Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:55

  Kwas ortoborowy ma wzór H3BO3.

a. Określ: 

Typ hybrydyzacji atomu boru: ..................................

Kształt cząsteczki: ................................................

Liczba przestrzenna: ..............................................

b. Określ Prawda / Fałsz

W cząsteczce kwasu ortoborowego bor ma oktet elektronowy.   P/FZadanie ID:68

Narysuj wzór elektronowy kreskowy disiarczku węgla CS2 uwzględniając jej kształt.

......................................

Określ moment dipolowy cząsteczki disiarczku węgla.

Moment dipolowy jest .......................... [równy 0, większy do 0]

Określ liczbę wiązań σ i π w cząsteczce disiarczku węgla.Zadanie ID:69

Podane niżej związki uszereguj wg wzrastającego kąta między wiązaniami.

BCl3, NH3, CO2, CH4.Zadanie ID:72

Narysuj elektronowy kreskowy wzór cząsteczki wodorku glinu AlH3, i określ

a) liczbę przestrzenną ........................,

b) hybrydyzację atomu centralnego ......,

c) kształt cząsteczki ...........................Zadanie ID:296

orbitale chemia matura
   Na rysunku przedstawiono kształt orbitali

A. s         B. p        C. sp        D. sp2        E. sp3  

Wybierz właściwą odpowiedź.Zadanie ID:318

Wzór cząsteczki tritlenu O3 (ozonu) można przedstawić jako dwie struktury graniczne wynikłe z rezonansu.

O3 tritlen wz�r elektronowy

Określ typ hybrydyzacji centralnego atomu tlenu.Zadanie ID:770

Narysuj wzory elektronowe kreskowe i określ kształt cząsteczek SOCl2 i COCl2, w których S i C pełnią rolę atomów centralnych.Zadanie ID:778

Na rysunku przedstawiono fragment struktury przestrzennej pewnej odmiany alotropowej węgla.

odmiany alotropowe węgla

Podaj nazwę tej odmiany: .............................................

Uzupełnij zdania wybierając właściwe określenia z nawiasów.

Sieć krystaliczna w tej odmianie alotropowej zbudowana jest z atomów węgla połączonych ze sobą za pomocą .....................(silnych / słabych) ............................. (wiązań wodorowych, sił van der Waalsa, wiązań jonowych, wiązań kowalencyjnych, wiązań spolaryzowanych).
  Wszystkie atomy węgla w tej strukturze mają hybrydyzację ........... (sp, sp2, sp3)Zadanie ID:856

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki SCl2.

Określ typ hybrydyzacji atomu siarki i kształt czasteczki.Zadanie ID:923

Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu siarczanowego(VI) i określ:

a) liczbę przestrzenną .................................

b) typ hybrydyzacji atomu siarki ...................

c) kształt jonu ..............................................Zadanie ID:934

Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu siarczanowego(IV).


...........................................................

Określ liczbę przestrzenną .................................

Określ typ hybrydyzacji atomu siarki ...................

Określ kształt jonu ...............................................Zadanie ID:960

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki siarkowodoru z uwzględnieniem jej kształtu i określ:

a) liczbę przestrzenną .................................

b) typ hybrydyzacji atomu siarki ...................

Uzupełnij zdania.

Cząsteczka H2S ma kształt  ............................................... Przyczyną takiego kształtu jest ...........................................................Zadanie ID:962

Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu azotanowego(III) z uwzględnieniem jego kształtu i określ:

a) liczbę przestrzenną .................................

b) typ hybrydyzacji atomu azotu ...................

c) kształt jonu ...............................................Zadanie ID:966

Narysuj wzory elektronowe kreskowe cząsteczek tlenku węgla(IV) i tlenku siarki(IV) z uwzględnieniem ich kształtu.

Uzupełnij tabelę

Cząsteczka typ hybrydyzacji at. centralnego liczba przestrzenna kształt cząsteczki
tlenku siarki(IV)      
tlenku węgla(IV)      

Uzupełnij zdania tak, aby były one prawdziwe.

Kształt cząsteczek tlenku siarki(IV) jest ............................ [taki sam jak / inny niż ] cząsteczki tlenku węgla (IV), ponieważ .............................

Tlenek siarki(IV) i tlenek węgla(IV) mają niskie temperatury topnienia (odpowiednio -72oC i -56,6oC). Jest to spowodowane tym, że w kryształach tych substancji występują ................................ [sillne / słabe] ......................... [wiązania kowalencyjne / wiązania jonowe / wiązania spolaryzowane / wiązania wodorowe / siły van der Waalsa ]Zadanie ID:971

Do podanych modeli cząsteczek dobierz wzory chemiczne i określ typ hybrydyzacji atomu centralnego.
Wzory: SO2, SO3, CH4, CS2, PCl3

Modele hybrydyzacja modele cząteczek
Wzór cząsteczki          
Typ hybrydyzacji          

 Zadanie ID:996

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki amoniaku z uwzględnieniem jej kształtu i określ:
a) liczbę przestrzenną ......................................
b) typ hybrydyzacji atomu azotu .......................
c) ilość orbitali zhybrydyzowanych: .................
d) ilość niewiążących par elektronowych: .....
e) kształt cząsteczki ............................................
f) liczbę wiązań 
σ .....  π ......Zadanie ID:1000

Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu trioksoboranowego BO33– z uwzględnieniem jego kształtu i określ:


a) liczbę przestrzenną .................................

b) typ hybrydyzacji atomu boru ...................

c) kształt cząsteczki ...................................Zadanie ID:1013

a) Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki chlorku boru z uwzględnieniem jej kształtu.

b) Określ liczbę przestrzenną .................................

c) Określ typ hybrydyzacji atomu boru ...................

d) Określ kształt cząsteczki ...............................................Zadanie ID:1068

kształt orbitali zadania
   Na rysunku przedstawiono kształt orbitali

A. s         B. p        C. sp        D. sp2        E. sp3  

Wybierz właściwą odpowiedź.Zadanie ID:1170

Narysuj wzór elektronowy jonu CO32− i określ typ hybrydyzacji atomu centralnego.Zadanie ID:1245

Narysuj wzór elektronowy kreskowy i określ kształt cząsteczki CH2Cl2.Wzór: ....................................................

Kształt cząsteczki ..............................
 Zadanie ID:1362

Cząsteczka tlenku azotu (IV) jest rodnikiem, co oznacza, że ma jeden niesparowany elektron.

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki NO2 uwzględniając jej kształt i określ hybrydyzację atomu azotu.Zadanie ID:1404

Narysuj wzór elektronowy kreskowy kationu amonowego NH4+, określ typ hybrydyzacji atomu azotu i kształt cząsteczki.

Wzór elektronowy: ...............................................

Typ hybrydyzacji atomu azotu: ...........................

Kształt cząsteczki: ...............................................

 

 Zadanie ID:1557

Na rysunku przedstawiono niepełny wzór elektronowy cząsteczki HN3.

wzory elektronowe

Uzupełnij wzór rysując odpowiednie wiązania i pary elektronowe.

  Określ typ hybrydyzacji środkowego atomu azotu. ...............................Zadanie ID:1558

Na rysunku przedstawiono niekompletny wzór elektronowy kreskowy dla cząsteczki CH2N2, na którym zostały zaznaczone wiązania σ.

zadania

Uzupełnij wzór elektronowy dopisując pozostałe wiązania i pary elektronowe.Zadanie ID:1968

Dla cząsteczki nadtlenku wodoru H2O2:

a) narysuj wzór elektronowy kreskowy

...................................................

b) określ typ hybrydyzacji atomów tlenu: ....................

c) wyznacz liczbę przestrzenną dla atomu tlenu ................

d) określ liczby wiązań:
         - kowalencyjnych: .......
         - spolaryzowanych ......
         - jonowych: ................
         - koordynacyjnych: .....


 Zadanie ID:2180

 

Dla cząsteczki kwasu jodowego(I)

a) narysuj wzór elektronowy kreskowy uwzględniając jej kształt.
b) określ typ hybrydyzacji atomu tlenu
c) określ kształt cząsteczki

Wzór elektronowy ....................................................................

Typ hybrydyzacji atomu tlenu .............

Kształt cząsteczki ...............................

Uzupełnij zdanie wybierając właściwe określenie z nawiasu.

Moment dipolowy cząsteczki kwasu jodowego jest .................................... [równy 0, większy od 0].
 

 Zadanie ID:2238

Napisz wzór elektronowy kreskowy z uwzględnieniem kształtu jonu azotanowego(V) i określ typ hybrydyzacji azotu.


Wzór elektronowy kreskowy ..............................................................

Typ hybrydyzacji azotu ........................Zadanie ID:2243

Wybierz właściwe odpowiedzi, aby zdanie było prawdziwe.

Cząsteczka tlenku węgla(IV)

1. jest polarna ponieważ A. ma wiązania spolaryzowane
B. jej moment dipolowy wynosi 0
2. nie jest polarna C. nie zawiera wiązań spolaryzowanych
D. ma budowę liniową

 Zadanie ID:2260

 

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki kwasu fosforowego(V).
Napisz symbol atomu, który jest donorem i symbol atomu, który jest akceptorem pary elektronowej wiązania koordynacyjnego.


Wzór elektronowy ...................................................

Donor pary elektronowej ................
Akceptor pary elektronowej ...........
 

 Zadanie ID:2262

Kation tetratellurowy Te42+ posiada płaską kwadratową strukturę, w której każdy atom telluru jest połączony z dwoma innymi atomami telluru pojedynczymi wiązaniami kowalencyjnymi.  Powłoka walencyjna telluru ma konfigurację 5s25p4.

Za pomocą wzoru elektronowego kreskowego narysuj strukturę kationu tetratellurowego.Zadanie ID:2265

Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu bromianowego(III) BrO2 z uwzględnieniem jego kształtu i określ kształt jonu i typ hybrydyzacji atomu bromu.

Wzór ......................................................

Kształt jonu:  ...............................

Typ hybrydyzacji: .................................Zadanie ID:2267

Na rysunku przedstawiono fragment struktury przestrzennej pewnej odmiany alotropowej węgla.

struktura

Podaj nazwę tej odmiany: .............................................

Spośród podanych niżej określeń

wiązanie wodorowe, siły van der Waalsa, wiązanie jonowe, wiązanie kowalencyjne, wiązanie spolaryzowane, sp, sp2, sp3

wybierz właściwe i wpisz je odpowiedniej formie gramatycznej w zdania:

Sieć krystaliczna w tej odmianie alotropowej zbudowana jest z płaszczyzn połączonych ze sobą za pomocą ...................... W płaszczyznach atomy węgla tworzą sześciokąty foremne, w których atomy węgla połączone są ...................................... Wszystkie atomy węgla w tej strukturze mają hybrydyzację ...........


 

 Zadanie ID:2341

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki i określ ilość poszczególnych rodzajów wiązań w nadtlenku potasu K2O2.

Wzór elektronowy: ......................................

Rodzaje wiązań:
- kowalencyjne .........
- spolaryzowane .......
- jonowe ..................
- koordynacyjne .......Zadanie ID:2353

a) Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki HNO2 i podaj liczbę wiązań  σ i π.

 ................................

b) określ typ hybrydyzacji atomu azotu  ............

c) podaj liczbę wiązań  σ i π:

liczba wiązań σ: ......    liczba wiązań π: .....

d) podaj liczbę niewiążących par elektronowych: ..........Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.