Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:42

18 Spośród berylowców beryl ma największą tendencję do tworzenia związków kompleksowych, ponieważ ma najmniejszy promień i dlatego łatwo przyłącza ligandy.

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej wg schematu, wiedząc, że w reakcji dodatkowo wydziela się bezbarwny gaz.

Be — H3O+ → [Be(H2O)4]2+



Zadanie ID:108

Określ, który zestaw (które zestawy) można użyć do zbierania wodoru otrzymanego w doświadczeniach.
Przy wybranym zestawie napisz, jakie właściwości wodoru umożliwiają jego zastosowanie.

otrzymywanie wodoru zestaw laboratoryjny

A. Tak/Nie ..............................................

B. Tak/Nie ..............................................

C. Tak/Nie ..............................................

D. Tak/Nie ..............................................



Zadanie ID:148

Spośród podanych niżej substancji wybierz te, które można użyć do odkwaszania gleby.
chlorek wapnia, tlenek wapnia, azotan(V) wapnia, siarczan(VI) wapnia, węglan wapnia


Wybrane substancje: ........................................................

Zapisz jonowe, skrócone równania reakcji przedstawiające proces odkwaszania gleby po posypaniu jej każdą z wybranych substancji.

Równania reakcji:

.........................................................................
 



Zadanie ID:299

  Skały wapienne pod wpływem kwaśnych deszczów ulegają wietrzeniu.

Napisz równanie reakcji w formie jonowej tego procesu. Jako główny czynnik wietrzenia uwzględnij wodę opadową z zawartością tlenku węgla(IV).

Jonowe równanie reakcji: .................................................................................



Zadanie ID:406

Wykonano doświadczenie mające na celu identyfikację skały wapiennej.

Spośród niżej podanych odczynników wybierz ten, który użyto do doświadczenia i uzupełnij schemat
wodorotlenek wapnia(aq), kwas, węglowy, chlorek sodu(aq), kwas chlorowodorowy, wodorotlenek sodu(aq)

Wybrany odczynnik: ...............................................

Napisz cząsteczkowe równanie reakcji jaka zaszła w probówce i  obserwacje.

Równanie reakcji: ..................................................................................

Obserwacje ..................................................................................................................................



Zadanie ID:431

Twardość wody przemijająca jest spowodowana przez wodorowęglany wapnia i magnezu. Można ją łatwo usunąć z wody przez zagotowanie wody.
Napisz w formie cząteczkowej równanie przedstawiające usunięcie twardości przemijającej wody pochodzącej od wodorowęglanu wapnia.

...............................................

Twardość trwała wody jest spowodowana przez siarczany(VI) i chlorki magnezu i wapnia. Usuwa się ją dodając sody (węglanu sodu)
Napisz w postaci jonowej skróconej rówanie reakcji zachodzące podczas usuwania chlorku magnezu za pomocą sody.

................................................



Zadanie ID:588

Podane niżej wodorki zakwalifikuj do odpowiedniej grupy.
NaH, H2O, CaH2, NH3, CuH, SiH4, HCl

wodorki jonowe: ........................
wodorki kowalencyjne ...............
wodorki metaliczne ...................



Zadanie ID:704

   Do wody dodano potas.

Napisz obserwacje w tym doświadczeniu:

..........................................................................................................................

Napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej:

.........................................................................................................................



Zadanie ID:709

18Gal jest pierwiastkiem amfoterycznym i łatwo roztwarza się w wodorotlenkach litowców, przy czym wydziela się bezbarwny gaz.
Napisz skrócone jonowe równanie reakcji galu z wodorotlenkiem litowców. Jako liczbę koordynacyjną związku kompleksowego przyjmij 4.



Zadanie ID:781

Napisz równania reakcji nadtlenku potasu z wodą.

.................................................................



Zadanie ID:877

Do roztworu wodorowęglanu sodu dodano kwas solny.

Napisz równanie reakcji, jaka zaszła i obserwacje.

Równanie reakcji ......................................................

Obserwacje ...............................................................



Zadanie ID:1194

Napisz równanie chemiczne procesu zachodzącego wg schematu:

CO2  → Na2CO3



Zadanie ID:1200

Do wodnego roztworu węglanu potasu dodano wodny roztwór chlorku wapnia.

Napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej i w formie jonowej skróconej oraz opisz obserwacje.

Równanie reakcji cząsteczkowe: ..........................................................................................

Równanie reakcji jonowe skrócone: ....................................................................................

Obserwacje: ..............................................................................................................................



Zadanie ID:1213

Do probówki z nadtlenkiem wodoru dodano tlenek manganu(IV) a następnie u wylotu probówki umieszczono żarzące się łuczywko.

Zapisz obserwacje w tym doświadczeniu.

Zapisz równanie reakcji, jaka zaszła.

Określ, jaką rolę w reakcji spełnił tlenek manganu(IV).

 

Obserwacje .................................................

Równanie reakcji ..................................................

Tlenek manganu(IV) spełnił rolę ...................................



Zadanie ID:1663 Opisz, w jaki sposób można wykryć sód w roztworze chlorku sodu.


Zadanie ID:2138

Do probówki zawierającej wodę wprowadzono wodorek wapnia.
1. Napisz równanie reakcji, podaj obserwacje tego doświadczenia i odczyn powstałego roztworu.

Równanie reakcji ..........................................

Obserwacje ...................................................

2.  Odczyn powstałego roztworu zbadano za pomocą papierka uniwersalnego.
Określ barwę papierka uniwersalnego i odczyn.

Barwa papierka .....................................................

Odczyn .....................................................................



Zadanie ID:2162 Za pomocą równań reakcji napisz procesy przedstawione na schemacie.

Li —H2→...................—H2O→ ............................

Równanie reakcji I. .......................................................................

Równanie reakcji II. ......................................................................



Zadanie ID:2292

Wybierz właściwe określenia, aby poniższe zdanie było prawdziwe.

Magnez może być

A. tylko reduktorem ponieważ 1.występuje na stopniu utlenienia 0
B. tylko utleniaczem 2. może podwyższyć lub obniżyć swój stopień utlenienia
C. reduktorem lub utleniaczem 3. występuje na najwyższym stopniu utlenienia
4. może podwyższyć swój stopień utlenienia


Zadanie ID:2395

Podane niżej wodorotlenki ułóż według wzrastającej mocy
KOH, RbOH, NaOH

......................... < .......................... < ............................



Zadanie ID:2629

Masz do dyspozycji 4 związki: H2CO3,  HNO3, Na2CO3, NaNO3. 
Wybierz dwa z nich, które ze sobą reagują i ułóż odpowiednie równanie reakcji.

Równanie reakcji: ........................................



Powrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.