Powrót
Zadanie ID:485

Cząsteczka kwasu difosforowego o wzorze H4P2O7 ma podobną strukturę do kwasu ortofosforowego H3PO4. W cząsteczce tej atomy fosforu są połączone ze sobą poprzez atom tlenu.

1. Narysuj wzór elektronowy kreskowy kwasu difosforowego.

2. Określ typ hybrydyzacji atomu fosforu.Zadanie ID:610

Tlenek chloru(I,V) ma wzór Cl2O3. Występuje on w trzech różnych strukturach. W jednej z nich atomy chloru są ze sobą połączone bezpośrednio a wszystkie atomy tlenu są przyłączone tylko do jednego atomu chloru.
J. Phys. Chem. A 1997, 101, 7145-7153

Narysuj wzór elektronowy kreskowy opisanej cząsteczki.

..........................................................................

Określ kształt cząsteczki i typ hybrydyzacji centralnego atomu chloru.

kształt cząsteczki: .......................
typ hybrydyzacji: .........................Zadanie ID:1285

Cząsteczka tlenku azotu(IV) N2O4 powstała w wyniku połączenia dwóch cząsteczek NO2. Ma ona budowę płaską i zawiera wiązanie N-N.

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki tlenku azotu(IV) i określ typ hybrydyzacji atomu azotu oraz liczbę wiązań σ i π.

Wzór cząsteczki ..........................................

Typ hybrydyzacji N: ....................................

Liczba wiązań σ: ...........  Liczba wiązań π: .............Zadanie ID:1362

  1. Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki tlenku azotu(IV) uwzględniając jej kształt i określ typ hybrydyzacji orbitali walencyjnych atomu azotu.

Wzór cząsteczki .............................
Typ hybrydyzacji: ...........................

2. Uzupełnij zdania.

Tlenek azotu(IV) reaguje z wodą zgodnie z równaniem .............................................................
W reakcji tej wykazuje on wlaściwości .......................................Zadanie ID:1557

Na rysunku przedstawiono niepełny wzór elektronowy cząsteczki HN3.

wzory elektronowe

1. Uzupełnij wzór rysując odpowiednie wiązania i pary elektronowe.

2. Określ typ hybrydyzacji środkowego atomu azotu:  ............

3. Uzupełnij informacje dotyczace cząsteczki HN3.

Liczba wiązań σ: ........ Liczba wiązań π: ........

Liczba wiązań kowalencyjnych nie spolaryzowanych: .......

Liczba wiązań kowalencyjnych spolaryzowanych: .......Zadanie ID:1690

W większości przypadków atomy chcą uzyskać trwałą konfigurację elektronową najbliższego w układzie okresowym gazu szlachetnego i mieć na ostatniej powłoce 8 elektronów (oktet). Niektóre atomy mają jeszcze do dyspozycji wolny orbital d i dlatego mogą uzyskać tzw. rozszerzony oktet (atomy hiperwalencyjne), czyli nie spełniać reguły oktetu. Z kolei niektóre atomy mogą mieć mniej niż 8 elektronów (atomy hipowalencyjne).

Spośród poniżej wymienionych wzorów wybierz te, które zawierają atomy hiperwalencyjne i te, które zawierają atomy hipowalencyjne.

MgCl2, AlCl3, NH3, BF3, SF6, PCl5, N2O3  

Cząsteczki z atomem
a) hiperwalencyjnym: ........................................
b) hipowalencyjnym: .........................................Zadanie ID:1692

Chlorek berylu w stanie stałym zbudowany jest z jonów, natomiast w stanie gazowym z cząsteczek, w których atomy powiązane są wiązaniami kowalencyjnymi.

1. Narysuj wzory elektronowe kreskowe chlorku berylu w stanie stałym i w stanie gazowym.

a. w stanie stałym ................................
b. w stanie gazowym ..............................

2. Wybierz właściwe dokończenie zdania.
Atom berylu w chlorku berylu
A. ma dublet elektronowy tylko w stanie stałym
B. ma oktet elektronowy tylko w stanie stałym
C. spełnia regułę oktetu tylko w stanie gazowym
D. ma dublet elektronowy w stanie stałym i w stanie gazowym
E. ma dublet elektronowy w stanie stałym a oktet w stanie gazowym 

3. Wybierz właściwą odpowiedź.
Atom berylu jest zhybrydyzowany, jeśli chlorek berylu występuje
A. tylko w stanie stałym
B. tylko w stanie gazowym
C. w stanie stałym i w stanie gazowym

4. Uzupełnij.
Atom berylu w chlorku berylu wykazuje hybrydyzację ........................ (sp / sp2 / sp3) a cząsteczka ma kształt ......................Zadanie ID:1695

W jednym z tlenków chloru stosunek masowy tlenu do chloru wynosi 8:35. Tlenek ten ulega reakcji fotodysocjacji, podczas której pod wpływem światła rozkłada się na pierwiastki. 

Zad.1. Za pomocą odpowiednich obliczeń ustal wzór tego tlenku. Przyjmij M Cl = 35g/mol
Zad.2. Napisz równanie reakcji fotodysocjacji tego tlenku uwzględniając warunki.
Zad.3. Narysuj wzór elektronowy kreskowy tego tlenku uwzględniający kształt cząsteczki.
Zad.4. Określ typ hybrydyzacji atomu tlenu w cząsteczce tego tlenku.
Zad.5. Uzupełnij zdanie

Wiązanie Cl-O jest ................. (krótsze niź / dłuższe niż / takie same, jak) wiązanie H-O, ponieważ ..............................Zadanie ID:1968

Dla cząsteczki nadtlenku wodoru H2O2:

a) narysuj wzór elektronowy kreskowy

...................................................

b) określ typ hybrydyzacji atomów tlenu: ....................

c) wyznacz liczbę przestrzenną dla atomu tlenu ................

d) określ liczby wiązań:
         - kowalencyjnych niespolaryzowanych: .......
         - kowalencyjnych spolaryzowanych ......
         - jonowych: ................
         - koordynacyjnych: .....


 Zadanie ID:2073

Strukturę cząsteczki jednego z tlenków fosforu przedstawia wzór poniżej. Zbudowana jest ona z 6-członowych pierścieni składających się z atomów fosforu połączonych ze sobą mostkami tlenowymi -P-O-P-. 

1. Napisz wzór sumaryczny tego tlenku:
.............
2. Podaj jego nazwę: ..............................................

3. Podaj liczby dotyczące tej cząsteczki
a. ilość pierścieni w cząsteczce: ..........
b. ilość wiązań σ: ..........
c. ilość wiązań π: ..........
d. ilość atomów tlenu przyłączonych do 1 atomu fosforu: ........
e. ilość mostków tlenowych: .........

4. Określ typ hybrydyzacji
a. atomów fosforu: ...........
b. atomów tlenu: ...............

 Zadanie ID:2074

Strukturę cząsteczki jednego z tlenków fosforu przedstawia wzór poniżej. Zbudowana jest ona z 6-członowych pierścieni składających się z atomów fosforu połączonych ze sobą mostkami tlenowymi -P-O-P- oraz z zewnętrznych atomów tlenu.

1. Napisz wzór sumaryczny tego tlenku: .............
2. Podaj jego nazwę: ..............................................

3. Podaj ilości
a. wiązań σ: ..........   
b. wiązań π: ..........
c. wiązań P-O w pierścieniu krótszych: ........
d. wiązań P-O w pierścieniu dłuższych: ....... 
e. atomów O związanych z 1 atomem P: ......

4. Określ typ hybrydyzacji atomu fosforu:  ...........

5. Podaj liczby atomów tlenu o hybrydyzacji
a. sp: ..........   b. sp2: ...........   c. sp3; ..........Zadanie ID:2257

a) narysuj wzór elektronowy kreskowy chlorku amonu

b) określ liczbę wiązań w chlorku amonu
- kowalencyjne niespolaryzowane .............
- kowalencyjne spolaryzowane ...........
- jonowe .......................
- koordynacyjne ............

 Zadanie ID:2320

Wybierz wzór cząsteczki, w której występują wiązania spolaryzowane, ale sama cząsteczka nie jest polarna.

H2O,   HCCl3,  CO,   CF4,   NH3 

Dla wybranej cząsteczki 
a) narysuj wzór elektronowy
b) określ kształt
c) określ typ hybrydyzacji atomu centralnegoZadanie ID:2341

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki i określ ilość poszczególnych rodzajów wiązań w nadtlenku potasu K2O2.

Wzór elektronowy: ......................................

Rodzaje wiązań:
- kowalencyjne .........
- spolaryzowane .......
- jonowe ..................
- koordynacyjne .......Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl