Powrót
Zadanie ID:1957

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na rysunku w warunkach stałej temperatury.
stała stopień dysocjacji
Uzupełnij zdania używając określeń: wzrosła / zmalała / nie zmieniła się.

1. Wartość stopnia dysocjacji kwasu
- w dośw. I.: ...................................
- w dośw. II.: .................................. 
2. Wartość pH
- w dośw. I .....................................
- w dośw. II.: ..................................
3. Wartość stałej dysocjacji kwasu w dośw. I.: .......................................Zadanie ID:1958

Przeprowadzono dwa doświadczenia zgodnie ze schematami:
A. wodorosiarczan(IV) potasu + kwas bromowodorowy 
B. wodorosiarczan(VI) potasu + kwas bromowodorowy

Uzupełnij tekst:

Z podanych dwóch doświadczeń zaszła reakcja tylko zgodnie ze schematem......... (A/B), ponieważ ...........................
Podczas tej reakcji zaobserwowano ......................................................
Przedstawia się ją równaniem jonowym skróconym: .............................Zadanie ID:2006

Przepływ prądu elektrycznego w roztworach elektrolitów jest związany z obecnością w nich jonów. Jony charakteryzują się znaczną ruchliwością. Najbardziej ruchliwe są jony H+, mniej - jony OH a pozostałe jony charakteryzują się dużo mniejszą ruchliwością.  Im więcej jest jonów w roztworze i im bardziej są one ruchliwe tym większe jest jego przewodnictwo elektryczne.

Do zlewki zawierającej 100cm3   0,1-molowego roztworu HCl dodawano kroplami 50cm3 0,1-molowego roztworu kwasu NaOH. W trakcie doświadczenia mierzono przewodność elektryczną roztworu w roztworze.

Uzupełnij zdanie.

W trakcie doświadczenia zaobserwowano, że przewodnictwo roztworu w zlewce ................... (rosło / malało / nie zmieniało się), ponieważ ...................................Zadanie ID:2078

Zadanie. 1.

1.1.Uzupełnij zdanie.

Siarczek amonu w roztworze wodnym ...................... (ulega / nie ulega) ....................  (dysocjacji / hydrolizie) i dlatego odczyn roztworu jest ................... (obojętny / kwasowy / zasadowy / zbliżony do obojętnego)

1.2. Napisz odpowiednie jonowe skrócone równanie reakcji obrazujące proces opisany w p.1.1.
..........................................................

Zadanie.2. Do roztworu zawierającego 0,001 mol siarczku amonu dodano roztwór zawierający 0,002 mol kwasu chlorowodorowego. U wylotu probówki umieszczono zwilżony papierek uniwersalny.

2.1. Napisz równanie reakcji, jaka zaszła w probówce w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.
forma cząsteczkowa: ................................
forma jonowa skrócona: ...........................

2.2 Napisz, co obserwowano podczas przeprowadzania doświadczenia.
...........................................

2.3. Określ barwę papierka wskaźnikowego po zakończeniu doświadczenia
...........................................

2.4. Określ, jak zmieniło się pH zawartości po zakończeniu reakcji - wybierz a, b lub c.
a) nie zmieniło się    b) wzrosło   c) zmalało

 Zadanie ID:2118

Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem

BF3 + NH3 → F3B-NH3  

1. Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki produktu tej reakcji.

2. Uzupełnij zdanie określeniami z nawiasów:

BF3 w tej reakcji pełni rolę .............. (kwasu / zasady) ................ (Arrheniusa / Bronsteda / Lewisa). 

3. Określ typ wiązania łączącego atomy azotu i boru.Zadanie ID:2245

Iloczyn rozpuszczalności Zn(OH)2 wynosi 3,0·10−17.

Oblicz pH nasyconego roztworu Zn(OH)2Zadanie ID:2344

W wyniku reakcji BF3 z jonami F powstał jon BF4.

1. Napisz równanie tej reakcji.
..................................
2. Uzupełnij zdanie.
W reakcji tej F pełni rolę ..................... (kwasu/zasady) ...................... (Arrheniusa / Brønsteda / Lewisa), ponieważ ..............................

3. Uzupełnij tabelę.

  BF3 BF4
typ hybrydyzacji (sp/sp2/sp3) .............. ............
kształt cząsteczki / jonu .............. ............

 Zadanie ID:2365

Do 10cm3 roztworu HCl o stężeniu 0,5 mol/dm3 dodano 5cm3 roztworu NaOH o stężeniu 0,1mol/dm3.

Oblicz, jak zmieniło się pH roztworu HCl po dodaniu roztworu NaOH.
W obliczeniach pomiń powstającą w reakcji wodę.Zadanie ID:2404

Beztlenowe kwasy fluorowców w roztworach wodnych reagują z wodą i powstają jony reszt kwasowych, które w teorii Brønsteda są zasadami.

Spośród podanych wzorów jonów wybierz ten, który jest najsilniejszą zasadą Brønsteda i napisz równanie reakcji opisanej we wstępie.
F  •  Cl  •  Br  •  I 

Równanie reakcji: ..................Zadanie ID:2417

40cm3 roztworu NH3 o stężeniu 0,1mol/dm3 rozcieńczono za pomocą 10cm3 wody.

Oblicz pH otrzymanego roztworu.Zadanie ID:3028

Dane są dwa roztwory kwasów o jednakowych stężeniach, których stałe dysocjacji wynoszą
Ka HClO = 3,2·10−8  
Ka HBrO = 2,0·10−9  

Uzupełnij zdania.
Kwas ...................... (HClO / HBrO) ma niższą stałą dysocjacji ponieważ .........................

pH roztworu kwasu HClO jest .................. (takie same, jak / wyższe niż / niższe niż) pH roztworu kwasu HBrO.Zadanie ID:3082

o Do probówki zawierającej wodny roztwór wodorowęglanu potasu dodano kwas chlorowy(I).

Uzupełnij zdanie.

W probówce ........................ (nastąpiła / nie nastąpiła) reakcja z wydzieleniem tlenku węgla(IV), ponieważ .....................Zadanie ID:3084

a Do 0,3 dm3 roztworu HCl o pH = 1 dodano 0,2 dm3 roztworu NaOH o pH=13.

Oblicz stężenie jonów wodorowych w roztworze po reakcji. W obliczeniach nie uwzględniaj powstałej wody.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl