Powrót
Zadanie ID:6

Oblicz gęstość tlenku azotu(IV) w warunkach normalnych.

Gęstość tlenku azotu(IV): ...........................

Wynik przedstaw w g/dm3  z dokładnością do części setnych.Zadanie ID:543

Oblicz gęstość tlenku azotu(V) [g/dm3] w warunkach normalnych.

Gęstość: .............Zadanie ID:1891

Oblicz, jaką objętość zajmie 100g tlenu odmierzonego w warunkach normalnych.Zadanie ID:1892

Oblicz liczbę cząsteczek znajdujących się w 10cm3 amoniaku NH3 w warunkach normalnych.Zadanie ID:1895

Oblicz, jaką objętość zajmuje 2,5 mola amoniaku NH3.Zadanie ID:1942

Oblicz masę wyrażoną w gramach 20cm3 wodoru w warunkach normalnych. Wynik podaj w postaci wykładniczej z dokładnością do części setnych.Zadanie ID:1996

Oblicz masę wyrażoną w gramach:

a) 2·1023 atomów cynku
b) 3 moli tlenku wapnia
c) 1m3 tlenku węgla(IV)Zadanie ID:2947

Oblicz objętość, jaką zajmuje 2,5g amoniaku NH3.Zadanie ID:2949

W naczyniu znajduje się 3·1020 cząsteczek azotu.

Oblicz jaką objętość i masę zajmuje ta ilość azotu w warunkach normalnych.

objętość: ......... dm3  
masa: .............. gZadanie ID:2955

Oblicz liczbę wszystkich atomów zawartych w 5dm3 gazowej wody w warunkach normalnych.Zadanie ID:2958

Reakcja przebiegła ze stechiometryczną ilością reagentów zgodnie z równaniem

3H2 + N2 → 2NH3   

Oblicz 
a) całkowitą objętość substratów w warunkach normalnych
b) całkowitą masę substratówPowrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.