Powrót
Zadanie ID:75

Narysuj wzór półstrukturalny związku o nazwie 1,2-dietylo-4-metylocykloheksan.Zadanie ID:76

Narysuj wzór półstrukturalny związku o nazwie 1,3-dimetylocyklopentan.Zadanie ID:232

Narysuj wzór półstrukturalny węglowodoru o którym wiesz, że posiada wzór sumaryczny C5H10 i nie odbarwia wody bromowej. Podaj jego nazwę systematyczną.

Wzór sumaryczny .................................................

Nazwa systematyczna: .......................................Zadanie ID:584

   Narysuj wzór połstrukturalny i podaj nazwę głównego produktu reakcji zachodzącej wg schematu

węglowodory cykliczne zadania

Określ mechanizm tej reakcji: ..................................... {nukleofilowy / elektrofilowy / rodnikowy)Zadanie ID:605

   Określ, które z podanych niżej związków mają taki sam masowy udział procentowy węgla w cząsteczce.
weglowodoryZadanie ID:1158

   Narysuj wzór połstrukturalny i podaj nazwę głównego produktu reakcji zachodzącej wg schematu

 /

Określ mechanizm reakcji ............................................. (elektrofilowy / nukleofilowy / rodnikowy)Zadanie ID:1345

Napisz za pomocą wzorów półstrukturalnych równanie reakcji zachodzące wg poniższego schematu i podaj nazwę powstałego produktu organicznego.

1,3-dichloropropan + Zn → ..............................

 

Równanie reakcji .....................................................

Nazwa produktu .......................................................

 Zadanie ID:1384

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji zachodzące wg poniższego schematu, jeśli substraty reagowały ze sobą w stosunku molowym 1:1.

cyklobutan —Cl2, światło→...............................Zadanie ID:1385

Za pomoca wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji zachodzące wg poniższego schematu i podaj nazwę produktu organicznego.

bromocyklopropan —KOH,etanol→ ............................................

 

Równanie reakcji ..............................................

Nazwa produktu organicznego .........................Zadanie ID:2789

   Za pomocą wzorów półstrukturalnych zapisz schemat reakcji

.................................. — KOH, etanol → cykloheksen

 Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.