Powrót
Zadanie ID:368

Przeprowadzono reakcję 5 dm3 azotu z wodorem.
Oblicz objętość amoniaku odmierzoną  w warunkach normalnych, jaka powstała w wyniku tej reakcji.Zadanie ID:545

Zmieszano 3,2g wodorotlenku sodu ze stechiometryczną ilością siarczanu(VI) miedzi(II).
Oblicz masę wytrąconego osadu. Masy molowe i wynik zaokrąglaj do części dziesiętnych.

Obliczenia: .................................

Wynik: .........................................Zadanie ID:838

Przeprowadzono reakcję magnezu z  50g siarki.
Oblicz, ile g siarczku magnezu powstanie w wyniku tej reakcji. Masy molowe i wynik przyjmuj z dokładnością do części dziesiętnych.

Obliczenia: ...................................................

Wynik: ...........................................................Zadanie ID:1435

Oblicz liczbę moli kwasu fosforowego(V) potrzebną do całkowitego zobojętnienia 0,6 mola wodorotlenku magnezu. Zadanie ID:2426

Do roztworu zwierającego 0.9 mola chlorku baru dodano roztwór zawierający 0,3 mola siarczanu(VI) glinu.

Oblicz masę wytrąconego osadu.Zadanie ID:2427

Reakcja przebiega zgodnie z równaniem N2 + 3H2 → 2NH3.

1. Określ stosunek molowy substratów w tej reakcji.

2. Oblicz stosunek masowy substratów w tej reakcji.Zadanie ID:2647

Przeprowadzono reakcję 20g sodu z wodą.
Oblicz masę wodorotlenku sodu, jaką otrzymano w tej reakcji.Zadanie ID:2962

Oblicz, ile gramów fosforu potrzeba do otrzymania 2 g tlenku fosforu(V) w reakcji zachodzącej zgodnie z równaniem

P4 + 5O2 → P4O10  

masa fosforu: .................. gZadanie ID:2963

Oblicz, ile gramów tlenu przereagowało z 5,5g glinu i utworzyło tlenek glinu.  Wynik podaj z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

......... g tlenuZadanie ID:2973

Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem

ZnO + H2 → Zn + H2O

Oblicz ile gramów tlenku cynku przereagowało, jeśli w wyniku reakcji powstało 5·1022 cząsteczek wody.

Przereagowało ....... g tlenku cynku.Zadanie ID:2974

W wyniku reakcji przebiegającej zgodnie z równaniem
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2  
powstało 0,002m3 wodoru.

Oblicz masę cynku, jaka przereagowała w tej reakcji.

Masa cynku: ..... gZadanie ID:2975

Tlenek cynku można otrzymać utleniając siarczek cynku zgodnie z równaniem

2ZnS + 3O2 → 2ZnO + 2SO2  

Oblicz, ile cząsteczek tlenku siarki(IV) powstało, jeśli otrzymano 20g tlenku cynku.

.......  cząsteczek tlenku siarki(IV)Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.