Powrót
Zadanie ID:213

Uzupełnij arkusz doświadczenia.

Dośw. Porównanie aktywności metali: cyny i miedzi.

Odczynniki: Cu, Sn, CuCl2(aq), SnCl2(aq)  

Schemat doświadczenia:
...............................................

Obserwacje:
...............................................

Skrócone jonowe równania reakcji.
..............................................

Wniosek:
.............................................Zadanie ID:286

Wybrane metale zostały uszeregowane wg wzrastającej aktywności: Cu, Pb, Zn.

1. Napisz symbol najsilniejszego utleniacza spośród jonów Cu2+, Pb2+, Zn2+ : ..............

2. Napisz symbol najsilniejszego reduktora spośród metali Cu, Pb, Zn : ..............Zadanie ID:621

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie. W pierwszym naczyniu nastąpiło odbarwienie roztworu i pokrycie metalu X czerwonym nalotem a w drugim nie zaobserwowano objawów reakcji.

reakcje metali z solami

Poniżej przedstawiono symbole różnych pierwiastków.
Ag, Cr, Zn, Pb. Cd

Wybierz symbol metalu X, który został użyty w doświadczeniu i napisz skrócone jonowe równanie reakcji, jaka zaszła w pierwszym naczyniu.Zadanie ID:655

Na podstawie poniższych równań reakcji uporządkuj metale (Ru, Nb, Pd) wg ich malejącej aktywności.

2Nb + 3RuBr2 → 2NbBr3 + 3Ru
2Nb + 3PdBr2 → 3NbBr3 + 3Pd
Ru + PdBr2 → RuBr2 + Pd

......... > ....... > .......Zadanie ID:733

Poniżej podano symbole różnych metali..

Ca, Na, Mg, Al, Zn, Cu, Fe

Napisz symbole tych metali, które ulegają pasywacji tlenkowej w stężonym kwasie siarkowym(VI).

.................................................Zadanie ID:749

   Uzupełnij równania reakcji lub napisz, że reakcja nie zachodzi.

I. Zn + CuSO4 → ....................................

II. Fe + CrCl3 → .....................................

III. Cu + Cu(NO3)2 → ............................

IV. Ni + 2AgNO3 → ...............................Zadanie ID:750

   Do roztworu chlorku cyny(II) włożono płytkę żelazną o masie 500g. Po reakcji płytkę przemyto,wysuszono i zważono. Masa płytki zwiększyła się o 1g.

Oblicz masę cyny, która osadziła sie na płytce.Zadanie ID:762

   Dokończ równania reakcji lub napisz, że reakcja nie zachodzi.

Al + H2SO4(stęż.) → ......................................................................

Ag + HNO3(rozc.) → ......................................................................

Zn + H2SO4(rozc.) → ......................................................................Zadanie ID:779

Dokończ równania reakcji lub napisz, że reakcja nie zachodzi.

Al + HNO3(stęż.) → ..................................

Ag + HNO3(stęż.)  → ................................

Al + H2SO4(rozc.) → .................................

Ag + H2SO4(rozc.) → ..............................Zadanie ID:852

Uzupełnij tabelę: wpisz obserwacje i skrócone równanie jonowe lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi.

Doświadczenie Obserwacje Równanie jonowe skrócone
Do roztworu AgNO3 dodano blaszkę miedziową    
Do roztworu ZnCl2 dodano blaszkę miedziową    
Do roztworu AuCl3 dodano blaszkę miedziową    
Do roztworu MgCl2 dodano blaszkę miedziową    

 Zadanie ID:957

   Blaszkę cynkową o masie 50 g zanurzono w wodnym roztworze Cu(NO3)2. Po pewnym czasie blaszkę wyjęto z roztworu, osuszono i zważono. Jej masa wyniosła 49 g. W opisanym doświadczeniu zaszła reakcja opisana równaniem:
Cu2+ + Zn → Cu + Zn2+
Oblicz, ile gramów miedzi wydzieliło się w czasie doświadczenia.
Obliczenia wykonuj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.Zadanie ID:1030

Sporządzono dwa roztwory soli: I. AgNO3 i   II. ZnCl2. Do każdego roztworu włożono blaszkę miedziową. Zaobserwowano, że w roztworze I. miedziana blaszka pokryła się osadem a w roztworze II. nie zaszły żadne zmiany.

Uzupełnij zdanie.
Reakcja zaszła tylko w roztworze I., ponieważ .....................................................Zadanie ID:1058

Do roztworu azotanu(V) ołowiu(II) włożono płytkę cynkową.
Uzupełnij zdanie wybierając określenie z nawiasu:

Masa płytki ............................. ( wzrosła / zmalała / nie zmieniła się )

Napisz odpowiednie równanie reakcji w formie jonowej skróconej lub napisz, że reakcja nie zachodzi.
........................................Zadanie ID:1175

18 Metale biorące udział w reakcjach przedstawionych poniższymi równaniami uszereguj według malejącej aktywności.

1. Zn + Fe2+ → Zn2+ + Fe
2. Fe2+ + Mn → Fe + Mn2+
3. Mn + Zn2+ → Mn2+ + ZnZadanie ID:1207

Do roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) włożono płytkę cynkową.

1. Zapisz obserwacje tego doświadczenia.

2. Zapisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, jeśli taka zaszła.

3. Uzupełnij zdanie wybierając z nawiasu właściwe określenie.

Po doświadczeniu stwierdzono, że masa płytki (nie zmieniła się / wzrosła /zmalała)Zadanie ID:1624

Zapoczątkowano doświadczenie przedstawione na schemacie
reaktywność metali
Po pewnym czasie doświadczenie przerwano. Metal wyjęto, osuszono i zważono. Okazało się, że jego masa jest niższa, niż przed doświadczeniem.

Spośród niżej podanych wybierz symbol metalu X, który został użyty w doświadczeniu.

Ag • Cu • Fe • Zn •  Mg

Symbol metalu: ...Zadanie ID:1671

   Do czterech probówek zawierających roztwory soli
I. CrCl3,   II. MnCl3,   III. MgCl2,    IV. SnCl2
dodano metaliczny cynk.

Napisz równania reakcji, które zaszły w tych probówkach, w których otrzymano chlorek cynku.
Określ rolę cynku w tych reakcjach (utleniacz / reduktor).


 Zadanie ID:1673

Do roztworu azotanu(V) srebra włożono płytkę cynkową o masie 200g. Po pewnym czasie płytkę wyjęto i zważono. Masa płytki wynosiła 275,2g.
Oblicz masę srebra, która pokryła płytkę cynkową.

Masa srebra: ...........................
 

 Zadanie ID:2130 Spośród poniższych wybierz symbole tych pierwiastków, które nie reagują ze stężonym kwasem azotowym(V) z powodu pasywacji.

Mg, Al, Cu, Ag, Fe, Au, Zn, Ca, Cr


Zadanie ID:2136

Do probówek z różnymi kwasami wprowadzono metale:

I. Miedź do stężonego kwasu azotowego(V)
II. Glin do stężonego kwasu siarkowego(VI)

Napisz równania reakcji, lub napisz, że reakcja nie zachodzi.
Napisz wszystkie obserwacje
.

Probówka I: ...............................................
Obserwacje:...............................................

Probówka II: ..............................................
Obserwacje:...............................................Zadanie ID:2150

Do roztworu azotanu(V) srebra(I) włożono płytkę niklową. Po zakończeniu doświadczenia płytkę wyjęto, osuszono i zważono. Stwierdzono przyrost jej masy o 5g.

Oblicz masę srebra, jaka wydzieliła się na płytce.Zadanie ID:2347

   W roztworze chlorku cyny(II) zanurzono płytkę niklową.
reakcje metali w roztworach soli

Wybierając odpowiednie określenia z niżej podanych uzupełnij zdanie tak, aby było ono prawdziwe.

A. zwiększyła się    B. zmniejszyła się     C. nie uległa zmianie
1. zaszła   2. nie zaszła

Masa płytki ......... (A/B/C) , ponieważ ................... (1/2) reakcja chemiczna.Zadanie ID:2375

Do dwóch probówek zawierających siarczan(VI) miedzi(II) włożono:
do probówki I: blaszkę srebrną
do probówki II: blaszkę cynkową.

Napisz obserwacje:
Probówka I: .......................................................
Probówka II: ......................................................

Napisz cząsteczkowe równanie reakcji
Probówka I: .......................................................
Probówka II: ......................................................Zadanie ID:2381

Uzupełnij zdania na podstawie równań reakcji
2In + 3CuBr2 → 3Cu + 2InBr3  
Cu + InBr3  → reakcja nie zachodzi

1. Ind jest .............. (słabszym / silniejszym) .................... (utleniaczem / reduktorem) niż miedź.
2. Potencjał redukcyjny Eo In/In3+ jest ..................... (większy / mniejszy) niż potencjał Eo Cu/Cu2+.  
3. Cu2+ jest .................. (słabszym/silniejszym) .................. (utleniaczem / reduktorem) niż In3+.
 Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.