Powrót
Zadanie ID:501

Sporządzono ogniwo składające się z dwóch półogniw: srebrowego zanurzonego w roztworze azotanu(V) srebra(I) (E0=+0,8V) i chromowego zanurzonego w roztworze azotanu(V) chromu(III) ( E0=-0,71V),

Uzupełnij zdania właściwymi określeniami z nazwiasów.

1. Elektrony przemieszczają się w przewodniku łączącym te półogniwa od elektrody ...... (Ag / Cr) do elektrody ..... (Ag / Cr).
2. Dodatnim biegunem ogniwa jest elektroda ...........(Ag / Cr), która nazywa się ...........(anodą / katodą).
3. Proces redukcji zachodzi na elektrodzie ...........(Ag / Cr).
4. SEM tego ogniwa wynosi ...................

 Zadanie ID:513

W ogniwie zachodzi reakcja chemiczna przedstawiona równaniem:
Sn + Cu2+ → Sn2+ + Cu
E0 Sn2+|Sn = -0,14V, E0 Cu2+|Cu = +0,34V

1. Zaprojektuj to ogniwo i narysuj jego schemat
...................................................................................

2. Oblicz wartość SEM tego ogniwa: .........................

3. Napisz schemat półogniwa, na którym zachodzi utlenianie:
..................Zadanie ID:538

a) Uzupełnij schemat ogniwa odpowiednimi wzorami chemicznymi i nazwami, jeśli anodą jest elektroda niklowa.

Ni, Al, Bi, Ni(NO3)2(aq), Al(NO3)3(aq), Bi(NO3)3(aq), anoda, katoda, ogniwo
ogniwo galwaniczne

b) Napisz symbol metalu, z którego zbudowana jest elektroda zmniejszająca swoją masę podczas pracy ogniwa.

Symbol metalu: ..........Zadanie ID:554

Zbudowano ogniwo z półogniw: półogniwa ołowianego zanurzonego w roztworze azotanu(V) ołowiu(II) i półogniwa srebrowego zanurzonego w roztworze azotanu(V) srebra. Ich potencjały standardowe wynoszą:  EPb/Pb2+ = -0,14V i   EAg/Ag+ = 0,80V

1. Oblicz SEM tego półogniwa
SEM = ..........................................

2. Uzupełnij zdania.
Podczas pracy ogniwa w półogniwie Pb/Pb2+ stężenie azotanu(V) ołowiu(II) ................... (zwiększa się / zmniejsza się / nie ulega zmianie)
Przez klucz elektrolityczny tego ogniwa przechodzą ............................. (elektrony / jony Pb2+ / jony Ag+ / jony NO3).Zadanie ID:555

SEM ogniwa, w którym zachodzi reakcja  Zn + 2Ag+ → Zn2+ + 2Ag wynosi 1.56 V. Potencjał standardowy półogniwa Ag/Ag+ wynosi 0.80 V,

1. Oblicz potencjał standardowy półogniwa Zn/Zn2+

Eo Zn/Zn2+. = ....................

2. Uzupełnij zdania.
W trakcie trwania reakcji elektrodowej w powyższym ogniwie masa elektrody cynkowej ....................... (wzrasta / maleje / nie ulega zmianie).
Ag jest ..................... (silniejszym / słabszym) ........................... (utleniaczem / reduktorem) niż Zn.Zadanie ID:556

Określ, które z podanych reakcji mogą zajść samorzutnie.

A. Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+  
B. Mg2+ + Zn → Mg + Zn2+  
C. 2Cr3+ + 3Co → 2Cr + 3Co2+  
D. 2Sb3+ + 3Sn → 2Sb + 3Sn2+  Zadanie ID:575

Poniżej przedstawiono fragment szeregu elektrochemicznego metali

Elektroda Reakcja elektrodowa Potencjał standardowy Eo[V]
Zr4+/Zr Zr4+ + 4e  ⇄ Zr −1,550
Bi3+/Bi Bi3+ + 3e  ⇄ Bi +0,317

źródło: Tablice chemiczne W.Mizerski, Adamantan, wyd.V.zaktualizowane 2008.

1. Napisz sumaryczne równanie w formie skróconej jonowej reakcji, jaka zajdzie w ogniwie zbudowanym z podanych elektrod.

2. Uzupełnij zdanie.
W półogniwach elektrodę dodatnią zawsze stanowi półogniwo o .................... (niższym / wyższym / zerowym) potencjale standardowym.Zadanie ID:630

W ogniwie zachodzi reakcja zgodnie z równaniem:
Sn + Pb2+ → Sn2+ + Pb

1. Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji.

Utlenianie: ................................................
Redukcja: .................................................

2. Napisz schemat powyższego ogniwa. 

Schemat ogniwa: .....................................

3. Uzupełnij zdanie.
Elektrony w tym ogniwie przechodzą od .......... (cyny / ołowiu) do ............ (cyny / ołowiu) przez ................... (przewodnik metaliczny / klucz elektrolityczny)Zadanie ID:631

Sporządzono ogniwo przedstawione schematem
Al|Al3+ || Zn2+|Zn    E˚ = 0,92 V SEM, w którym cynk pełni rolę katody.
Potencjał standardowy półogniwa Zn|Zn2+ wynosi  –0.76 V,

1. Oblicz potencjał standardowy półogniwa Al|Al3+ .
Eo Al|Al3+ .= ......................................

2. Z podanych niżej półogniw wybierz to, które w połączeniu z półogniwem Zn2+|Zn utworzy ogniwo o najwyższej wartości SEM.

Cu|Cu2+ , Fe|Fe2+ , Pb|Pb2+ , Mg|Mg2+: .......................................Zadanie ID:636

Spośród podanych reagentów przedstawionych symbolami Mn, Cr3+, Cd, Sn2+  wybierz najsilniejszy utleniacz i najsilniejszy reduktor.

Najsilniejszy utleniacz: ..................

Najsilniejszy reduktor: ...................Zadanie ID:980

Zbudowano ogniwo złożone z półogniwa Pb|Pb2+  Eo=-0,14V i pewnego ogniwa metalicznego. SEM tego ogniwa wynosi 2,22V.

1. Oblicz potencjał tego półogniwa

Eo= .............................

2. Określ, jakiego metalu użyto do budowy drugiego półogniwa i napisz równanie reakcji, jakie zachodzi na tym półogniwie..

Równanie reakcji: ...........................................................................Zadanie ID:1681

Sporządzono ogniwo składające się z dwóch półogniw  Cu|Cu2+   E0 =+0,34V  i  Al|Al3+ E0 =-1,66V,

1. Napisz schemat tego ogniwa.
..............................................

2. Uzupełnij zdania właściwymi określeniami z nawiasów.

a. Elektrony przemieszczają się w przewodniku łączącym te półogniwa od elektrody ...... (Cu / Al) do elektrody ..... (Cu / Al).
b. Dodatnim biegunem ogniwa jest elektroda ...........(Cu / Al), która nazywa się ...........(anodą / katodą).Zadanie ID:1870

Zbudowano ogniwo z półogniw
Fe|Fe2+      E0=-0,44V            Al|Al3+        E0=-1,66V

a) Napisz schemat ogniwa
.......................................................................................................

b) Napisz równania reakcji elektrodowych.
Na anodzie ................................................................
Na katodzie .................................................................

c) Napisz równanie sumaryczne
.....................................................................................

d) Oblicz SEM ogniwa
SEM = ...........................Zadanie ID:1994

Sporządzono ogniwo składające się z półogniw
Ni|Ni2+   E0=-0,22V           Fe | Fe2+   E0=-0,44V

a) Napisz schemat ogniwa
.......................................................................................................

b) Napisz równania reakcji elektrodowych.
Na anodzie ................................................................
Na katodzie .................................................................

c) Napisz równanie sumaryczne
.....................................................................................

d) Oblicz SEM ogniwa
SEM = ...........................
 Zadanie ID:2035

Zbudowano ogniwo cynkowo-niklowe
1. Napisz schemat ogniwa
.......................................................................................................

2. Napisz równania reakcji elektrodowych.
Na anodzie ................................................................
Na katodzie .................................................................

3. Napisz równanie sumaryczne
.....................................................................................

4. Oblicz SEM ogniwa
SEM = ...........................
 Zadanie ID:2442

Zbudowano ogniwo złożone z elektrod:
Ti3+/Ti (E0=-1,37V)
Co2+/Co (E0=-0,28V).

Wybierz właściwe odpowiedzi.

1. Proces redukcji 
A. zachodzi na elektrodzie Ti.
B. zachodzi na elektrodzie Co.
C. nie zachodzi na żadnej elektrodzie
D. zachodzi na obu elektrodach

2.
A. Anodą w tym ogniwie jest elektroda Ti.
B. Anodą w tym ogniwie jest elektroda Co.
C. W tym ogniwie nie ma anody.
D. W tym ogniwie anodami są obie elektrody.Zadanie ID:2940

Uzupełnij.

W ogniwie galwanicznym przedstawionym schematem
Cd(s)|Cd(NO3)2(aq)||Cu(NO3)2(aq)|Cu(s)  

a) elektrony oddają ......... a pobierają je ..............

b) utleniaczem jest ............

c) aniony azotanowe(V) przemieszczają się w kierunku od elektrody ...... do elektrody ......Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl