Powrót
Zadanie ID:160

W trzech nieoznaczonych probówkach znajdują się roztwory: azotanu(V) cyny(II), bromku baru, azotanu(V) ołowiu(II).
Masz do dyspozycji dwa odczynniki: roztwór wodorotlenku sodu i roztwór chlorku sodu.

Opisz, jak za ich pomocą zidentyfikujesz zawartości probówek. Zilustruj wykonywane reakcje równaniami jonowymi skróconymi.

 Zadanie ID:161

Dopasuj dokończenie zdania i napisz przykładowe cząsteczkowe równanie reakcji.

Reakcja strąceniowa Mg2+ + 2OH→ Mg(OH)2↓ przebiega wg schematu:

A. sól1 + sól2 → sól3 + sól4

B. sól1 + zasada1 → sól2 + zasada2

C. sól1 + kwas1 → sól2 + kwas2

D. kwas + zasada → sól + woda

E. metal + kwas → sól + wodórZadanie ID:258

W dwóch probówkach znajdują się roztwory azotanu(V) magnezu i azotanu(V) wapnia. Skorzystaj z tabeli rozpuszczalności i znajdź związek, który pozwoli na rozróżnienie zawartości probówek.

Zilustruj odpowiedź odpowiednią reakcją zapisaną cząsteczkowo i jonowo.Zadanie ID:305

   Do roztworu pewnej soli dodano roztwór wodorotlenku sodu. Zaobserwowano wytrącenie osadu.

Spośród niżej podanych wzorów wybierz sól, która znajdowała się w roztworze i napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

K2SO4, NaCl, FeCl3, BaCl2 

Równanie w formie cząsteczkowej: .......................................................

Równanie w formie jonowej skróconej ................................................Zadanie ID:360

Spośród podanych niżej związków wybierz te, które moga posłużyć do identyfikacji jonów siarczanowych (VI):

A. bromek baru    B. węglan sodu    C. azotan(V) ołowiu(II)   D. chlorek glinu

Odpowiedź zobrazuj skróconymi jonowymi równaniami reakcji.Zadanie ID:755

   Zmieszano roztwór chlorku cynku z roztworem zasady sodowej.

Napisz wzory jonów, które zostały usunięte z roztworu w wyniku reakcji, jaka zaszła po zmieszaniu.

Wzory jonów: ............................................Zadanie ID:1049

Wskaż prawidłowe skrócone jonowe równanie reakcji węglanu sodu z chlorkiem wapnia:

A. Ca2+ + CO32– → CaCO3(aq)

B. 2Na+ + 2Cl → 2NaCl(aq)

C. Na+ + Cl  → NaCl(aq)

D. Ca2+ +CO32–→ CaCO3(s)

E. Na2CO3(aq) + CaCl2(aq) → 2NaCl(aq) + CaCO3(s)Zadanie ID:1080

Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej równania reakcji azotanu(V) srebra z chlorkiem amonu.

 Równanie cząsteczkowe: .......................................... 

Równanie jonowe skrócone: ......................................Zadanie ID:1455

Napisz równania reakcji strąceniowej w formie cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej jeśli substratami są

a) chlorek żelaza(III) i wodorotlenek potasu

b) azotan(V) srebra i siarczek potasu

Za wzorem związku, który się wytrącił narysuj  strzałkę.Zadanie ID:2157 Sporządzono mieszaninę chlorku baru, chlorku cynku i chlorku sodu.

Twoim zadaniem jest wydzielić z tej mieszaniny stały chlorek cynku.
Masz do dyspozycji kwasy: siarkowy(VI), azotowy(V), solny, węglowy oraz wodorotlenek sodu.

Zaprojektuj doświadczenie.
Opisz kolejne czynności i uzasadnij równaniami reakcji cząsteczkowymi i jonowymi.Zadanie ID:2367

Do probówki z roztworem wodorotlenku sodu dodano stechiometryczną ilość roztworu azotanu(V) miedzi(II)

Podaj wzory jonów, jakie pozostały w roztworze po reakcji i uzasadnij odpowiedź jonowym równaniem reakcji.

Określ odczyn roztworu po reakcji.

Wzory jonów: .....................................................................................

Jonowe równanie reakcji .................................................................Zadanie ID:2368

Do probówki z roztworem chlorku baru dodano stechiometryczną ilość roztworu kwasu siarkowego(VI).

Podaj wzory jonów, jakie pozostały w roztworze po reakcji i uzasadnij odpowiedź jonowym równaniem reakcji. Określ odczyn roztworu po reakcji.

Wzory jonów: .....................................................................................

Jonowe równanie reakcji .................................................................

Odczyn roztworu ...............................................................................Zadanie ID:2406

Po zakończeniu doświadczenia w probówce znajduje się osad  węglanu miedzi(II) oraz jony sodowy i siarczanowy(VI) w roztworze nad osadem.

Napisz równania cząsteczkowe i jonowe skrócone reakcji, jaka zaszła w probówce.Zadanie ID:2413

Klarowny roztwór zawierający jony Ag+ i Ba2+ o stężeniach po 0,1mol/dm3 zawiera również jony

A. Cl
B. OH
C. SO42– 
D. PO43– 
E. NO3Zadanie ID:2414

Wybierz wzór substancji, jaką należy użyć, aby odróżnić roztwór (NH4)2S od roztworu (NH4)2SO3.

A. Ba(OH)2
B. NaOH
C. Na2CO3
D. MgNO3 
E. NaClZadanie ID:2754

   Do roztworu pewnej soli dodano roztwór wodorotlenku potasu. Zaobserwowano wytrącenie osadu.

Spośród niżej podanych wzorów wybierz sól, która znajdowała się w roztworze i napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

(NH4)2SO3, Zn(NO3)2, BaCl2, Na2CO3

Równanie w formie cząsteczkowej: .......................................................

Równanie w formie jonowej skróconej ................................................Zadanie ID:3038

Do roztworu chlorku glinu dodano parę kropel roztworu wodorotlenku potasu.

Napisz równanie reakcji, jaka zaszła w probówce w postaci cząsteczkowej (a), jonowej (b) i jonowej skróconej (c).

a) .................................................

b) .................................................

c) .................................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl