Powrót
Zadanie ID:178

Pewien hydrat węglanu sodu zawiera 19,83% masowych sodu.

Ustal wzór tego hydratu.Zadanie ID:1800

Masa molowa hydratu siarczanu(VI) cynku(II) wynosi 287,5 g/mol.

Ustal wzór tego hydratu.Zadanie ID:1875

W zamkniętym naczyniu zmieszano 2 mole C3H8 z 2 molami O2 i przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem
C3H8(g) + 5O2(g) ⇄ 3CO2(g) + 4H2O(g)  

Oblicz skład mieszaniny poreakcyjnej wyrażony w ilościach moli poszczególnych reagentów.

ilość C3H8: ...... moli
ilość O2: .......... moli
ilość CO2: ....... moli
ilość H2O: ....... moliZadanie ID:2003

Sole uwodnione (hydraty) są termicznie nietrwałe. Pod wpływem stopniowego ogrzewania tracą one wodę hydratacyjną przekształcając się w mniej uwodnione hydraty lub w sól bezwodną. Przykładem takiej soli jest chlorek magnezu. W temp. pokojowej występuje w postaci heksahydratu MgCl2·6H2O i podczas jego ogrzewania zachodzą przemiany:
MgCl2·6H2O → MgCl2·4H2O → MgCl2·2H2O → MgCl2·H2O.
Podobnie zachowują hydraty innych soli: siarczanu(VI) miedzi(II), węglanu sodu czy chlorku kobaltu(II).

Po ogrzewaniu 11,9g próbki hydratu chlorku kobaltu(II) jego masa zmniejszyła się o 5,4g i powstał bezwodny chlorek kobaltu(II).

Ustal wzór hydratu chlorku kobaltu(II), który poddano prażeniu.

 Zadanie ID:2085

Kwas tiosiarkowy ma wzór H2S2O3 a jego sole to tiosiarczany. Zawartość siarki w tiosiarczanie metalu grupy 1 układu okresowego wynosi 40,58% masowych. 

Napisz wzór tego tiosiarczanu.Zadanie ID:2086

Najbardziej rozpowszechnioną skałą osadową zawierającą węglan wapnia jest wapień, występujący w kilku rodzajach. Jednym z nich jest wapień marglowy. W wyniku analizy próbki 10g wapienia marglowego stwierdzono w nim zawartość wapnia w ilości 30% masowych.

Oblicz procentową zawartość węglanu wapnia w badanej próbce wapienia marglowego.Zadanie ID:2127

Dioksyny to grupa toksycznych związków przedostających się do środowiska podczas spalania śmieci. Jednym z takich związków jest oksantren. W jednej cząsteczce oksantrenu znajdują się 2 atomy tlenu, co stanowi 17,37% masowych całej cząsteczki.

Oblicz masę molową oksantrenu.Zadanie ID:2298

Do naczynia reakcyjnego wprowadzono 6 moli wodoru i 2 mole tlenu. Po przeprowadzeniu reakcji stwierdzono, że jej wydajność wynosiła 90%.

Oblicz skład mieszaniny poreakcyjnej wyrażony w procentach molowych.Zadanie ID:2346

Skałę wapienną zawierającą 97% masowych czystego węglanu wapnia poddano reakcji prażenia i otrzymano 1000kg czystego wapna palonego. Reakcja zaszła z wydajnością 95%.

Oblicz masę [kg] skały wapiennej, jaką przetworzono.

Przyjmij: M Ca=40g/mol, M C = 12g/mol, M O = 16g/mol.Zadanie ID:2349

W naczyniu reakcyjnym o zmiennej objętości w warunkach normalnych umieszczono 10dm3 tlenku azotu(V) i zainicjowano reakcję, podczas której powstał tlenek azotu(IV) i tlen. Reakcja przebiegła z wydajnością 90%.
Oblicz objętość mieszaniny poreakcyjnej w warunkach normalnych.Zadanie ID:2366

Do naczynia reakcyjnego wprowadzono stechiometryczną ilość wodoru i azotu a następnie zainicjowano reakcję. Po reakcji stwierdzono, że przereagowało 60% wodoru.

Oblicz skład mieszaniny poreakcyjnej podany w procentach objętościowych.Zadanie ID:2757

Oblicz zawartość procentową wody w MgCl2·6 H2O wyrażoną w procentach masowych.

Zawartość procentowa wody: ...........................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl