Powrót
Zadanie ID:334

W roztworze kwasu bromowego(V) HBrO3 o stężeniu 0,1 mol·dm−3 stężenie cząsteczek niezdysocjowanych wynosi 0,0965 mol·dm−3 .

Oblicz stężenie jonów wodorowych w tym roztworze.Zadanie ID:338 Oblicz stężenie jonów wodorowych w roztworze kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 0,2 mol/dm3jeśli α1=100%, α2=10%.


Zadanie ID:437

W roztworze kwasu HR o stężeniu 0,2 mol/dm3 stężenie jonów wodorowych wynosi  5·10-5 mol/dm3.
Oblicz stałą dysocjacji tego kwasu.Zadanie ID:462

Stała dysocjacji kwasu azotowego(III) wynosi Ka=2·10-4. Oblicz stężenie jonów wodorowych w 0,5-molowym roztworze tego kwasu.Zadanie ID:596

Oblicz stężenie jonów wodorowych i stężenie niezdysocjowanych cząsteczek w roztworze kwasu cyjanowodorowego o stężeniu 0,05-mol/dm3 i stałej dysocjacji Ka=7,5·10−10.

 Zadanie ID:622

Oblicz stężenie jonów wodorotlenkowych w 0,05-molowym roztworze kwasu azotowego(III).Zadanie ID:652

W 1 dm3 roztworu zawiera 2,7g kwasu HCN. W wyniku jego częściowej dysocjacji powstało 1,2·1021 jonów wodorowych.

Oblicz stopień dysocjacji tego kwasu.


 

 Zadanie ID:690

Stężenie kwasu cyjanowodorowego wynosi 0,002 mol/dm3 a stała dysocjacji Ka=6,3·10-4.
Oblicz stężenie jonów H3O+ w tym roztworze.Zadanie ID:691

Stopień dysocjacji pewnego kwasu HR wynosi 0,5% a stała dysocjacji Ka=1,5·10-5.
Oblicz stężenie jonów wodorowych w roztworze tego kwasuZadanie ID:993

Oblicz stopień dysocjacji kwasu bromowodorowego, jeśli jego stężenie wynosi 0,5mol/dm3 a stężenie cząsteczek niezdysocjowanych 2*10-4mol/dm3.

 Zadanie ID:1016

W 0,2-molowym roztworze kwasu cyjanowodorowego stężenie jonów wodorowych wynosi 1,22*10-5 mol/dm3. Oblicz stałą dysocjacji kwasu cyjanowodorowego. Zadanie ID:1038

Sporządzono roztwór amoniaku o stężeniu 0,5 mol/dm3.

Oblicz stężenie jonów amonowych jeśli stała dysocjacji zasadowej amoniaku wynosi 2,6·10−5.Zadanie ID:1040

Stopień dysocjacji roztworu pewnego kwasu HR o stężeniu 0,2 mol/dm3  wynosi 2,5%. Roztwór ten rozcieńczono 2-krotnie.
Oblicz stopień dysocjacji roztworu po rozcieńczeniu.Zadanie ID:1292

W roztworze kwasu HX o stężeniu 0,1 mol/dm3 stężenie niezdysocjowanych cząsteczek tego kwasu wynosi 0,02 mol/dm3

Oblicz stałą dysocjacji tego kwasu.

 Zadanie ID:1836

Napisz równanie reakcji dysocjacji, którego stała dysocjacji przedstawiona jest wzorem

K = [HPO42–][H3O+] / [H2PO4]Zadanie ID:1955

W roztworze pewnego kwasu HX zaszła dysocjacja zgodnie z równaniem:
HX ⇄H+ + X   
W roztworze stwierdzono obecność 0,6 mola cząsteczek kwasu HX, 0,2 mola jonów H+ i  0,2 mola jonów X pochodzących od tego kwasu.

Oblicz stopień dysocjacji kwasu HX.Zadanie ID:1956

Stała dysocjacji kwasu bromowego(I) HBrO wynosi K = 2·10−9 . Do 100cm3 roztworu kwasu bromowego(I) o stężeniu 0,1 mol/dm3 dodano 100cm3 wody. Doświadczenie przeprowadzono w stałej temperaturze.

Uzupełnij zdanie.

Po dodaniu wody do roztworu kwasu bromowego(I) wartość jego stopnia dysocjacji ................... (wzrosła / zmalała / pozostała bez zmian)Zadanie ID:1998

Do 10cm3 roztworu kwasu chlorowodorowego o stężeniu 0,1 mol/dm3 dodano 10cm3 wody. Doświadczenie przeprowadzono w stałej temperaturze.

Uzupełnij zdanie.

Po dodaniu wody do roztworu kwasu chlorowodorowego wartość jego stopnia dysocjacji ................... (wzrosła / zmalała / pozostała bez zmian), ponieważ .................................Zadanie ID:2047

Stała dysocjacji 0,2-molowego roztworu kwasu cyjanowodorowego wynosi Ka=7,45·10−10. Oblicz stężenie jonów wodorowych i cyjanowodorowych w tym roztworze.Zadanie ID:2050

Oblicz stężenie wszystkich poszczególnych jonów w roztworze siarczanu(VI) potasu o stężeniu 0,3 mol/dm3.Zadanie ID:2407

Wybierz wzory substancji, jakie można dodać do roztworu H2SO3, aby zmniejszyć jego stopień dysocjacji.

A. H2O    B. H2SO4    C. KOH    D. K2SO3    E. K2SO4 Zadanie ID:2423

Kwas chlorowy(I) HClO należy do kwasów słabych. Jego stała dysocjacji wynosi 4·10−8. Stopień dysocjacji 0,01-molowego roztworu tego kwasu jest dużo mniejszy od 5%.

Oblicz, jaka część kwasu HClO nie uległa dysocjacji w roztworze o stężeniu 0,01 mol/dm3. Wynik wyraź w procentach z dokładnością do 0,1.Zadanie ID:3032

Kwas siarkowy(IV) dysocjuje dwustopniowo. 

I etap: H2SO3 ⇌ H+ + HSO3   
II etap: HSO3 ⇌ H+ + SO32–   

Wskaż prawidłową zależność między stałymi dysocjacji obu etapów.

a. KI = KII    b. KI > KII        a. KI < KIIZadanie ID:3126

Roztwór kwasu fluorowodorowego, którego stopień dysocjacji wynosi 5% rozcieńczono 10-krotnie.

Oblicz stopień dysocjacji tego kwasu po rozcieńczeniu.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl