Powrót
Zadanie ID:1167

Uzupełnij zdania dotyczące cząsteczki trichlorometanu.

1. Cząsteczka trichlorometanu posiada kształt ..............................

2. Atom węgla w cząsteczce trichlorometanu przyjmuje hybrydyzację ................

3. Cząsteczka trichlorometanu ................. (jest / nie jest) dipolem.

4. W ciekłym chlorometanu ................. (są / nie są) obecne wiązania wodorowe.Zadanie ID:2076

Narysuj wzory strukturalne wszystkich możliwych izomerów dichloropochodnych etenu, podaj ich nazwy systematyczne i określ, czy ich cząsteczki są polarne wg wzorca:

wzór strukturalny: .......................
nazwa systematyczna: ...............
polarny / niepolarny ...................Zadanie ID:2163

W wyniku chlorowania propanu w obecności światła otrzymano jego dichloropochodną, która jest optycznie czynna.

Uzupełnij schemat tak, aby przedstawiał wzory dwóch enancjomerów tej dichloropochodnej.
enancjomery dichloropropan

Uzupełnij.
W wyniku chlorowania propanu jego optycznie czynna pochodna ma nazwę ............................
Czynność optyczna tego związku wynika z tego, że ...................................................................
Reakcja chlorowania propanu zachodzi wg mechanizmu ........................................................... Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl