Powrót
Zadanie ID:42

Cynk reaguje z kwasami i powstaje jon cynku, który w roztworze wodnym od razu tworzy akwakompleksy zgodnie ze schematem.
Zn — H3O+ → [Zn(H2O)4]2+

Napisz skrócone, jonowe równanie reakcji cynku z kwasem solnym z uwzględnieniem powstającego akwakompleksu.
 Zadanie ID:48

Do probówki zawierającej roztwór chlorku żelaza(II) dodano roztwór wodorotlenku sodu aż do wytrącenia białego osadu. Następnie dodano nadmiar zasady i zaobserwowano roztworzenie osadu. 

a) Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji, jakie zaszły w probówce i podaj nazwę końcowego produktu. Przyjmij liczbę koordynacyjną 6.

Równania cząsteczkowe ..........................

Nazwa produktu .....................................

b) napisz w formie jonowej równanie reakcji roztwarzania osadu w opisanym doświadczeniu.

Równanie jonowe: ..................................Zadanie ID:339

   Do roztworu chlorku miedzi(II) dodano taką ilość zasady sodowej, która spowodowała całkowite wytrącenie niebieskiego osadu. Osad ten odsączono i przemyto wodą destylowaną. Następnie umieszczono go w probówce i dodano kwasu siarkowego(VI). Zaobserwowano roztworzenie osadu i powstanie niebieskiego roztworu.

Napisz równania reakcji, jakie zaszły w opisanym doświadczeniu w formie cząsteczkowej.Zadanie ID:709

Gal jest pierwiastkiem amfoterycznym i łatwo roztwarza się w wodorotlenkach litowców, przy czym wydziela się bezbarwny gaz.
Napisz skrócone jonowe równanie reakcji galu z wodorotlenkiem litowców. Jako liczbę koordynacyjną związku kompleksowego przyjmij 4.Zadanie ID:747

Reakcje cynku z rozcieńczonymi kwasami i kwasami nieutleniającymi przebiegają z wydzieleniem wodoru. Natomiast reakcje z kwasami utleniającymi przebiegają w inny sposób.

Przeprowadzono doświadczenia w dwóch etapach.
Etap I. Do probówki zawierającej stężony kwas azotowy(V) dodano próbkę cynku w ilości nadmiarowej. W wyniku reakcji powstała dobrze rozpuszczalna w wodzie sól i gaz o brunatnym zabarwieniu.
Etap II. Po reakcji zawartość probówki odsączono i odparowano do sucha a otrzymane kryształy soli przemyto wodą destylowaną. Tak przygotowane kryształy soli rozpuszczono w wodzie destylowanej i zbadano odczyn otrzymanego roztworu.

Zad. 1. Napisz równanie tej reakcji zachodzącej w etapie I. w formie jonowej skróconej. Współczynniki uzgodnij metodą bilansu jonowo-elektronowego.

...........................................................................

Zad. 2. Określ odczyn roztworu otrzymanego w etapie II. i napisz równanie reakcji w formie jonowej skróconej uzasadniające taki odczyn

2.1. Odczyn roztworu: ...................................
2.2. Równanie reakcji:

...............................................................

 

 Zadanie ID:1193

Niektóre związki można zapisać za pomocą tzw. wzorów tlenkowych.
np. K2Al2Si6O16,  można zapisać jako K2O•Al2O3•6SiO2

Napisz wzory tlenkowe poniższych substancji

związek wzór tlenkowy
a) Al2(OH)4Si2O5.  
b) Fe3O4  
c) Ca10(PO4)6(OH)2    

 Zadanie ID:1796

Napisz skrócone, jonowe równania reakcji przebiegającej wg schematów

a) Al —  H3O+  → Al3+  
b) Al —  OH  → Al(OH)4  Zadanie ID:1880

Napisz równanie reakcji siarczanu(VI) miedzi(II) z wodą amoniakalną w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

Równanie cząsteczkowe: ....................................

Równanie jonowe skrócone: ................................Zadanie ID:2005

Magnez ze stężonym kwasem azotowym(V) reaguje w podobny sposób, jak miedź: powstaje sól tego samego typu i ten sam gaz.

1. Napisz równanie tej reakcji w formie jonowej a współczynniki dobierz metodą bilansu jonowo-elektronowego.
....................................................

2. Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji z uwzględnieniem elektronów.
równanie reakcji utleniania: .................................
równanie reakcji redukcji: ....................................

3. Napisz wzór utleniacza i wzór reduktora.
wzór utleniacza: ..................  wzór reduktora: ...................

4. Uzupełnij zdanie.
Podczas doświadczenie obserwuje się .......................................Zadanie ID:2032

Do probówki wsypano szczyptę KMnO4 i ogrzewano w płomieniu palnika. Następnie do probówki wprowadzono żarzące się łuczywko. Zaobserwowano, że łuczywko zapaliło się. Po zakończeniu reakcji i ostudzeniu do zawartości probówki dodano wodę a następnie wstrząśnięto jej zawartość.

Uzupełnij zdania dotyczące tego doświadczenia.

Podczas ogrzewania zaszła reakcja zgodnie z równaniem: ..................................
Zapalenie się łuczywka było spowodowane ...........................................................
Po dodaniu wody zaobserwowano .........................................................................

Wybierz określenia dotyczące reakcji prażenia KMnO4.

utlenianie-redukcja, rozpuszczanie, sedymentacja, synteza, analiza, wymiana, roztwarzanieZadanie ID:2034

Do probówki zawierającej roztwór KI dodano kilka kropli roztworu H2SO4 oraz stały KNO2. Do całości dodano warstwę heksanu i zawartość probówki wstrząśnięto. W wyniku doświadczenia nastąpiła zmiana zabarwienia warstwy wodnej i warstwy organicznej a jednym z produktów reakcji był tlenek azotu (II).

Napisz równanie reakcji, jaka zaszła w probówce: .............................

Określ barwę warstwy organicznej: ...............................................

Barwa warstwy organicznej pochodzi od ..............................

KNO2 w tej reakcji wykazuje własności ..........................................Zadanie ID:2083

Przeprowadzono doświadczenia, w których użyto odczynników w stechiometrycznej ilości i przedstawiono je na schemacie
HBr+KCl ->
Zad. 1. Wybierz właściwe dokończenie zdania.
Po zakończeniu doświadczenia mieszanina poreakcyjna
a. była bezbarwna tylko w probówce I.
b. była bezbarwna tylko w probówce II.
c. była bezbarwna w obu probówkach
d. miała zabarwienie w obu probówkach

Zad. 2. Tylko w jednej probówce reakcja zaszła. 
2.1 Napisz równanie tej reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.
..........................................
..........................................

2.2. Określ, czy jest to reakcja utleniania-redukcji ............... (TAK/NIE)
2.3. Napisz treść reguły, według której zaszła ta reakcja.
........................................Zadanie ID:2135

Do probówek z wodą wprowadzono różne substancje.

Uzupełnij równania reakcji lub napisz, że reakcja nie zachodzi.
Określ odczyn powstałych roztworów.

równanie reakcji odczyn
 Na2O + H2O → ................................  
 CO + H2O → ................................  
 BaH2 + H2O → ................................  
 NH3 + H2O → ................................  
 SO2 + H2O → ................................  

 

 Zadanie ID:2138

Do probówki zawierającej wodę wprowadzono wodorek wapnia.
1. Napisz równanie reakcji, podaj obserwacje tego doświadczenia i odczyn powstałego roztworu.

Równanie reakcji ..........................................

Obserwacje ...................................................

2.  Odczyn powstałego roztworu zbadano za pomocą papierka uniwersalnego.
Określ barwę papierka uniwersalnego i odczyn.

Barwa papierka .....................................................

Odczyn .....................................................................Zadanie ID:2160

Przeprowadzono dwa doświadczenia.
I. Do roztworu chlorku glinu stechiometryczną ilość wodorotlenku sodu. Postały osad przemyto i odsączono.
II. Do otrzymanego osadu dodano roztwór wodorotlenku sodu w stosunku molowym 1:1

Napisz równania reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej, jakie zaszły w tych doświadczenich.

Doświadczenie I
Równanie cząsteczkowe: ..........................................................................................................

Równanie jonowe: .....................................................................................................................

Doświadczenie II
Równanie cząsteczkowe: ..........................................................................................................

Równanie jonowe: .....................................................................................................................

Napisz nazwę produktu końcowego w dośw. II:....................................................................Zadanie ID:2199

Do wodorotlenku glinu dodano wodorotlenek potasu. Powstał związek kompleksowy o liczbie koordynacyjnej 4.

Napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej i podaj nazwy produktów.

Równanie cząsteczkowe: ...........................................................

Nazwa związku kompleksowego ...............................................

Równanie jonowe ........................................................................

Nazwa jonu ...................................................................................Zadanie ID:2290

Jon pewnego pierwiastka X ma konfigurację elektronową neonu.

Wstaw za X symbol odpowiedniego pierwiastka i napisz równania reakcji zachodzące wg schematów
a. X + H2O → ............................
b. X2O + H2O → ........................
c. XH + H2O → ..........................

 Zadanie ID:2403

Do roztworu siarczanu(IV) amonu dodano stechiometryczną ilość roztworu kwasu chlorowodorowego. U wylotu probówki umieszczono zwilżony wodą papierek uniwersalny.

1. Napisz równanie reakcji, jaka zaszła w roztworze w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.
równanie cząsteczkowe: ..........................
równanie jonowe skrócone: ......................

2. Określ barwę papierka po zakończeniu doświadczenia.
........................Zadanie ID:3050

Do probówki zawierającej roztwór kwasu azotowego(V) wprowadzono próbkę srebra. Wydzielający się podczas reakcji gaz przepuszczano przez naczynie z wodą. Po reakcji zawartość naczynia wykazywała odczyn kwasowy.

Zad. 1. Napisz jonowe skrócone równanie reakcji, jaka zaszła w probówce.

....................................................

Zad. 2. Napisz cząsteczkowe równanie reakcji, jaka zaszła w naczyniu.

...................................................

Zad. 3. Odnieś się do stężenia kwasu azotowego(V), jaki użyto w reakcji ze srebrem. Wybierz zdanie prawdziwe.

A. HNO3 w tym doświadczeniu musiał być stężony.
B. HNO3 w tym doświadczeniu musiał być rozcieńczony.
C. Nie da się wywnioskować o stężeniu HNO3 z tego doświadczenia.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl