Powrót
Zadanie ID:25

Do 500 cm3 roztworu siarczanu(VI) sodu o gęstości 1,1 g·cm–3 dodano wodę i otrzymano 1200 cm3 roztworu o stężeniu 0,2 mol·dm–3.
Oblicz stężenie procentowe roztworu siarczanu(VI) sodu przed rozcieńczeniem. Wynik podaj z dokładnością 0,1.Zadanie ID:514

Oblicz, w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać wodę i roztwór kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 70% i gęstości 1,6g/cm3, aby otrzymać roztwór o stężeniu 10%.

Vwoda : Vkwas = ................Zadanie ID:516

Z 200g roztworu KNO3 o stężeniu 20% odparowano 50g wody a następnie obniżono temp. roztworu do 20oC. Wykonaj odpowiednie obliczenia, aby sprawdzić, czy w ten sposób można otrzymać roztwór nasycony.

Rozpuszczalność KNO3 wynosi 31,6g/100g wody w temp.20oC.Zadanie ID:580

Oblicz, ile dm3 wody należy dodać do 2 dm3 roztworu HCl aby otrzymać stężenie 5 razy mniejsze.

 Zadanie ID:857

Oblicz, ile gramów wody należy odparować z 250g roztworu o stężeniu 10%, aby otrzymać roztwór o stężeniu 35%.Zadanie ID:2171 Do 40g roztworu chlorku sodu o stężeniu 50% dodano wody i otrzymano 200g roztworu.

Oblicz stężenie chlorku sodu w otrzymanym roztworze.Zadanie ID:2360

Do 20g roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 40% (d=1,43 g/cm3) dodano 25cm3 wody.

Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu.Zadanie ID:2445

Po zmieszaniu 1200g wody i 800g roztworu kwasu azotowego(V) o stężeniu 10% otrzymano roztwór o gęstości 0,9 g/cm3.

Oblicz stężenie procentowe i molowe powstałego roztworu.

Stężenie procentowe: .................

Stężenie molowe: ........................Zadanie ID:2456

Oblicz objętość wody,  jaką należy dodać do  100 cm3 roztworu KOH o stężeniu 40% i gęstości 1,4 g/cm3, aby otrzymać roztwór o stężeniu 10%. Wynik podaj w dm3.

Objętość wody: .........Zadanie ID:2457

Oblicz objętość roztworu węglanu potasu o stężeniu 50% i gęstości 1,54 g/cm3, jaką należy dodać do wody, aby powstało 200g roztworu, w którym zawartość węglanu potasu wynosi 5%.

Objętość roztworu: .................Zadanie ID:2459

Oblicz objętość wody, jaką należy zmieszać z 100 cm3 roztworu kwasu siarkowego (VI) o stężeniu 80% i gęstości 1,73 g/cm3, aby uzyskać roztwór o stężeniu 10%.

Objętość wody: .................Zadanie ID:2460

Należy sporządzić 500cm3 kwasu azotowego(V) o stężeniu 2 mol/dm3,  dysponując wodą i roztworem tego kwasu o stężeniu 50% i gęstości 1,3g/cm3.

Oblicz objętość kwasu 50%-owego i objętość wody, jaką należy przygotować.

Dokładność obliczeń: 0,1.

Objętość kwasu: ............

Objętość wody: .............

 

 Zadanie ID:2461

Z 3 dm3 20% roztworu azotanu(V) sodu o gęstości 1,1g/cm3 odparowano 1 dm3 wody.

Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu.

Stężenie molowe: .......................Zadanie ID:2464

Sporządzono roztwór KOH. Następnie dodano do niego jeszcze 50g KOH, w wyniku czego masa roztworu wzrosła do 500g a stężenie do 30%.

Oblicz stężenie roztworu wyjściowego. Dokładność obliczeń: 0,1.

Stężenie procentowe roztworu wyjściowego: ................Zadanie ID:2468

Oblicz ile gramów siarczku sodu należy dodać do 120 g 5% roztworu tej soli, aby otrzymać roztwór o stężeniu 20%.Zadanie ID:2469

Oblicz objętość wody, jaką należy dodać do 500g 20% roztworu, aby otrzymać roztwór o stężeniu 5%.Zadanie ID:2480

Z 200cm3 2,7-molowego roztworu chlorku potasu o temp. 20oC mającego gęstość 1,12g/cm3 odparowano 20cm3 wody. Rozpuszczalność chlorku potasu w temp.20oC wynosi 34g/100g wody 

Określ, czy otrzymana mieszanina jest jednorodna, czy niejednorodna. Odpowiedź uzasadnij.

Otrzymana mieszanina jest ............................................

Uzasadnienie: ...............................................................Zadanie ID:2516

Do 250 cm3 roztworu azotanu(V) sodu o gęstości 1,1 g·cm–3 dodano wodę i otrzymano 800 cm3 roztworu o stężeniu 0,15 mol·dm–3.
Oblicz stężenie procentowe wyjściowego roztworu azotanu(V) sodu. Wynik podaj z dokładnością 0,1.Zadanie ID:3103

Oblicz objętość roztworu NaOH o stężeniu 1mol/dm3, jaką należy użyć do przygotowania 20cm3 roztworu NaOH o stężeniu 0,4mol/dm3.Zadanie ID:3128

Oblicz, ile g roztworu HNO3 o stężeniu 90% należy dodać do 100cm3 wody, aby otrzymać roztwór tego kwasu o stężeniu 5,62mol/dm3 i gęstości 1,18g/cm3.

d H2O=1g/cm3  Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl