczna:
CO2(g) + C(s) ⇄ 2CO(g)  
Objętościową zawartość procentową CO i CO2 w gazie pozostającym w równowadze z węglem w zależności od temperatury (pod ciśnieniem atmosferycznym 1013 hPa) przedstawiono na poniższym wykresie.
rownowagi zadania maturalne
Zadanie 5. (0–1)
Rozstrzygnij, czy reakcja pomiędzy tlenkiem węgla(IV) i węglem jest procesem egzoenergetycznym. Uzasadnij swoją odpowiedź.
Rozstrzygnięcie: ........................................................................................................................
Uzasadnienie: ............................................................................................................................

Zadanie 6. (0–2)
W mieszaninie gazów doskonałych sumaryczne stężenie molowe wyraża się wzorem:
𝑐 =𝑝 / (𝑅∙𝑇) gdzie: 𝑝 – ciśnienie w hPa, 𝑇 – temperatura w K, 𝑅 – stała gazowa równa 83,1 hPa∙dm3∙K–1∙mol–1.
Ponadto
𝑐 = [CO] + [CO2] oraz  [CO]/[CO2] = 𝑛co/𝑛co2  
Oblicz wartość stężeniowej stałej równowagi opisanej przemiany w temperaturze 873 K i pod ciśnieniem 1013 hPa. Wyrażenie na stężeniową stałą równowagi tej reakcji przyjmuje postać:
𝑲 =[CO]2 / [CO2]
Załóż, że CO i CO2 są gazami doskonałymi.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl