Powrót
Zadanie ID:374

Do reaktora wprowadzono wodór i azot w molowym stosunku stechiometrycznym. W wyniku reakcji powstało 100cm3 amoniaku.

Oblicz objętości wodoru i azotu zmierzone w warunkach normalnych, jakie zostały wprowadzone do reaktora.Zadanie ID:1026

Tlenek siarki(IV) na skalę przemysłową otrzymuje się w wyniku spalania pirytu FeS2

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

Oblicz objętość tlenku siarki(IV), jaka otrzyma się w wyniku spalenia 5kg pirytu. Wynik zaokrąglij do jedności.

Przyjmij Mmol FeS2 = 120g/mol

 Zadanie ID:1773

50 g wapnia przereagowało z kwasem solnym.
Oblicz objętość otrzymanego wodoru.
Oblicz, w jakim stosunku masowym wapń reaguje z kwasem solnym.Zadanie ID:1945

Zmieszano 5dm3 wodoru ze stechiometryczną ilością tlenu i przeprowadzono reakcję syntezy.

Oblicz masę produktu tej reakcji. Wynik podaj w gramach z dokładnością do części setnych.Zadanie ID:2433

Przeprowadzono reakcję chemiczną przebiegającą według równania
2NO + Cl2 → 2NOCl  

Oblicz ile dm3 tlenku azotu(II) przereagowało z 0,8 mola chloru.Zadanie ID:2575

W probówce nr 1 umieszczono 5g magnezu a w probówce nr 2 - 5g cynku. Do obu probówek dodano w nadmiarze kwas chlorowodorowy. 

Uzupełnij zdanie.

W probówce nr 1 wydzieliło się ................... (więcej / mniej / tyle samo) wodoru, ponieważ ..................................Zadanie ID:2960

Do roztworu kwasu azotowego(V) dodano 17,52g pewnego II-wartościowego metalu. W wyniku reakcji powstało 4,48dm3 wodoru.

Oblicz masę molową tego metalu i podaj jego symbol.

masa molowa:  ...................

symbol: ...............................

 Zadanie ID:2961

Do całkowitego przereagowania 44,68g pewnego trzywartościowego metalu zużyto 1,2 mola chloru.

Wykonaj obliczenia i napisz wzór powstałego związku.Zadanie ID:2964

W wyniku reakcji przebiegającej zgodnie z równaniem
N2 + O2 → 2NO
przereagowało 3,01 ·1022 cząsteczek azotu.

Oblicz, ile g tlenku azotu(II) powstało w tej reakcji.Zadanie ID:2965

W wyniku reakcji przebiegającej zgodnie z równaniem
3Mn + N2  → Mn3N2 
zużyto 5 dm3 azotu.

Oblicz masę manganu, jaka przereagowała w wyniku tej reakcji.

masa manganu: ........... gPowrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.