Powrót
Zadanie ID:50

Za pomocą metody jonowo-elektronowej zbilansuj równanie reakcji
.....I2 + .....KOH → .....KIO3 + .....KI + .....H2O
Napisz połówkowe jonowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie ............................................

Redukcja .............................................
 Zadanie ID:51

Dobierz współczynniki w równaniu reakcji metodą bilansu jonowo-elektronowego:
...Zn + ...OH + ...NO3 → ...NH3 + ...ZnO22– + ...H2O

Napisz równania procesu utleniania i procesu redukcji.
Utlenianie: ..........................................................
Redukcja: ...........................................................

Uzupełnij zdanie.
Podczas przeprowadzanej reakcji można zaobserwować ...........................Zadanie ID:54 Przedstaw połówkowe równania utleniania i redukcji i zbilansuj metodą jonowo-elektronową równanie reakcji

H2O2 + Cr3+ + OH → CrO42- + H2O

Utlenianie: ...........................................

Redukcja: ............................................Zadanie ID:111

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

HCl + KMnO4 → Cl2 + MnCl2 + KCl + H2OZadanie ID:112

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

Hg + HNO3 → Hg(NO3)2 + NO + H2OZadanie ID:114

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

 Zadanie ID:116

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

Symbol atomu utleniacza: ...................
Symbol atomu reduktora: ....................Zadanie ID:131

Dobierz współczynniki w równaniu utleniania-redukcji metodą bilansu elektronowego i napisz połówkowe równania reakcji utleniania i redukcji.

....FeSO4 + ....HNO3 + ....H2SO4 → ....Fe2(SO4)3 + ....NO +....H2O

Utlenianie: .......................................

Redukcja: ........................................Zadanie ID:141

Uzgodnij współczynniki metodą bilansu elektronowego

ClO3 + SO2  + H2O → SO42– + Cl + H+Zadanie ID:257

   Dla atomu bromu napisz skróconą konfigurację elektronową i określ minimalny i maksymalny stopień utlenienia,

Skrócona konfiguracja elektronowa ................................................
Minimalny stopień utlenienia ..........
Maksymalny stopień utlenienia .........
 Zadanie ID:316

Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniu

Zn + NaOH + H2O → Na2[Zn(OH)4] + H2Zadanie ID:405

Metodą bilansu elektronowego uzgodnij współczynniki równania reakcji:

...As2S3 + ...HNO3 + ...H2O → ...H3AsO4 + ...NO + ...H2SO4Zadanie ID:474

Jon tiosiarczanowy ma strukturę podobną do struktury jonu siarczanowego(VI) z tą różnicą, że jeden atom tlenu jest podmieniony atomem siarki.

Określ stopnie utlenienia obu atomów siarki w jonie tiosiarczanowym.Zadanie ID:475

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz wzory związków, które pełnią rolę utleniacza i reduktora.

Cu2S + HNO3 → Cu(NO3)2 + S + NO + H2O

Utleniacz: ...............................................

Reduktor: ...............................................Zadanie ID:478

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz wzory związków, które pełnią rolę utleniacza i reduktora.

K2Cr2O7 + SnCl2 + HCl → CrCl3 + SnCl4 + KCl + H2O

Utleniacz: ........................................

Reduktor: ........................................Zadanie ID:646

Metodą bilansu elektronowego uzgodnij współczynniki w równaniu reakcji:

...NO + ...NO2 + ...NH3 → ...N2 + ...H2O

Napisz wzory substancji, które pełnią rolę utleniacza i reduktora.

Utleniacz: ..............................
Reduktor: ..............................

 Zadanie ID:842

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

Cu2S + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2OZadanie ID:924

Dobierz współczynniki w równaniu utleniania-redukcji metodą bilansu elektronowego i napisz połówkowe równania reakcji utleniania i redukcji.

...Mg + ...HNO3 → ...Mg(NO3)2 + ...N2O +...H2

Utlenianie: .......................................

Redukcja: ........................................Zadanie ID:989

Wyznacz współczynniki równania reakcji metodą bilansu jonowo-elektronowego

....Cu + ....CN- + ....H2O → ....[Cu(CN)4]3- + ....OH- + ....H2


Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................Zadanie ID:1473

Metodą bilansu jonowo-elektronowego wyznacz współczynniki w równaniu reakcji
.....C2O42− + .....MnO4 + .....H+ → .....CO2 + .....Mn2+ + .....H2O

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................Zadanie ID:1882

Dobierz współczynniki i uzupełnij reagenty w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku obojętnym zgodnie ze schematem

As + Cl2 → AsO42– + Cl   Zadanie ID:2031

W I etapie doświadczenia do probówki zawierającej roztwór jodu dodano roztwór skrobi. Zawartość probówki przybrała granatowe zabarwienie spowodowane oddziaływaniem jodu ze skrobią. Następnie do zawartości probówki dodano roztwór arsenianu(III) sodu NaAsO2. Zaobserwowano odbarwienie roztworu. Po reakcji jednym z produktów były jony arsenianowe(V).

1. Napisz jonowe skrócone równanie reakcji, jaka zaszła w probówce a współczynniki dobierz metodą bilansu jonowo-elektronowego.

...........................................

W II etapie doświadczenia do zawartości probówki otrzymanej w etapie I. dodawano kroplami roztwór HCl, aż do zaobserwowania ponownego zabarwienia.

2. Wyjaśnij, dlaczego nastąpiło ponowne zabarwienie roztworu.

............................................Zadanie ID:2269 Metodą bilansu elektronowego uzupełnij współczynniki w równaniu:

...As2S3 + ...KMnO4 + ...H2SO4 → ...H3AsO4 + ...K2SO4 + ...MnSO4 + ...H2O


Zadanie ID:2270

Za pomocą metody jonowo-elektronowej uzgodnij współczynniki reakcji zachodzącej wg schematu
.....MnO4 + .....SO32– + .....H+ → .....Mn2+ + .....SO42– + .....H2O

Napisz połówkowe jonowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie ............................................

Redukcja .............................................Zadanie ID:2271 Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku zasadowym według schematu:
MnO4 + H2O2 → Mn2+ + O2   

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................
Zadanie ID:2276

Metodą bilansu jonowo–elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku zasadowym wg schematu:
Zn + NO3  →  Zn(OH)42– + NH3

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................

 Zadanie ID:2284

Na podstawie poniższych równań reakcji uszereguj metale Fe, Mn i Zn wg wzrastających właściwości utleniających:

1) Fe(NO3)2 + Zn → Fe + Zn(NO3)2
2) Fe(NO3)2 + Mn → Fe + Mn(NO3)2  
3) Mn(NO3)2 + Zn → reakcja nie zachodzi

Prawidłowa kolejność: ..................................................Zadanie ID:2288

Na podstawie reakcji połówkowych

2CN  + Au Au(CN)2 + e
2e + 2H+ + O2 H2O2

napisz jonowe równanie reakcji utleniania-redukcji zachodzących w środowisku kwasowym i środowisku zasadowym.

Równanie reakcji zachodzącej w środowisku kwasowym:

......................................................................

Równanie reakcji zachodzącej w środowisku zasadowym:

......................................................................Zadanie ID:2782

Uzupełnij współczynniki w równaniu reakcji

...Cr(OH)3 + ...ClO + ...OH → ...CrO42− + ...Cl + ...H2O

Napisz połowkowe równania redukcji i utleniania w formie jonowo-elektronowej

Redukcja: ..............................................................

Utlenianie: .............................................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl