Powrót
Zadanie ID:1957

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na rysunku w warunkach stałej temperatury.
stała stopień dysocjacji
Uzupełnij zdania używając określeń: wzrosła / zmalała / nie zmieniła się.

1. Wartość stopnia dysocjacji kwasu w dośw. I.: ...................................
2. Wartość stopnia dysocjacji kwasu w dośw. II.: .................................. 
3. Wartość stałej dysocjacji kwasu w dośw. I.: .......................................Zadanie ID:1958

Przeprowadzono dwa doświadczenia zgodnie ze schematami:
A. wodorosiarczan(IV) potasu + kwas bromowodorowy 
B. wodorosiarczan(VI) potasu + kwas bromowodorowy

Uzupełnij tekst:

Z podanych dwóch doświadczeń zaszła reakcja tylko zgodnie ze schematem......... (A/B), ponieważ ...........................
Podczas tej reakcji zaobserwowano ......................................................
Przedstawia się ją równaniem jonowym skróconym: .............................Zadanie ID:2006

Przepływ prądu elektrycznego w roztworach elektrolitów jest związany z obecnością w nich jonów. Jony charakteryzują się znaczną ruchliwością. Najbardziej ruchliwe są jony H+, mniej - jony OH a pozostałe jony charakteryzują się dużo mniejszą ruchliwością.  Im więcej jest jonów w roztworze i im bardziej są one ruchliwe tym większe jest jego przewodnictwo elektryczne.

Do zlewki zawierającej 100cm3   0,1-molowego roztworu HCl dodawano kroplami 50cm3 0,1-molowego roztworu kwasu NaOH. W trakcie doświadczenia mierzono przewodność elektryczną roztworu w roztworze.

Uzupełnij zdanie.

W trakcie doświadczenia zaobserwowano, że przewodnictwo roztworu w zlewce ................... (rosło / malało / nie zmieniało się), ponieważ ...................................Zadanie ID:2078

Zadanie. 1.

1.1.Uzupełnij zdanie.

Siarczek amonu w roztworze wodnym ...................... (ulega / nie ulega) ....................  (dysocjacji / hydrolizie) i dlatego odczyn roztworu jest ................... (obojętny / kwasowy / zasadowy / zbliżony do obojętnego)

1.2. Napisz odpowiednie jonowe skrócone równanie reakcji obrazujące proces opisany w p.1.1.
..........................................................

Zadanie.2. Do roztworu zawierającego 0,001 mol siarczku amonu dodano roztwór zawierający 0,002 mol kwasu chlorowodorowego. U wylotu probówki umieszczono zwilżony papierek uniwersalny.

2.1. Napisz równanie reakcji, jaka zaszła w probówce w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.
forma cząsteczkowa: ................................
forma jonowa skrócona: ...........................

2.2 Napisz, co obserwowano podczas przeprowadzania doświadczenia.
...........................................

2.3. Określ barwę papierka wskaźnikowego po zakończeniu doświadczenia
...........................................

2.4. Określ, jak zmieniło się pH zawartości po zakończeniu reakcji - wybierz a, b lub c.
a) nie zmieniło się    b) wzrosło   c) zmalało

 Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl