Powrót
Zadanie ID:1858

Uzupełnij równanie reakcji

...................... → ...Ca(OH)2 + ...H2Zadanie ID:1859

Napisz równania reakcji przebiegających wg schematu

sód → tlenek sodu → wodorotlenek soduZadanie ID:1860

Przeprowadzono doświadczenie:
Do roztworu siarczanu miedzi(II) dodano roztwór wodorotlenku sodu. Zaobserwowano wytrącenie niebieskiego galaretowatego osadu.

Napisz równania reakcji procesu zachodzącego w doświadczeniu.

Równania reakcji:
- w formie cząsteczkowej: ...........................................
- w formie jonowej skróconej: ......................................Zadanie ID:1862

Uzupełnij równanie reakcji oraz zapisz je w formie jonowej skróconej.

........................ → ...Fe(OH)3↓ + ...KCl
Równanie jonowe skrócone: ...................................Zadanie ID:1864

Uzupełnij równania reakcji

...KOH + ...CO2 → ................................
...Ca(OH)2 + ...SO3 → ..........................Zadanie ID:1866

Uzupełnij równania reakcji, w których substratami są wodorotlenki reagujące z tlenkami.

......................→ ...Na3PO4 + ............
..................... → ...Ca(NO3)2 + ..........Zadanie ID:1867

Niektóre wodorotlenki ulegają termicznemu rozkladowi.

Napisz równania termicznego rozkładu

a) wodorotlenku glinu 

b) wodorotlenku miedzi(II)Zadanie ID:1871

Glin jest pierwiastkiem amfoterycznym, czyli takim, który reaguje z kwasami i zasadami.

Uzupełnij równanie reakcji glinu z wodorotlenkiem sodu.

..................... → ...Na[Al(OH)4] + ...........Zadanie ID:1872

Wodorotlenki amfoteryczne to takie, które reagują z kwasami i innymi wodorotlenkami.

Spośród niżej podanych wzorów wodorotlenków wybierz wzór wodorotlenku amfoterycznego i napisz cząsteczkowe równanie jego reakcji
a) z kwasem chlorowodorowym
b) z wodorotlenkiem sodu.

KOH, Ca(OH)2, Zn(OH)2, RbOHZadanie ID:1873

Wodorotlenek glinu ma własności amfoteryczne, ponieważ reaguje z kwasami i innymi zasadami.

Napisz równanie reakcji wodorotlenku glinu z zasadą potasową

a) w formie cząsteczkowej

b) w formie jonowej skróconejZadanie ID:1874

Napisz równanie reakcji zachodzącej wg schematu

Cu(OH)2 → Na2[Cu(OH)4]Zadanie ID:2395

Podane niżej wodorotlenki ułóż według wzrastającej mocy
KOH, RbOH, NaOH

......................... < .......................... < ............................Zadanie ID:2976

Za pomocą równań reakcji wykaż amfoteryczne właściwości wodorotlenku żelaza(III).

Zastosuj się do wskazówek
- dla związku kompleksowego przyjmij liczbę koordynacyjną 6
- dodatkowe odczynniki, jakie możesz użyć to: wodorotlenek sodu, kwas chlorowodorowyZadanie ID:2977

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie
NaOH + CuCl2 wodorotlenek sodu w nadmiarze
Napisz równania reakcji opisujące przemiany w probówce wraz z obserwacjami i wnioskami wg schematu

− równanie cząsteczkowe: .........................................
- równanie w zapisie jonowym: ..................................
- równanie w zapisie jonowym skróconym: ................
- obserwacje: ..............................................................
- wniosek: ...................................................................Zadanie ID:2979

Zaprojektuj doświadczenie, w którym otrzymasz wodorotlenek sodu. Wybierz odpowiednie odczynniki z niżej podanych:
H2O, Cu(OH)2, NaOH, Na, NaCl, HCl, H2SO4  

W tym celu uzupełnij:

1. Opis doświadczenia: ............... .................. ........... ................
2. Równanie reakcji w formie cząsteczkowej: ............ ................
3. Równanie reakcji w formie jonowej: ............. ........... ..............
4. Obserwacje: ......... ........... ............... ............... ........... ...........Zadanie ID:2988

Napisz równanie termicznego rozkładu wodorotlenku srebra(I).Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl