Powrót
Zadanie ID:500

Stężony roztwór etanolu spala się na powietrzu bladoniebieskim płomieniem, natomiast zawarta w nim woda odparowuje podczas tego procesu. Ciepło spalania etanolu C2H5OH wynosi ΔH0=-1369kJ/mol a ciepło parowania wody ΔH0 = 44kJ/mol
Oblicz, ile ciepła wydzieli się podczas spalania 200 cm3 roztworu etanolu, który zawiera 5% masowych wody, a jego gęstość wynosi 0,8g/cm3.Zadanie ID:510

Po rozpuszczeniu 120g stałego NaOH wydzieliło się 133,5kJ ciepła.

Oblicz ciepło rozpuszczania NaOH w wodzie.

ΔH= ....................Zadanie ID:590

Podczas reakcji przebiegającej zgodnie z równaniem 
2H2S(g) + 3O2(g) = 2SO2(g) + 2H2O(g)
użyto substratów w ilościach stechiometrycznych i wydzieliło się 1103kJ ciepła

Oblicz. ile ciepła wydzieli się podczas spalania 100g siarkowodoru.Zadanie ID:594

Entalpia tworzenia dla reakcji  1/2 H2(g) + 1/2 Cl2(g) → HCl(g) wynosi -92kJ/mol.
Przeprowadzono reakcję rozkładu HCl.

Oblicz ile dm3 HCl uległo rozkładowi, jeśli dostarczono do układu 1480 kJ ciepła.Zadanie ID:845
Po spaleniu 4,4g propanu wydzieliło się 221,1kJ ciepła.
Oblicz, ile ciepła powstanie ze spalenia 44,8dm3 tego gazu (warunki normalne).


Zadanie ID:853

W wyniku reakcji 5 g cynku z siarką powstało 15,6 kJ ciepła.
Oblicz entalpię tworzenia siarczku cynku.

∆H0 =: ...........................Zadanie ID:870

Entalpia reakcji sodu z wodą wynosi ∆H0=-183kJ/mol sodu.
Oblicz ciepło reakcji 50g sodu z wodą.

ΔH= ...............Zadanie ID:880

Oblicz zmianę entalpii reakcji rozkładu 2g H2O2 zachodzącej zgodnie z równaniem

H2O2(c) → H2O(c) + 1/2 O2(g);     ΔH0 = -98.2 kJZadanie ID:958

Po spaleniu 0,5 g magnezu w tlenie wydzieliło się 12,37 kJ ciepła.

Oblicz wartość standardowej entalpii tworzenia tlenku magnezu.

ΔHo= ..............Zadanie ID:1168

W reaktorze zmieszano propan i butan w stosunku molowym 1:1. Zainicjowano reakcję spalania, która przebiegła zgodnie z równaniami:

C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O  ΔH=-2043kJ
2C4H10 + 13O2 → 8CO2 + 10H2O  ΔH=-5413kJ

Oblicz, ile ciepła wydzieli się po spaleniu 22,4dm3 mieszanki propanu i butanu odmierzonych w warunkach normalnych.Zadanie ID:1172

LPG to płynne paliwo gazowe stosowane do napędu samochodów. W zależności od temperatury zewnętrznej sporządza się mieszaninę o różnym składzie masowym. Zimowa mieszanka LPG składa się z 60% masowych propanu i 40% masowych butanu, natomiast letnia mieszanka ma proporcje odwrotne. Reakcje spalania, przebiegają zgodnie z równaniami:

C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O  ΔH=-2043kJ
2C4H10 + 13O2 → 8CO2 + 10H2O  ΔH=-5413kJ

Oblicz, ile ciepła wydzieli się po spaleniu 2 kg letniej mieszaniny LPG.

 Zadanie ID:1907
W wyniku reakcji 46g sodu z chlorem wydziela się 811kJ ciepła.
Oblicz standardową entalpię tworzenia chlorku sodu.

 Zadanie ID:2099

Oblicz, objętość metanu jaką należy spalić, aby wydzieliło się 1500kJ ciepła.
ΔHspalania metanu = -891kJ/mol w warunkach normalnych

Objętość metanu V = ....................................Zadanie ID:2302

Przeprowadzono reakcję 10g glinu z chlorem. Reakcja zaszła z wydajnością 80% i podczas niej wydzieliło się 206 kJ ciepła.

Oblicz standardową entalpię reakcji tworzenia chlorku glinu.

ΔH= ............Zadanie ID:2418

Podczas spalania 5g magnezu w tlenie wydzieliło się 123,8kJ ciepła. 

Napisz równanie termochemiczne tej reakcji.Zadanie ID:2440

Entalpia spalania tlenku węgla(II) wynosi -283 kJ/mol.
Oblicz, ile energii można otrzymać w wyniku spalenia 10 dm3 tlenku węgla(II) w warunkach normalnych.

Ilość energii: .........................
 Zadanie ID:3116

W wyniku reakcji 5,58g żelaza z nadmiarem tlenu powstał tlenek żelaza(III) i wydzieliło się 37,07kJ ciepła. Reakcja przebiegła z wydajnością 90%.

Oblicz entalpię tworzenia tlenku żelaza(III).

ΔH=.......................Zadanie ID:3132

Podczas reakcji rozkładu 146g chlorowodoru na wodór i chlor przebiegającej z wydajnością 100% do zbiornika reakcyjnego dostarczono 369,2 kJ ciepła.

Oblicz standardową entalpię tworzenia chlorowodoru.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl