Powrót
Zadanie ID:115

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji zachodzące według podanego schematu, jeśli związek wyjściowy jest izomerem produktu końcowego.

węglowodory zadania

Równanie I: ...........................................................

Równanie II: ..........................................................

Określ typ reakcji I: ............................ II.: .............................Zadanie ID:383

Uzupełnij schemat reakcji

CH3−CH2−Br + KOH — H2O → ...............................  — Al2O3 → ...........................Zadanie ID:393

Uzupełnij schemat reakcji

CH3−CH2−Br + KOH — etanol → ...............................  — Cl2 → ...........................Zadanie ID:416

Uzupełnij równania reakcji spalania węglowodorów

I. .................. + ....................... → 11CO2 + 12H2O

II. ............... + 7O2 → 13C + ..................Zadanie ID:595

   Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz schemat reakcji eliminacji bromowodoru z 2-bromo-2,3-dimetylobutanu uwzględniający warunki i podaj nazwę produktu organicznego.

Schemat reakcji ...................................................................

Nazwa produktu .....................................................................Zadanie ID:642

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji przedstawione na schemacie:

węglik wapnia → acetylen → eten → CH2(OH)-CH3

Nazwij końcowy produkt.

 

Równanie reakcji 1:..................................................

Równanie reakcji 2: .................................................

Równanie reakcji 3:..................................................

Nazwa końcowego produktu .................................Zadanie ID:657

W poniższym związku określ rzędowość zaznaczonych cyframi  atomów węgla i podaj jego nazwę.

 

Rzędowość atomów węgla:

1o - numery atomów: ................

2o - numery atomów: ................

3o - numery atomów: ................

4o - numery atomów: ................

Nazwa związku ...............................Zadanie ID:739

   Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz i uzupełnij schemat ciągu przemian chemicznych

1)  but-2-en —HCl→ A 

2)  A — Na→ B

Określ typ reakcji 1). ........................................Zadanie ID:1085

Uzupełnij równanie reakcji

................... + 2KOH —etanol→ HC≡C−CH2−CH3 + 2KBr + .........Zadanie ID:1167

Uzupełnij zdania dotyczące cząsteczki trichlorometanu.

1. Cząsteczka trichlorometanu posiada kształt ..............................

2. Atom węgla w cząsteczce trichlorometanu przyjmuje hybrydyzację ................

3. Cząsteczka trichlorometanu ................. (jest / nie jest) dipolem.

4. W ciekłym chlorometanu ................. (są / nie są) obecne wiązania wodorowe.Zadanie ID:3058

Napisz równanie z uwzględnieniem warunków reakcji przebiegającej wg schematu
toluen → bromofenylometan

Uzupełnij.
Typ reakcji: ....................... (substytucja / addycja / aliminacja).
Mechanizm reakcji; .......................... (elektrofilowy / nukleofilowy / rodnikowy).
Substrat reagujący z toluenem: ................. (anion Br, kation Br+, rodnik •Br).Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl