Powrót
Zadanie ID:55

Kwas ortoborowy ma wzór H3BO3.

a. Określ: 

Typ hybrydyzacji atomu boru: ..................................

Liczbę przestrzenną: ..............................................

b. Określ Prawda / Fałsz

W cząsteczce kwasu ortoborowego bor ma oktet elektronowy.   P/FZadanie ID:68

Narysuj wzór elektronowy kreskowy disiarczku węgla CS2 uwzględniając jej kształt.

......................................

Określ, czy cząsteczka disiarczku węgla jest dipolem.

Cząsteczka disiarczku węgla ..............  (jest / nie jest)  dipolem. 

Określ liczbę wiązań σ i π w cząsteczce disiarczku węgla.Zadanie ID:69

Podane niżej związki uszereguj wg wzrastającego kąta między wiązaniami.

BCl3, NH3, CO2, CH4.Zadanie ID:72

Narysuj elektronowy kreskowy wzór cząsteczki wodorku glinu AlH3, i określ

a) liczbę przestrzenną ........................,

b) hybrydyzację atomu centralnego ......,

c) kształt cząsteczki ...........................Zadanie ID:296

orbitale chemia matura
   Na rysunku przedstawiono kształt orbitali

A. s         B. p        C. sp        D. sp2        E. sp3  

Wybierz właściwą odpowiedź.Zadanie ID:770

Narysuj wzory elektronowe kreskowe i określ kształt cząsteczek SOCl2 i COCl2, w których S i C pełnią rolę atomów centralnych.Zadanie ID:856

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki SCl2.

Określ typ hybrydyzacji atomu siarki i kształt czasteczki.Zadanie ID:923

Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu siarczanowego(VI) i określ:

a) liczbę przestrzenną .................................

b) typ hybrydyzacji atomu siarki ...................

c) kształt jonu ..............................................Zadanie ID:934

Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu siarczanowego(IV).

...........................................................

Określ
a) liczbę przestrzenną .................................
b) typ hybrydyzacji atomu siarki ...................
c) kształt jonu ...............................................
d) liczbę wszystkich elektronów w jonie .......Zadanie ID:960

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki siarkowodoru z uwzględnieniem jej kształtu i określ:

a) liczbę przestrzenną .................................

b) typ hybrydyzacji atomu siarki ...................

Uzupełnij zdania.

Cząsteczka H2S ma kształt  ............................................... Przyczyną takiego kształtu jest ...........................................................Zadanie ID:966

Narysuj wzory elektronowe kreskowe cząsteczek tlenku węgla(IV) i tlenku siarki(IV) z uwzględnieniem ich kształtu.

Uzupełnij tabelę

Cząsteczka typ hybrydyzacji at. centralnego liczba przestrzenna kształt cząsteczki
tlenku siarki(IV)      
tlenku węgla(IV)      

Uzupełnij zdania tak, aby były one prawdziwe.

Kształt cząsteczek tlenku siarki(IV) jest ............................ [taki sam jak / inny niż ] cząsteczki tlenku węgla (IV), ponieważ .............................

Tlenek siarki(IV) i tlenek węgla(IV) mają niskie temperatury topnienia (odpowiednio -72oC i -56,6oC). Jest to spowodowane tym, że w kryształach tych substancji występują ................................ [sillne / słabe] ......................... [wiązania kowalencyjne / wiązania jonowe / wiązania spolaryzowane / wiązania wodorowe / siły van der Waalsa ]Zadanie ID:971

Do podanych modeli cząsteczek dobierz wzory chemiczne i określ typ hybrydyzacji atomu centralnego.
Wzory: SO2, SO3, CH4, CS2, PCl3

Modele hybrydyzacja modele cząteczek
Wzór cząsteczki          
Typ hybrydyzacji          

 Zadanie ID:996

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki amoniaku z uwzględnieniem jej kształtu i określ:
a) liczbę przestrzenną ......................................
b) typ hybrydyzacji atomu azotu .......................
c) ilość orbitali zhybrydyzowanych: .................
d) ilość niewiążących par elektronowych: .....
e) kształt cząsteczki ............................................
f) liczbę wiązań 
σ .....  π ......Zadanie ID:1000

Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu boranowego BO33– z uwzględnieniem jego kształtu i określ:


a) liczbę przestrzenną .................................

b) typ hybrydyzacji atomu boru ...................

c) kształt jonu ...................................Zadanie ID:1013

a) Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki chlorku boru z uwzględnieniem jej kształtu.

b) Określ liczbę przestrzenną .................................

c) Określ typ hybrydyzacji atomu boru ...................

d) Określ kształt cząsteczki ...............................................Zadanie ID:1015

Narysuj wzór elektronowy kreskowy bromku fosforu(III) i określ kształt cząsteczki.

wzór elektronowy: ..................................................

kształt cząsteczki: ..................................................Zadanie ID:1068

kształt orbitali zadania
   Na rysunku przedstawiono kształt orbitali

A. s         B. p        C. sp        D. sp2        E. sp3  

Wybierz właściwą odpowiedź.Zadanie ID:1170

1. Narysuj wzór elektronowy jonu CO32− i określ typ hybrydyzacji atomu węgla.

Wzór elektronowy: .................................

Typ hybrydyzacji atomu węgla: .............

2. Uzupełnij zdanie wpisując określenie z nawiasu.

W jonie CO32–  wiązanie π tworzą elektrony atomu tlenu znajdujące się na orbitalu p i elektrony atomu węgla znajdujące sie na orbitalu ........ (s / p / d / zhybrydyzowanym).Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.