Powrót
Zadanie ID:108

Określ, który zestaw (które zestawy) można użyć do zbierania wodoru otrzymanego w doświadczeniach.
Przy wybranym zestawie napisz, jakie właściwości wodoru umożliwiają jego zastosowanie.

otrzymywanie wodoru zestaw laboratoryjny

A. Tak/Nie ..............................................

B. Tak/Nie ..............................................

C. Tak/Nie ..............................................

D. Tak/Nie ..............................................Zadanie ID:148

Spośród podanych niżej substancji wybierz te, które można użyć do odkwaszania gleby.
chlorek wapnia, tlenek wapnia, azotan(V) wapnia, siarczan(VI) wapnia, węglan wapnia


Wybrane substancje: ........................................................

Zapisz jonowe, skrócone równania reakcji przedstawiające proces odkwaszania gleby po posypaniu jej każdą z wybranych substancji.

Równania reakcji:

.........................................................................
 Zadanie ID:299

  Skały wapienne pod wpływem kwaśnych deszczów ulegają wietrzeniu.

Napisz równanie reakcji w formie jonowej tego procesu. Jako główny czynnik wietrzenia uwzględnij wodę opadową z zawartością tlenku węgla(IV).

Jonowe równanie reakcji: .................................................................................Zadanie ID:406

Wykonano doświadczenie mające na celu identyfikację skały wapiennej.

Spośród niżej podanych odczynników wybierz ten, który użyto do doświadczenia i uzupełnij schemat
wodorotlenek wapnia(aq), kwas, węglowy, chlorek sodu(aq), kwas chlorowodorowy, wodorotlenek sodu(aq)

Wybrany odczynnik: ...............................................

Napisz cząsteczkowe równanie reakcji jaka zaszła w probówce i  obserwacje.

Równanie reakcji: ..................................................................................

Obserwacje ..................................................................................................................................Zadanie ID:431

Twardość wody przemijająca jest spowodowana przez wodorowęglany wapnia i magnezu. Można ją łatwo usunąć z wody przez zagotowanie wody.
Napisz w formie cząsteczkowej równanie przedstawiające usunięcie twardości przemijającej wody pochodzącej od wodorowęglanu wapnia.

...............................................

Twardość trwała wody jest spowodowana przez siarczany(VI) i chlorki magnezu i wapnia. Usuwa się ją dodając sody (węglanu sodu)
Napisz w postaci jonowej skróconej rówanie reakcji zachodzące podczas usuwania chlorku magnezu za pomocą sody.

................................................Zadanie ID:877

Do roztworu wodorowęglanu sodu dodano kwas solny.

Napisz równanie reakcji, jaka zaszła i obserwacje.

Równanie reakcji ......................................................

Obserwacje ...............................................................Zadanie ID:1213

Napisz równanie reakcji zachodzącej podczas twardnienia gipsu.Zadanie ID:1431

Do probówki z wodą dodano sód.

a) Napisz równanie reakcji w postaci jonowej, jaka zaszła w probówce.
równanie reakcji: .......................................

b) Określ, czy jest to reakcja utleniania-redukcji 
........... (TAK /NIE)

c) Uzupełnij zdanie wpisując odpowiednie określenie 
Po odparowaniu wody otrzymano stały produkt reakcji, który ma budowę ....................... (kowalencyjną / jonową / cząsteczkową)

d) Czy podane określenia dotyczą omawianej reakcji?
- roztwór zmętniał .......... (TAK / NIE)
- sód ma gęstość mniejszą od gęstości wody .......... (TAK / NIE)
- roztwór zmienił barwę na malinową .......... (TAK / NIE)
- wydzielił się biały osad .......... (TAK / NIE)
- wydzielił się gaz .......... (TAK / NIE)
- sód ma własności utleniające .......... (TAK / NIE)Zadanie ID:2292

Wybierz właściwe określenia, aby poniższe zdanie było prawdziwe.

Magnez może być

A. tylko reduktorem ponieważ 1.występuje na stopniu utlenienia 0
B. tylko utleniaczem 2. może podwyższyć lub obniżyć swój stopień utlenienia
C. reduktorem lub utleniaczem 3. występuje na najwyższym stopniu utlenienia
4. może podwyższyć swój stopień utlenienia


Zadanie ID:3033

Napisz równania reakcji

a) wodorku litu z wodą.

b) spalania sodu w tlenie

c) sodu z wodorem

d) tlenku sodu z wodą.

e) potasu z wodą.

f) spalania potasu w tlenieZadanie ID:3037

Uzupełnij zdanie.

Aktywność chemiczna litowców .................... (wzrasta / maleje) wraz ze wzrostem liczby atomowej, ponieważ .................. 
 Zadanie ID:3061

Wybierz właściwą odpowiedź.

Wapń w reakcjach chemicznych
A. wykazuje właściwości tylko utleniające
B. wykazuje właściwości tylko redukujące
C. wykazuje właściwości utleniające lub redukujące w zależności od reagenta
D. nie ulega przemianom utleniania ani redukcjiZadanie ID:3062

Wykorzystując zbiór pierwiastków oznaczonych symbolami: Li, Na, K, Be, Mg, Ca napisz:

1. wzór tlenku pierwiastka, który ma właściwości amfoteryczne: .....................

2. symbol pierwiastka, który wykazuje największą odporność chemiczną: ..............

3. wzór wodorotlenku pierwiastka, którego roztwór służy do wykrywanoa tlenku węgla(IV): ............

4. symbol pierwiastka najbardziej aktywnego chemicznie: ............

 Zadanie ID:3063

Napisz skrócone, jonowe równania reakcji tlenku berylu

a) z kwasem chlorowodorowym

..............................................

b) z wodorotlenkiem sodu

..............................................Zadanie ID:3075

Azotki berylowców Me3N2 powstają w procesie ogrzewania metali w atmosferze azotu. Są to ciała stałe, bezbarwne, wydzielające amoniak w zetknięciu z wodą.
A.Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN 2002. 

1. Napisz równanie reakcji syntezy azotku magnezu.
.........................................

2. Napisz równanie reakcji azotku magnezu z wodą.
........................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl