Powrót
Zadanie ID:10

W zależności od odczynu środowiska reakcji jon MnO4  ulega różnym przemianom

Obok każdego schematu przemiany napisz odczyn środowiska reakcji:

MnO4  → MnO2            odczyn ...........................................  

MnO4  → Mn2+             odczyn ...........................................  

MnO4  → MnO42–        odczyn ...........................................  Zadanie ID:153

Spośród niżej podanych wybierz substancję, która reaguje z wodą na zimno.

ołów, żelazo, bar,  miedź, siarka, węgiel, glin, cynk

Napisz równanie reakcji.

 

Wybrana substancja: ...............................

Równanie reakcji ......................................

 Zadanie ID:477

Do roztworu chlorku cynku dodawano porcjami roztwór wodorotlenku sodu.

Napisz obserwacje, jakie zostały dokonane w trakcie doświadczenia.

.................................................................................................................................................

Napisz jonowe, skrócone równania reakcji, jakie zaszły podczas doświadczenia.

..................................................................................................................................................Zadanie ID:533

Za pomocą równań reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej napisz przemianę przedstawioną na schemacie
siarczan(VI) chromu(III) → wodorotlenek chromu(III)

Równanie cząsteczkowe: ..............................................................

Równanie jonowe skrócone: ........................................................

 Zadanie ID:542

CuH, NH3, CaH2, H2S, AlH3 

Spośród podanych wyżej wodorków wybierz wodorek jonowy i napisz dla niego równanie reakcji  z wodą.

..............................................................................................................Zadanie ID:597

Spośród niżej podanych substancji wybierz te, które jednocześnie spełniają oba warunki:

− nie reagują z wodą

− reagują ze stężonym kwasem siarkowym(VI).

magnez, glin, żelazo, chrom,  miedź, węgiel, sód

Napisz równania reakcji.

 

Wybrane substancje: ...............................

Równania reakcji ......................................

 Zadanie ID:752

  Przeprowadzono doświadczenie zobrazowane na schemacie.
Zn + H2SO4 objawy reakcji

Napisz obserwacje: .................................................................................................................

Napisz równanie reakcji: .........................................................................................................

Napisz równanie reakcji w formie jonowej uproszczonej: ..................................................................Zadanie ID:1186

1. Określ charakter tlenku chromu(III) ..........................

2. Napisz równanie reakcji tlenku chromu(III) z kwasem solnym w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

Równanie cząsteczkowe: .............................................................

Równanie jonowe skrócone .........................................................Zadanie ID:1676 Sporządzono roztwór chlorku cynku w wodzie a następnie dodano do niego kawałek wstążki magnezowej.

Zapisz skróconymi, jonowymi równaniami reakcji procesy, jakie zaszły w doświadczeniu i przy każdym równaniu podaj obserwacje.Zadanie ID:2144 Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie:
chrom


Napisz równanie reakcji w postaci cząsteczkowej i jonowej oraz obserwacje.

Równanie reakcji cząsteczkowo ................................................

Równanie reakcji jonowo ............................................................

Obserwacje ..................................................................................


Zadanie ID:2146 Za pomocą równań reakcji zapisz ciąg procesów

Cr(OH)3 → Cr2O3 → CrCl3 → Cr(OH)3


Równanie I.: .....................................................................

Równanie II.: ....................................................................

Równanie III.: ...................................................................


Zadanie ID:2149 Chrom na +III stopniu utlenienia utlenia się do chromianów(VI).

Uzupełnij taką reakcję utleniania:

2CrCl3 + 10NaOH + 3H2O2 → ................. + 6NaCl + 8H2O


Zadanie ID:2152 Jednym za składników patyny jest siarczan(VI) hydroksomiedzi(II).

Napisz jego wzór.

...................................................................................


Zadanie ID:2155

  Do roztworu azotanu(V) srebra dodano roztwór wodorotlenku sodu. Jednym z produktów reakcji jest tlenek srebra(I)

Napisz równanie reakcji w postaci jonowej skróconej.

Równanie jonowe ...........................................................................................Zadanie ID:2318

W dwóch probówkach znajdują się I. cynk i II. magnez
Masz do dyspozycji kwas chlorowodorowy, wodę i palnik gazowy.

Zaprojektuj doświadczenie, które pozwoli odróżnić te metale, napisz obserwacje i wniosek.

 

 

 Zadanie ID:2550

  Do probówki z próbką tlenku srebra(I) dodawano wodę amoniakalną. Zaobserwowano roztworzenie próbki i powstanie bezbarwnego roztworu zawierającego jony kompleksowe Ag(NH3)2+ .

Napisz równanie reakcji w formie jonowej, jaka zaszła w probówce

 Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl