Powrót
Zadanie ID:42

Cynk reaguje z kwasami i powstaje jon cynku, który w roztworze wodnym od razu tworzy akwakompleksy zgodnie ze schematem.
Zn — H3O+ → [Zn(H2O)4]2+

Napisz skrócone, jonowe równanie reakcji cynku z kwasem solnym z uwzględnieniem powstającego akwakompleksu.
 Zadanie ID:48

Do probówki zawierającej roztwór chlorku żelaza(II) dodano roztwór wodorotlenku sodu aż do wytrącenia białego osadu. Następnie dodano nadmiar zasady i zaobserwowano roztworzenie osadu. 

a) Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji, jakie zaszły w probówce i podaj nazwę końcowego produktu. Przyjmij liczbę koordynacyjną 6.

Równania cząsteczkowe ..................................................................................................

.............................................................................................................................................

Nazwa produktu .....................................

b) napisz w formie jonowej równanie reakcji roztwarzania osadu w opisanym doświadczeniu.

Równanie jonowe: ..................................Zadanie ID:339

   Do roztworu chlorku miedzi(II) dodano taką ilość zasady sodowej, która spowodowała całkowite wytrącenie niebieskiego osadu. Osad ten odsączono i przemyto wodą destylowaną. Następnie umieszczono go w probówce i dodano kwasu siarkowego(VI). Zaobserwowano roztworzenie osadu i powstanie niebieskiego roztworu.

Napisz równania reakcji, jakie zaszły w opisanym doświadczeniu w formie cząsteczkowej.Zadanie ID:1796

Napisz skrócone, jonowe równania reakcji przebiegającej wg schematów

a) Al —  H3O+  → Al3+  
b) Al —  OH  → Al(OH)4  Zadanie ID:1880

Napisz równanie reakcji siarczanu(VI) miedzi(II) z wodą amoniakalną w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

Równanie cząsteczkowe: ....................................

Równanie jonowe skrócone: ................................Zadanie ID:2005

Magnez ze stężonym kwasem azotowym(V) reaguje w podobny sposób, jak miedź: powstaje sól tego samego typu i ten sam gaz.

1. Napisz równanie tej reakcji w formie jonowej a współczynniki dobierz metodą bilansu jonowo-elektronowego.
....................................................

2. Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji
równanie reakcji utleniania: .................................
równanie reakcji redukcji: ....................................

3. Napisz wzór utlniacza i wzór reduktora.
wzór utleniacza: ..................  wzór reduktora: ...................

4. Uzupełnij zdanie.
Podczas doświadczenie obserwuje się .......................................Zadanie ID:2032

Do probówki wsypano szczyptę KMnO4 i ogrzewano w płomieniu palnika. Następnie do probówki wprowadzono żarzące się łuczywko. Zaobserwowano, że łuczywko zapaliło się. Po zakończeniu reakcji i ostudzeniu do zawartości probówki dodano wodę a następnie wstrząśnięto jej zawartość.

Uzupełnij zdania dotyczące tego doświadczenia.

Podczas ogrzewania zaszła reakcja zgodnie z równaniem: ..................................
Zapalenie się łuczywka było spowodowane ...........................................................
Po dodaniu wody zaobserwowano .........................................................................

Wybierz określenia dotyczące reakcji prażenia KMnO4.

utlenianie-redukcja, rozpuszczanie, sedymentacja, synteza, analiza, wymiana, roztwarzanieZadanie ID:2034

Do probówki zawierającej roztwór KI dodano kilka kropli roztworu H2SO4 oraz stały KNO2. Do całości dodano warstwę heksanu i zawartość probówki wstrząśnięto. W wyniku doświadczenia nastąpiła zmiana zabarwienia warstwy wodnej i warstwy organicznej a jednym z produktów reakcji był tlenek azotu (II).

Napisz równanie reakcji, jaka zaszła w probówce: .............................

Określ barwę warstwy organicznej: ...............................................

Barwa warstwy organicznej pochodzi od ..............................

KNO2 w tej reakcji wykazuje własności ..........................................Zadanie ID:2083

Przeprowadzono doświadczenia, w których użyto odczynników w stechiometrycznej ilości i przedstawiono je na schemacie
HBr+KCl ->
Zad. 1. Wybierz właściwe dokończenie zdania.
Po zakończeniu doświadczenia mieszanina poreakcyjna
a. była bezbarwna tylko w probówce I.
b. była bezbarwna tylko w probówce II.
c. była bezbarwna w obu probówkach
d. nie była bezbarwna w obu probówkach

Zad. 2. Tylko w jednej probówce reakcja zaszła. 
2.1 Napisz równanie tej reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.
..........................................
..........................................

2.2. Określ, czy jest to reakcja utleniania-redukcji ............... (TAK/NIE)
2.3. Napisz treść reguły, według której zaszła ta reakcja.
........................................Zadanie ID:2135

Do probówek z wodą wprowadzono różne substancje.

Uzupełnij równania reakcji lub napisz, że reakcja nie zachodzi.
Określ odczyn powstałych roztworów.

równanie reakcji odczyn
 Na2O + H2O → ................................  
 CO + H2O → ................................  
 BaH2 + H2O → ................................  
 NH3 + H2O → ................................  
 SO2 + H2O → ................................  

 

 Zadanie ID:2138

Do probówki zawierającej wodę wprowadzono wodorek wapnia.
1. Napisz równanie reakcji, podaj obserwacje tego doświadczenia i odczyn powstałego roztworu.

Równanie reakcji ..........................................

Obserwacje ...................................................

2.  Odczyn powstałego roztworu zbadano za pomocą papierka uniwersalnego.
Określ barwę papierka uniwersalnego i odczyn.

Barwa papierka .....................................................

Odczyn .....................................................................Zadanie ID:2160

Przeprowadzono dwa doświadczenia.
I. Do roztworu chlorku glinu stechiometryczną ilość wodorotlenku sodu. Postały osad przemyto i odsączono.
II. Do otrzymanego osadu dodano roztwór wodorotlenku sodu w stosunku molowym 1:1

Napisz równania reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej, jakie zaszły w tych doświadczenich.

Doświadczenie I
Równanie cząsteczkowe: ..........................................................................................................

Równanie jonowe: .....................................................................................................................

Doświadczenie II
Równanie cząsteczkowe: ..........................................................................................................

Równanie jonowe: .....................................................................................................................

Napisz nazwę produktu końcowego w dośw. II:....................................................................Zadanie ID:2199

Do wodorotlenku glinu dodano wodorotlenek potasu. Powstał związek kompleksowy o liczbie koordynacyjnej 4.

Napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej i podaj nazwy produktów.

Równanie cząsteczkowe: ...........................................................

Nazwa związku kompleksowego ...............................................

Równanie jonowe ........................................................................

Nazwa jonu ...................................................................................Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl