Powrót
Zadanie ID:485

Cząsteczka kwasu difosforowego o wzorze H4P2O7 ma podobną strukturę do kwasu ortofosforowego H3PO4. W cząsteczce tej atomy fosforu są połączone ze sobą poprzez atom tlenu.

1. Narysuj wzór elektronowy kreskowy kwasu difosforowego z uwzględnieniem wiązań koordynacyjnych.

2. Określ typ hybrydyzacji atomu fosforu.Zadanie ID:610

Tlenek chloru(I,V) ma wzór Cl2O3. Występuje on w trzech różnych strukturach. W jednej z nich atomy chloru są ze sobą połączone bezpośrednio a wszystkie atomy tlenu są przyłączone tylko do jednego atomu chloru.
J. Phys. Chem. A 1997, 101, 7145-7153

Narysuj wzór elektronowy kreskowy opisanej cząsteczki.

..........................................................................

Określ kształt cząsteczki i typ hybrydyzacji centralnego atomu chloru.

kształt cząsteczki: .......................
typ hybrydyzacji: .........................Zadanie ID:1285

Cząsteczka tlenku azotu(IV) N2O4 powstała w wyniku połączenia dwóch cząsteczek NO2. Ma ona budowę płaską i zawiera wiązanie N-N.

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki tlenku azotu(IV) i określ typ hybrydyzacji atomu azotu oraz liczbę wiązań σ i π.

Wzór cząsteczki ..........................................

Typ hybrydyzacji N: ....................................

Liczba wiązań σ: ...........  Liczba wiązań π: .............Zadanie ID:1362

  1. Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki tlenku azotu(IV) uwzględniając jej kształt i określ typ hybrydyzacji orbitali walencyjnych atomu azotu.

Wzór cząsteczki .............................
Typ hybrydyzacji: ...........................

2. Uzupełnij zdania.

Tlenek azotu(IV) reaguje z wodą zgodnie z równaniem .............................................................
W reakcji wykazuje on wlaściwości .......................................Zadanie ID:2073

Strukturę cząsteczki jednego z tlenków fosforu przedstawia wzór poniżej. Zbudowana jest ona z 6-członowych pierścieni składających się z atomów fosforu połączonych ze sobą mostkami tlenowymi -P-O-P-. 

1. Napisz wzór sumaryczny tego tlenku:
.............
2. Podaj jego nazwę: ..............................................

3. Podaj liczby dotyczące tej cząsteczki
a. ilość pierścieni w cząsteczce: ..........
b. ilość wiązań σ: ..........
c. ilość wiązań π: ..........
d. ilość atomów tlenu związanych z 1 atomem fosforu: ........
e. ilość mostków tlenowych: .........

4. Określ typ hybrydyzacji
a. atomów fosforu: ...........
b. atomów tlenu: ...............

 Zadanie ID:2074

Strukturę cząsteczki jednego z tlenków fosforu przedstawia wzór poniżej. Zbudowana jest ona z 6-członowych pierścieni składających się z atomów fosforu połączonych ze sobą mostkami tlenowymi -P-O-P- oraz z zewnętrznych atomów tlenu.

1. Napisz wzór sumaryczny tego tlenku: .............
2. Podaj jego nazwę: ..............................................

3. Podaj ilości
a. wiązań σ: ..........   
b. wiązań π: ..........
c. wiązań P-O w pierścieniu krótszych: ........
d. wiązań P-O w pierścieniu dłuższych: ....... 
e. atomów O związanych z 1 atomem P: ......

4. Określ typ hybrydyzacji atomu fosforu:  ...........

5. Podaj liczby atomów tlenu o hybrydyzacji
a. sp: ..........   b. sp2: ...........   c. sp3; ..........Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl