Powrót
Zadanie ID:368

Przeprowadzono reakcję 5 dm3 azotu z wodorem.
Oblicz objętość amoniaku odmierzoną  w warunkach normalnych, jaka powstała w wyniku tej reakcji.Zadanie ID:374

Do reaktora wprowadzono wodór i azot w molowym stosunku stechiometrycznym. W wyniku reakcji powstało 100cm3 amoniaku.

Oblicz objętości wodoru i azotu zmierzone w warunkach normalnych, jakie zostały wprowadzone do reaktora.Zadanie ID:545

Zmieszano 320g wodorotlenku sodu ze stechiometryczną ilością siarczanu(VI) miedzi(II).
Oblicz masę wytrąconego osadu. Masy molowe i wynik zaokrąglaj do części dziesiętnych.

Obliczenia: .................................

Wynik: .........................................Zadanie ID:838

Przeprowadzono reakcję magnezu z  50g siarki.
Oblicz, ile g siarczku magnezu powstanie w wyniku tej reakcji. Masy molowe i wynik przyjmuj z dokładnością do części dziesiętnych.

Obliczenia: ...................................................

Wynik: ...........................................................Zadanie ID:1435

Oblicz liczbę moli kwasu fosforowego(V) potrzebną do całkowitego zobojętnienia 0,6 mola wodorotlenku magnezu. Zadanie ID:2647

Przeprowadzono reakcję 20g sodu z wodą.
Oblicz masę wodorotlenku sodu, jaką otrzymano w tej reakcji.Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl