Powrót
Zadanie ID:80

Izomery funkcyjne to takie związki, które mają taki sam skład pierwiastkowy, lecz różne grupy funkcyjne.

Narysuj wzór związku, który jest izomerem funkcyjnym kwasu benzoesowego i podaj jego nazwę.

Wzór: ..........................

Nazwa: .......................Zadanie ID:109

W dwóch probówkach znajdują się:

propan-1-ol

propan-2-ol

Zaproponuj doświadczenie pozwalające odróżnić te dwa alkohole.Zadanie ID:506

Napisz równania reakcji przebiegających wg poniższego schematu,  określ typ reakcji i podaj nazwę produktu organicznego.

chlorocykloheksan —KOH, H2O → ...............—Al2O3, T. → ..................

 

Równanie reakcji I ...............................................

Typ reakcji .................... Nazwa produktu ..................

Równanie reakcji II ...............................................

Typ reakcji .................... Nazwa produktu ...................

 Zadanie ID:632

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji przedstawione schematami:

I. 2-bromobutan —KOH,H2O→ ..............................

II. 2-bromobutan —KOH,etanol→ ..............................Zadanie ID:677

  Narysuj wzór półstrukturalny związku powstałego w reakcji zachodzącej wg schematu
pochodne weglowodorw zadania

Podaj jego nazwę.Zadanie ID:961

Autodysocjacja to rodzaj dysocjacji elektrolitycznej, w której związek chemiczny rozpada się pod wpływem tych samych cząsteczek. Czysta woda ulega autodysocjacji zgodnie z równaniem
2H2O ⇄ H3O+ + OH

Napisz równanie autodysocjacji kwasu metanowego i metanolu.Zadanie ID:1405

Napisz równanie reakcji przebiegającej wg schematu:

zadania matura pochodne węglowodorów

 Zadanie ID:1410

Uzupełnij poniższy schemat ciągu reakcji wpisując wzory odpowiednich związków. Podaj nazwę końcowego produktu.

.......................—Cl2,światło→ ................... —KOH, H2O→ .................... —CuO→ C6H5–CHO

Nazwa produktu końcowego ..................................Zadanie ID:1422

Za pomocą wzorów półstrukturalnych uzupełnij schemat ciągu reakcji:

propanol —CuO, T.→ .......... —Cu(OH)2, T.→ ........... —CH3OH,H2SO4→ ..............

Podaj nazwę organicznego produktu końcowego.

Nazwa produktu końcowego ......................Zadanie ID:1429

Napisz równanie reakcji uwodnienia propynu. Podaj nazwę produktu.

Równanie reakcji..............................

Nazwa produktu ..............................Zadanie ID:1433

W wyniku reakcji hydratacji pent-2-yn utworzył dwa izomeryczne związki. Narysuj ich wzory półstrukturalne i podaj ich nazwy.

 

Wzór 1 .................................... Nazwa ................................

Wzór 2 .....................................Nazwa ................................

 Zadanie ID:1437

Za pomocą równań reakcji zapisz poniższy ciąg przemian

............ —-H2O, H+→ .............—CuO→ etanal —-Ag2O→ ................

 

Równanie I. ................................

Równanie II. ...............................

Równanie III ...............................Zadanie ID:1442

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji, w której bierze udział propan-2-ol i kwas 2-metylopropanowy w obecności kwasu siarkowego. Podaj nazwę tej reakcji.

 

Równanie reakcji ......................................

Nazwa reakcji ............................................

 Zadanie ID:2198 Za pomocą równań reakcji zapisz przemiany przedstawione schematem

Równanie I: octan sodu + HCl → A + B
Równanie II: A + NaOH → C + D

Równanie I: ...................................................................

Równanie II: ..................................................................Zadanie ID:2250

W wyniku trimeryzacji pewnego związku powstał produkt o wzorze
trimeryzacja

Napisz wzór półstrukturalny i podaj nazwę systematyczną i zwyczajową tego związku.


Wzór ...........................................

Nazwa systematyczna ........................................

Nazwa zwyczajowa ........................................Zadanie ID:2300

Zadanie.1. W wyniku ogrzewania cyklobutanonu w temp. 350oC rozkłada się on na etylen i keten. Keteny to nienasycone ketony z podwójnymi wiązaniami >C=C=O.

Napisz równanie rozkładu cyklobutanonu za pomocą wzorów półstrukturalnych z uwzględnieniem warunków reakcji oraz podaj nazwy systematyczne produktów.

Równanie reakcji: .....................................
Nazwy systematyczne: .............................

Zadanie.2. Cyklobutanon posiada dwa izomery o budowie łańcuchowej.
Narysuj ich wzory półstrukturalne i podaj ich nazwy systematyczne.

....................................................Zadanie ID:2317

Napisz równania reakcji zachodzących wg schematu

etanol → eten → 1,2-dibromoetan → etan-1,2-diol → glikolan soduZadanie ID:2770

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji przedstawione na schemacie:

eten —1.→ etanol —2.→ octan etylu —3.→ octan soduZadanie ID:3039

Uzupełnij wzorami połstrukturalnymi schemat ciągu reakcji

A — HCl → B — NaOH, H2O → C — KMnO4, H+ → D

A jest związkiem o nazwie but-2-en.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl