Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:1

Spośród podanych niżej związków zapisanych wzorami sumarycznymi wybierz te, które należą do szeregu homologicznego alkoholi - pochodnych alkanów.

C2H6O,  C3H6O, C4H10O, C4H8O2

Wybrane wzory: ................................................................Zadanie ID:3

W dwóch nieoznaczonych probówkach znajdują się: propan-1,2,3-triol i propan-1-ol.
Spośród odczynników znajdujących się poniżej wybierz ten, którym odróżnisz zawartości probówek i napisz obserwacje.
NaOH, fenoloftaleina, CuO, zawiesina Cu(OH)2, woda bromowa, HCl, roztwór FeCl3

Odczynnik: ...............................................

Obserwacje: ............................................Zadanie ID:23

W fazie gazowej zaszła reakcja zgodnie ze schematem

propan-1-ol + bromowodór → .......................................................

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie tej reakcji i określ jej typ i mechanizm.

Równanie: ............................................

Typ reakcji: ...........................................

Mechanizm reakcji: ............................Zadanie ID:79

W dwóch probówkach znajdują się bezbarwne roztwory: 
I. roztwór fenolu, II. roztwór fenolanu sodu.

Spośród niżej wymienionych odczynników wybierz ten, za pomocą którego można odróżnić oba roztwory.

HCl(aq), H2SO4(stęż), CuSO4(aq), FeCl3(aq), NaOH(aq), woda bromowa, fenoloftaleina

Napisz obserwacje i odpowiednie równania reakcji potwierdzające te obserwacje.Zadanie ID:82

Napisz równania reakcji spalania całkowitego, półspalania i spalania niecałkowitego butanolu.Zadanie ID:98

Wyjaśnij przyczynę wyższej temperatury wrzenia propan-1-olu (97oC) w porównaniu z odpowiadającym mu węglowodorem - propanem (-42oC).Zadanie ID:99

Porównaj właściwości kwasowe metanolu i fenolu. Uzupełnij zdanie wybierając właściwe określenie.

Pierścień aromatyczny ............................ kwasowość grupy -OH.

a) zmniejsza
b) zwiększa
c) nie wpływa na

 Zadanie ID:183

Określ liczbę wiązań σ, π oraz liczbę wolnych par elektronowych w cząsteczce etanolu.

Liczba wiązań σ: .........................................

Liczba wiązań π: .........................................

Liczba wolnych par elektronowych: .........Zadanie ID:525

Do czterech probówek z wodą dodano
I. C2H5OH         II. C2H5ONa       III. C6H5OH       IV. C6H5ONa

Określ odczyn powstałych roztworów i zakres pH (pH<7, pH=7, pH>7). Napisz odpowiednie równania reakcji lub napisz, że reakcja nie zachodzi.

probówka odczyn zakres pH równanie reakcji
I. C2H5OH      
II. C2H5ONa      
III. C6H5OH      
 III. C6H5ONa      

 Zadanie ID:553

Napisz wzór izomeru pentanolu, który nie ulega działaniu utleniaczy i podaj jego nazwę systematyczną.

 

Wzór izomeru .................................

Nazwa systematyczna ....................Zadanie ID:561

W 3 probówkach znajdują się wodne roztwory fenolu, metanolu i amoniaku.

Jak w najprostszy sposób odróżnić zawartość tych probówek?Zadanie ID:654

Uzupełnij równanie reakcji spalania wpisując w miejsce kropek wzór odpowiedniego alkoholu.

....................... + 4O2 → 3CO2 + 4H2O

Narysuj wzory półstrukturalne wszystkich izomerów tego alkoholu i podaj ich nazwy.Zadanie ID:659

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji przedstawione na schemacie:
etanol → eten → 1,2- dibromoetan → glikol

 

Równanie I: ..........................................

Równanie II:............................................

Równanie III:..........................................Zadanie ID:774

   W dwóch nieoznaczonych probówkach  znajdują się związki, których wzory przedstawiono poniżej.
pochodne węglowodor�w zadania

Zaproponuj doświadczenie, za pomocą którego odróżnisz te dwa związki. Masz do dyspozycji substancje:

AgNO3(aq), NH3(aq), NaOH(aq), FeCl3(aq), CuSO4(aq), Br2(aq) 

Opis doświadczenia: ...................................................................................................

Obserwacje: ..................................................................................................................

Wniosek: ........................................................................................................................Zadanie ID:785

   Do roztworu pewnego alkoholu dodano świeżo strącony osad wodorotlenku miedzi(II). Zaobserwowano roztworzenie osadu i powstanie granatowego zabarwienia roztworu.

Spośród podanych alkoholi wybierz te, które mogły znajdować się w roztworze.

propan-1-ol • propan-2-ol • propano-1,1-diol • propano-1,2-diol • propano-1,3-diol  • propano-1,2,3-triolZadanie ID:830

 Podaj nazwę systematyczną związku o wzorze

zadania alkohole maturaZadanie ID:913

   Jedną z metod otrzymywania alkoholi jest hydratacja odpowiedniego alkenu.
Napisz wzory półstrukturalne wszystkich izomerycznych alkenów, które poddane procesowi hydratacji utworzą butan-2-ol.

Podaj ich nazwy.Zadanie ID:955

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na rysunku. Zaobserwowano zmianę barwy roztworu.
alkohole

Spośród wymienionych niżej alkoholi wybierz ten, który został użyty w doświadczeniu i narysuj jego wzór półstrukturalny. Określ barwę roztworu po reakcji i napisz wzór indywiduum chemicznego, które tą barwę spowodowało.

2,3–dimetylobutan–2–ol   •  3,3–dimetylobutan–2–ol   •    2–metylobutan–2–ol

Wzór alkoholu ..................................................................

Barwa roztworu po reakcji ..................................................

Wzór indywiduum chemicznego .........................................

 

 Zadanie ID:1180

   Podaj nazwę systematyczną związku, który przedstawiony jest wzorem Fischera
pochodne węglowodorów

Nazwa..........................................

Określ liczbę asymetrycznych atomów węgla: .......... (0 / 1 / 2 / 3 / 4)

Uzupełnij zdanie
Związek ten .................... (jest / nie jest) optycznie czynny, ponieważ ................................................................Zadanie ID:1445

18 Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie:
tlenek węgla + fenolan sodu

Napisz obserwacje po przeprowadzeniu doświadczenia: .................................
Napisz równanie reakcji w formie skróconej jonowej: .........................................Zadanie ID:1456

Spośród wymienionych poniżej odczynników wybierz ten, za pomocą którego można wykryć krezol. Zapisz równanie reakcji i obserwacje.

HCl(aq), NaOH(aq), Ag2O, FeBr3(aq), Na2CO3(ag), HNO3(stęż)

Wybrany odczynnik ........................

Równanie reakcji .............................

Obserwacje.....................................Zadanie ID:2116 Określ typ i mechanizm reakcji
CH3–CH2–Cl + OH → CH3–CH2–OH + Cl

Typ reakcji: ........................................ (substytucja / eliminacja / addycja)
Mechanizm: ........................................(elektrofilowy / nukleofilowy / rodnikowy)


Zadanie ID:2195

Alkohol winylowy to organiczny związek chemiczny z grupy enoli. Jego nazwa systematyczna to etenol.

Narysuj wzór strukturalny alkoholu winylowego.

............................................................................................

Uzupełnij zdanie.

Alkohol wynylowy ..................................... [może / nie może] występować w postaci izomerów cis i trans, ponieważ ....................................................

Narysuj wzór półstrukturalny poli(alkoholu winylowego).
 Zadanie ID:2616

Przeprowadzono reakcję chemiczną fenolu z bromem w stosunku molowym 1:3.

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie tej reakcji

............................................................................................................................................

Podaj systematyczną nazwę produktu organicznego: ......................................

  Określ typ reakcji: ................................ (addycja / substytucja / eliminacja)

  Określ mechanizm reakcji: ................................. (rodnikowy / elektrofilowy / nukleofilowy)Zadanie ID:2713

Do czterech probówek zawierających substancje, których wzory przedstawiono poniżej dodano wodny roztwór chlorku żelaza(III).
pochodne węglowodorw zadania

Podaj nr probówek, w których pojawiło się niebieskofioletowe zabarwienie.

Nr probówek: ..........................................Powrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.