Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:24

Energia aktywacji pewnej reakcji A → B wynosi 335 kJ/mol. Energia aktywacji reakcji odwrotnej B → A wynosi 295kJ/mol.

Określ efekt energetyczny reakcji AB

................................................... [egzotermiczna / endotermiczna]Zadanie ID:229

Na wykresie przedstawiono zmiany energii podczas przebiegu reakcji zachodzącej zgodnie ze schematem: A + B → AB
efekty energetyczne reakcji wykres 
Uzupełnij zdania wybierając właściwe określenia z nawiasów.

Wykres dotyczy reakcji ...................................................... (egzoenergetycznej / endoenergetycznej).

Zmiana energii E1 określa ................................................ (efekt energetyczny / energię aktywacji).

Zmiana energii E2 określa ................................................ (efekt energetyczny / energię aktywacji).Zadanie ID:500

Ciepło spalania etanolu C2H5OH wynosi1369kJ/mol.
Oblicz, ile ciepła wydzieli się podczas spalania 200 cm3 roztworu etanolu, który zawiera 5% masowych wody, a jego gęstość wynosi 0,8g/cm3.
 Zadanie ID:510

Po rozpuszczeniu 120g stałego NaOH wydzieliło się 133,5kJ ciepła.

Oblicz ciepło rozpuszczania NaOH w wodzie.Zadanie ID:519

entalpia zadania

Na wykresie I. przedstawiono profil energetyczny pewnej przemiany.

Wybierz wykres (II, III, IV, lub V), który przedstawia profil energetyczny tej samej przemiany, ale po wprowadzeniu katalizatora.Zadanie ID:590

Podczas reakcji
2H2S(g) + 3O2(g) = 2SO2(g) + 2H2O(g)
wydzieliło się 1103kJ ciepła

Oblicz. ile ciepła wydzieli się podczas spalania 100g siarkowodoru.Zadanie ID:594

Entalpia tworzenia dla reakcji  1/2 H2(g) + 1/2 Cl2(g) → HCl(g) wynosi -92kJ.

Przeprowadzono reakcję rozkładu HCl. Oblicz ile dm3 HCl uległo rozkładowi, jeśli dostarczono do układu 1480 kJ ciepła.Zadanie ID:845
Po spaleniu 4,4g propanu wydzieliło się 221,1kJ ciepła.
Oblicz, ile ciepła powstanie ze spalenia 44,8dm3 tego gazu (warunki normalne).


Zadanie ID:853

W wyniku reakcji 5 g cynku z siarką powstało 15,6 kJ ciepła.
Oblicz entalpię tworzenia siarczku cynku.

Entalpia tworzenia siarczku cynku: ...........................Zadanie ID:870

Entalpia reakcji sodu z wodą wynosi ∆H0=-183kJ/mol sodu.
Oblicz ciepło reakcji 50g sodu z wodą.Zadanie ID:875

Standardowa entalpia tworzenia wody w postaci gazowej wynosi ΔH0=-242kJ/mol.
Ciepło parowania wody ΔH0 = 44kJ/mol

Oblicz, ile ciepła wydzieli się podczas spalenia 10 dm3 wodoru w warunkach normalnych, gdzie produktem reakcji jest woda w ciekłym stanie skupienia.Zadanie ID:880

Oblicz zmianę entalpii reakcji rozkładu 2g H2O2 zachodzącej zgodnie z równaniem

H2O2(c) → H2O(c) + 1/2 O2(g);     ΔH0 = -98.2 kJZadanie ID:1168

W reaktorze zmieszano propan i butan w stosunku molowym 1:1. Zainicjowano reakcję spalania, która przebiegła zgodnie z równaniami:

C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O  ΔH=-2043kJ
2C4H10 + 13O2 → 8CO2 + 10H2O  ΔH=-5413kJ

Oblicz, ile ciepła wydzieli się po spaleniu 22,4dm3 mieszanki propanu i butanu odmierzonych w warunkach normalnych.Zadanie ID:1172

LPG to płynne paliwo gazowe stosowane do napędu samochodów. W zależności od temperatury zewnętrznej sporządza się mieszaninę o różnym składzie masowym. Zimowa mieszanka LPG składa się z 60% masowych propanu i 40% masowych butanu, natomiast letnia mieszanka ma proporcje odwrotne. Reakcje spalania, przebiegają zgodnie z równaniami:

C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O  ΔH=-2043kJ
2C4H10 + 13O2 → 8CO2 + 10H2O  ΔH=-5413kJ

Oblicz, ile ciepła wydzieli się po spaleniu 2 kg letniej mieszaniny LPG.

 Zadanie ID:1907
W wyniku reakcji 46g sodu z chlorem wydziela się 811kJ ciepła.
Oblicz standardową entalpię tworzenia chlorku sodu.

 Zadanie ID:2099

Oblicz, objętość metanu jaką należy spalić, aby wydzieliło się 1500kJ ciepła.
ΔHspalania metanu = -891kJ/mol w warunkach normalnychZadanie ID:2440

Entalpia spalania tlenku węgla(II) wynosi -283 kJ/mol.
Oblicz, ile energii można otrzymać w wyniku spalenia 10 dm3 tlenku wegla(II) w warunkach normalnych.

Ilość energii: .........................
 Powrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.